Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na adaptaciji poslovnih prostorija u Zenici: građevinsko-zanatski radovi, hidroinstalacije, elektroinstalacije...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE; FEDERALNI ZAVOD
ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 140-1-3-1-88/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE; FEDERALNI ZAVOD ZA
PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Kontakt osoba: Anja Njavro
Adresa: DUBROVAČKA BB
Poštanski broj: 88000
Opština/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227137790008
Telefon: 036445675
Faks: 036445693
Elektronska po{ta: info@fzmiopio.ba
Internet adresa:www.fzmiopio.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Da
I.6.a. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci
1. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona,
Zeničko dobojski kanton
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za
mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, broj: UOFZ-213/13
od 23.5.2013. godine - Adaptacija poslovnog prostora Federalnog
zavoda za Mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje,
Kantonalna administrativna služba Zenica
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Zajednička javna nabavka radova poslovnih prostorija Federalnog
zavoda za MIO/PIO, KAS Zenica i Zavoda zdravstvenog
osiguranja ZDK, ulica Aska Borića br.28 b
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
1.573.931,75
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Ul. Aska Borića br.28 b, Zenica
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Rok izvršenja će biti definiran ponudom ponuđača i potpisanim
ugovorom
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:95,00 %
2. Rok izvođenja radova, učešće:5,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 7.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 15,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 13.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 13.5.2014. Vrijeme: 11:15
Mjesto: zgrada Federalnog zavoda za MIO/PIO, Sarajevo,
Ložionička br. 2, IV sprat
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti s potpisom, pečatom i
naznakom "Ne otvaraj" Tender broj 213/13. Na prednjoj strani
koverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon i kontakt osobu
ponuđača. Sve stranice ponude (sa prilozima) treba numerirati.FZ
MIO/PIO ne snosi nikakve troškove ponuđača, te zadržava pravo
da pribavi ili odbije svaku ponudu i okonča postupak dodjele
ugovora u skladu sa članom 12 ZJN BiH.Račun FZ MIO/PIO broj:
1549212001477916 otvoren kod INTESA SANPAULO BANKA
(A-5742-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: