Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova opremanja Agencije PBS d.d. Sarajevo u Maglaju

Datum objave: 10.02.2020. 11:14 / Izvor: Akta.ba, 10.02.2020.

JAVNI POZIV

ZA IZVOĐENJE RADOVA OPREMANJA AGENCIJE PBS DD SARAJEVO U MAGLAJU

 

1. PREDMET NADMETANJA:

Predmet Javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova opremanja u Agenciji PBS d.d. Sarajevo u ulici Viteška bb u Maglaju

 

2. PRAVO SUDJELOVANJA:

Pravo sudjelovanja imaju sva domaća pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja su predmet tendera.

 

3. SADRŽAJ PONUDE:

- naziv i tačna adresa ponuđača

- ovjerena fotokopija rješenja o registraciji

- ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji

- original ponuda sa cijenama (po tačkama za koje učestvuje u tenderu)

- broj zaposlenih u firmi i referenc lista za zadnje tri godine o istim ili sličnim poslovima

 

4. KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

- Cijena

- Rok završetka radova

- Način i uslovi plaćanja

- Referenca obavljenih istih ili sličnih poslova

- Prednost pri izboru najpovoljnijeg ponuđača će imati klijenti Banke

 

5. PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda se predaje propisno zapečaćena putem pošte ili direktno na protokol banke, na adresu PBS dd Sarajevo, Obala Kulina bana 18 Sarajevo, sa naznakom “Ponuda za opremanje Agencije u Maglaju-ne otvarati”

 

6.ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Rok podnošenja ponuda je 7 dana od dana objavljivanja.

 

7. OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje ponuda će izvršiti Komisija, koja će predložiti najpovoljnijeg ponuđača, te nakon donošenja

odluke o izboru najpovoljnije ponude, o tome obavijestiti sve ponuđače.

 

8. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE :

Tenderska dokumentacija je u elektronskom formatu (CD) i ista se može preuzeti u prostorijama PBS d.d. Sarajevo u Odjelu za pravne i poslove upravljanja ljudskim resursima u ulici Obala Kulina bana 18 u Sarajevu

 

9. TROŠKOVI PONUDE:

PBS d.d. Sarajevo ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično ponudu, odbiti ponudu, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

 

10. OSTALE ODREDBE:

Izabrani ponuđači su dužni dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora, u iznosu 10% vrijednosti ugovara, kao i garanciju za avansno plaćanje prije zaključenja ugovora.

Sve potrebne informacije u vezi sa Javnim nadmetanjem mogu se dobiti putem e-maila: tenderi@pbs.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: