Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(pregovarački postupak) Izvođenje radova na utvrđivanju viška potrebnih radova prilikom realizacije ugovora koji se odnosi na sanaciju štete na saobraćajnoj infrastrukturi nastaloj od kišnih padavina na području MZ Banjica

Datum objave: 24.10.2019. 14:10 / Izvor: Akta.ba, 23.09.2019.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD BIJELjINA GRADONAČELNIK GRADSKA

UPRAVA GRADA BIJELjINA ODJELjENjE ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE

SREDINE

I

ODSJEK ZA JAVNE NABAVKE, INVESTICIJE I NADZOR

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

U

POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA

UTVRĐIVANjE VIŠKA IOTREBNIH RADOVA PRILIKOM REALIZACIJE UGOVORA KOJI SE ODNOSI NA SANACIJU ŠTETE NA SAOBRAĆAJNOJ INFRASTRUKTURI NASTALOJ OD KIŠNIH PADAVINA NAPODRUČJU

MZ BANjICA

DODATNI UGOVOR NA UGOVOR BROJ: 02-404-138/19 OD 13.08.2019. GODINE

ŠIFRA: SKP-N-02-P1-U1/19

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENjA U SKLADU SA

ČLANOM 24.3 JN

Šifra: SKP-N-02-P1 -U1 /19 , broj protokola: 02-404-171/19

DATUM:

PONUĐAČ: D.O.O."XD" Gora Trnova bb, Ugljevik

 

1. POZIV ZA DOSTAVLjANjE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

Ovim Pozivom na dostavljanje zahtjeva za učešće, iozivate se da dostavite Zahtjev za učešće u iregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku RADOVA: UTVRĐIVANjE VIŠKA POTREBNIH RADOVA PRILIKOM REALIZACIJE UGOVORA KOJI SE ODNOSI NA SANACIJU ŠTETE NA SAOBRAĆAJNOJ INFRASTRUKTURI NASTALOJ OD KIŠNIH PADAVINA NA PODRUČJU MZ BANjICA

DODATNI UGOVOR NA UGOVOR BROJ: 02-404-138/19 OD 13.08.2019. GODINE ŠIFRA: SKP-N-02-P1-U1/19

Postupak će se odvijati u tri faze:

Faza br. 1 - Pretkvalifikacija: Ponuđač podnosi zahtjev za učešće na način i u formi koju je propisao Ugovorni organ. Ugovorni organ će ocijeniti zahtjeve za učešće koji su pristigli od Ponuđača u skladu sa odredbama čl. 45. - 51. Zakona o javnim nabavkama i potvrditi da li je Ponuđač kompetentan , pouzdan i sposoban za izvršenje ugovora, uzimajući u obzir ličnu situaciju kandidata i sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku, finansijsku podobnosti i tehničku profesionalne profesionalne sposobnosti. Ugovorni organ će o fazi pretkvalifikacij e sastaviti zapisnik u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima i donijeti odluku o rezultatima pretkvalifikacije, te istu dostaviti Ponuđaču, zajedno sa zapisnikom o ocjeni zahtjeva za učešće.

Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ vraćaju se kandidatima neotvoreni.

Faza br. 2 - Poziv na dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje: Ugovorni organ će dostaviti Poziv za dostavljanje početnih ponuda Ponuđaču ako zadovolji pretkvalifikacione uslove ugovornog organa, u kojem će biti određeni i termini za vođenje pregovora.

U drugoj fazi postupka će se obaviti i pregovori sa ponuđačem.

Faza br. 3 — Poziv za dostavljanje konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda: Nakon zaključivanja pregovora ugovorni organ će poslati Poziv za podnošenje konačnih ponuda ponuđaču sa kojom je pregovarao. Ponuđač dostavlja konačnu ponudu, koju će ugovorni organ pregledati da bi se osiguralo da je ponuda prihvatljiva. Ugovorni organ ocjenjuje konačnu ponudu. Nakon toga ugovorni organ donosi odluku o rezultatima postupka. Faza dostavljanja konačnih ponuda se ne mora realizovati ako ponuđač izjavi na zapisnik o pregovorima da je njegova ponuda ujedno i konačna ponuda, te da prihvata sve uslove iz ponuđenog nacrta ugovora.

1.1. Uslovi za kvalifikaciju

Da bi bio pozvan ia učešće u pregovaračkom postupku, kandidati moraju zadovoljiti minimalne uslove iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije.

Zahtjevi za učešće se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Grad Bijeljina (prijemna kancelarija ), Trg Kralja Petra I Karađorđevića br 1 , 76 300 Bijeljina najkasnije do 23.09.2019. godine do 10:30 časova.

Zahtj ev za učešće se dostavlja u koverti (posebnoj koverti - odvoj eno od koverte sa početnom ponudom) na kojoj je naznačeno:

-              naziv i adresa ugovornog organa

-              naziv i adresa ponuđača,

-              broj nabavke,

-              naziv predmeta nabavke:

-              naznaka „NE OTVARAJ".

-              naznaka "ZAHTJEV ZA UČEŠĆE"

Ponuđač će biti obaviješten o ishodu kvalifikacije odmah nakon donošenja odluke o rezultatima postupka pretkvalifikacije. Samo kvalifikovani kandidati će biti pozvani da dostave početne ponude i zatim da učestvuju u pregovorima o tehničkim, ekonomskim i pravnim i drugim aspektima ugovora.

Kriteriji za ocjenu početnnh ponuda

Kandidati moraju ispuniti kvalifikacione uslove i ocjena će se vršiti na način opisan u ovom Pozivu

Kriterijum za ocjenu konačnih ponuda

Kriterijum: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Predmet pregovora biće provjera visine jediničnih cijena sa cijenama iz osnovnog ugovora, kao i prihvatanje utvrđenog viška usluga.

Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio ponudu sa najnižom ukupnom cijenom.

Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (u daljnjem tekstu: "Zakon").

Svaki ponuđač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredbi Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži žalbu na postupak, na način i u roku koji je određen u članu 99. i 101. Zakona.

1.2. U skladu sa članom 52. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH, u ovom postupku javne nabavke mogu učestvovati pozvani privredni subjekti.

 

2. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU

Naziv ugovornog organa: Grad Bijeljina Ldresa: Trg Kralja Petra I Karađorđevića br 1

Identifikacioni broj (JIB): 4400358930002 Telefon: 055/233-100 Faks: 055/210-162 e-mail:: javnab.sobn@gmail.com web stranica: : www.gradbijeljina.org

KONTAKT INFORMADIJE:

Kontakt osoba: Predrag Petričević Telefon: 055/233-174 Faks: 055/210-162

Ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom javne nabavke (uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije) mogu da dobiju isključivo od nadležne kontakt osobe, u protivnom drugi način korespondencije ugovorni organ ne smatra validnim.

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji.

Izuzetno, komunikacija između ugovornog organa i ponuđača može se obavljati i putem faksa i e-maila na broj faksa i e-mail adresu označenu u TD, osim ako ovom TD nije drugačije određeno.

 

3. PREDMET NABAVKE

Predmet nabavke - UTVRĐIVANjE VIŠKA POTREBNIH RADOVA PRILIKOM REALIZACIJE UGOVORA KOJI SE ODNOSI NA SANACIJU ŠTETE NA SAOBRAĆAJNOJ INFRASTRUKTURI NASTALOJ OD KIŠNIH PADAVINA NA PODRUČJU MZ BANjICA

DODATNI UGOVOR NA UGOVOR BROJ: 02-404-138/19 OD 13.08.2019. GODINE ŠIFRA: SKP-N-02-P1-U1/19

Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki: /

3.1.        Vrsta ugovora: Radovi

3.2.        Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a): 3.300,00 KM.

3.3.        Mjesto izvođenja radova je područje grada Bijeljina.

3.4.        Radovi su izvršeni.

3.5.        Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.

3.6.        Ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje i isto će se provoditi na način propisan Zakonom.

 

4. FAZA br. 1 - PRETKVALIFIKACIJA

Mjesto, datum i vrijeme podnošenja Zahtjeva za učešće

4.1. Rok za podnošenje Zahtjeva za učešće ističe dana 23.09.2019. godine u 10:30 sati. Svi Zahtjevi koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka će biti kandidatu vraćeni neotvoreni.

Ugovorni organ neće provoditi javno otvaranje Zahtjeva za učešće, dok će javno otvaranje konačnih ponuda kvalifikovanih kandidata biti provedeno u skladu sa odredbama Zakona.

4.2. Zahtjevi za učešće se podnose na sljedeću adresu: Grad Bijeljina (prijemna kancelarija), Trg Kralja Petra I Karađorđevića br 1, 76 300 Bijeljina Uslovi za učešće i potrebni dokazi

4.3. U skladu sa čl. 45.-51. Zakona kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

a) da nema smetnje za njihovo učešće u smislu odredbe čl. 45. Zakona;

đ) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima u skladu sa članom 46. Zakona;

4.4. U skladu sa članom 45. Zakona Zahtjev se odbija ako je kandidat:

a) u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u koj oj j e registrovan;

c) nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

d) nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) izjavu koja je sastavni dio tenderske dokumentacije, da se na njih ne odnose slučajevi definisani ovom tačkom. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji i

potpisuje je ovlašteni zastupnik ponuđača ili lice koje on ovlasti (u tom slučaju se punomoć mora priložiti uz ponudu).

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svakp član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

7.1.3. Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to sledeće DOKAZE:

a) Potvrdu Suda BiH i potvrdu suda prema sjedištu pravnog lica odnosno kandidata/ponuđača iz kojih je vidljivo da mu u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za sva krivična djela iz člana 45. Stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama (krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan ili). Potvrda Suda BiH i potvrda suda prema sjedištu pravnog lica odnosno kandidata/ponuđača se dostavljaju kumulativno.

Neće biti prihvatljivo uvjerenje izdato od bilo kojeg suda u BiH u kojem nisu naznačena sva navedena krivična djela, već samo neka od njih ili uvjerenje od suda koji uopšte nije nadležan prema sjedištu kandidata/ponuđača.

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik , dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika - preduzetnika

b) Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja djelatnosti

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik , dužan je dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelanosti

c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi vezani za tačku c) i d) koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacij om.

U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu.

7.1.4. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku ne dužem od 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu Odluke o izboru, u radnom vremenu Ugovornog organa te za Ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslati. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

7.1.5. Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostatci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (napr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

Napomena:

Ponuđač može uz Izjavu, tj. uz svoju ponudu, odmah dostaviti n orngnnale ili ovjerene kopije traženih dokaza koji su navedeni u izjavi. Ovim se ponuđač oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja originala ili ovjerenih kopija dokaza ako bude izabran.

5.SPOSOBNOST OBAVLjANjA PROFESIONALNE DJEJ1ATNOSTI

5.1. Za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora biti registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke.

5.2. U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti kandidati trebaju uz Zahtjev za učešće dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbijede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju mogu biti obične kopije.

6. EKONOMSKA I FINANSIJSKA SPOSOBNOST - ne traže se nnkakvn dodatni uslovi / dokazi

7. TEHNIČKA I PROFESIONAJ1NA SPOSOBNOST

7.1. Tehnička i irofesionalna sposobnost: Kako je u prethodnom - otvorenom postupku verifikovana tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača to se u ovom pregovaračkom postupku neće tražiti nikakvi dodatni zahtj evi.

8. SUKOB INTERESA

8.1. U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je dobavljač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti dobavljača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

1. Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu Izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjavaje prilog tenderskoj dokumentaciji.

2. Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od kandidata da pojasni dokumente koje je dostavio, s tim da ne mijenja suštinu svoga zahtjeva, i to u roku koji odredi ugovorni organ.

9. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

9.1. Shodno Fazi br.1-Pretkvalifikacija, kandidat je dužan dostaviti sljedeća dokumenta:

1.3ahtjev za učešće-Prilog 1.

2. Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) da se na njih ne

odnose slučajevi definisani (tačkom 4.3 od a) do d) tenderske dokumentacije (član 45. Zakona). Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Prilogom 2. tenderske dokumentacije .

3. Izjavu u skladu sa članom 52. Zakona, kako je navedeno tenderskoj dokumentaciji ; - Prilogom 3.

4. Dokaz da je dobavljač registrovan za obavljanje poslova određene djelatnosti, kako je to navedenom u T.D.,

10. SADRŽAJ POČETNE PONUDE:

Ponuđači trebaju za početnu ponudu dostaviti sledeću dokumentaciju:

a) Popunjen i ovjeren Obrazac za dostavljanje početne ponude - Prilog 4.

ć) Popunjen i ovjeren Obrazac za cijenu početne ponude - Prilog 5

s) Popunjen i ovjeren Nacrt Ugovora - Prilog 6-ako ponuđač prihvata uslove iz ugovora.

Ponuđač koji dokaže svoju kvalifikovanost biti će pozvan za dostavljanje početnih ponuda i uz poziv će biti dostavljeni dokumenti (Prilozi) koji se zahtijevaju za početnu ponudu shodno ovoj tački tenderske dokumentacije.

11. INSTRUKCIJE ZA PONUĐAČA

11.1. Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između ugovornog organa i kandidata/ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji. Izuzetno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem faha broj: (055)210-162,ako ovom TD nije drugačije definisano.

Kandidati/ponuđači su obavezni da pripreme zahtjeve za učešće/ponude u skladu sa kriterijima koji su postavljeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zahtjevi/ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

11.2.      Priprema početne ponude

Ponuđač snosi sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Sve strane ili listovi ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista.

Ponuda se dostavlja u originalu, u koverti na kojoj je naznačeno:

„ORIGINAL POČETNE PONUDE"

-              naziv i adresa ugovornog organa

-              naziv i adresa ponuđača,

-              evidencijski broj nabavke,

-              naziv predmeta nabavke:

-              naznaka „NE OTVARAJ".

Ponuđač može izmijeniti ili dopuniti svoju početnu ponude samo prije isteka roka za dostavljanje početne ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude.

Ponuđač može u nstom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

11.3 Rok za dostavljanje početnih ponuda i pregovaranje

Ukoliko se kvalifikuje, ponuđač je dužan dostaviti početnu ponudu i doći na pregovaranje u vrijeme koje bude naznačeno u Obavještenju i Pozivu za dostavljanje početne ponude

12. FAZA BR.Z. - DOSTAVLjANjE KONAČNIH PONUDA

Ponuđač koji je učestvovao u pregovorima sa ugovornim organom će biti pozvan da podnese konačnu ponudu.

Rok za dostavljanje konačnih ponuda odredit će ugovorni organ u Pozivu za dostavljanje konačne ponude nakon obavljenih pregovora.

Ukoliko ponuđač izjavi na zapisnik o pregovorima da se njegova početna ponuda ima smatrati i konačnom ponudom, te da prihvata sve uslove iz ponuđenog nacrta ugovora, faza dostavljanja konačnih ponuda se neće realizovati.

13. Obavještenje o dodjeli

Ponuđač će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to elektronskim sredstvom, faksom, poštom ili neposredno. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima Odluku o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, kao i Zapisnik o ocj eni ponuda.

14. Informacije o zaštiti prava ponuđača

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

15. PRILOZI:

Sljedeći prilozi su sastavni dio tenderske dokumentacij e

FAZA BR. 1 .-IRETKVAJ1IFIKACIJA:

Prilog 1 - Zahtjev za učešće

Prilog 2 - Izjava iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama Prilog 3,- Izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama

FAZA BR.2.- Poziv na dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje:

Prilog 4 - Obrazac za početnu ponudu Prilog 5 - Obrazac za cijenu početne ponude Prilog 6 - Nacrt ugovora 1

FAZA BR.Z.- Dostavljanje konačnih ponuda:

Prilog- Obrazac za dostavljanje konačne ponude Prilog - Obrazac za cijenu konačne ponude

Prilog - Nacrt ugovora 1 - ako se uslovi iz ugovora budu izmjenili nakon pregovora.

NAPOMENA: Ove dokumente će ponuđač dobiti uz poziv za dostavljanje konačne ponude

 

skp-n-02-p1-u1-19,-visak-radova---banjica-1.zip

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: