Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Izvođenje radova na sanaciji betonskih površina i kolničke ploče mosta Krk

Datum objave: 11.02.2020. 09:57 / Izvor: Official Journal of the European Union, 11.02.2020.

Hrvatska-Zagreb: Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje

2020/S 029-066075

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.
Nacionalni registracijski broj: 96330310281
Poštanska adresa: Širolina 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR

Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: Kristina.perak@arz.hr
Telefon: +385 16515161

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.arz.hr

Adresa profila kupca: www.arz.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0005532

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: Društvo za građenje i gospodarenje autocestom

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Sanacija betonskih površina i kolničke ploče mosta Krk

Referentni broj: 38-V-20/2

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45200000

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

Sanacija betonskih površina i kolničke ploče mosta Krk.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 45 000 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

45200000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Most Krk

II.2.4)Opis nabave:

Predmetnom nabavom obuhvaćena je sanacija betonskih površina i kolničke ploče mosta Krk u svemu prema tehničkoj dokumentaciji koja je sastavni dio dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo inženjera gradilišta / Ponder: 10 bodova

Kriterij troška - Naziv: Najniža cijena / Ponder: 90 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 45 000 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države poslovnog nastana GS-a.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti GS-a dokazuje se ispunjenim e-ESPD obrascem (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak ? (alfa): Opći navod za sve kriterije za odabir, za sve gospodarske subjekte u ponudi, zasebno.

Naručitelj će prije donošenja odluke, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, osim ako već posjeduje te dokumente, zatražiti u primjerenom roku (ne kraćem od pet dana) dostavu ažuriranog popratnog dokumenta: izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno nacrtu prijedloga ugovora koji je sastavni dio dokumentacije o nabavi.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 13/03/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 13/03/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto: 

Širolina 4, I. kat, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja: 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati ovlaštenim predstavnicima naručitelja neposredno prije otvaranja ponuda. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite: 

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1) objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili DON-a,

2) objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3) objave izmjene DON, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4) otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene DON te na postupak otvaranja ponuda,

5) primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

06/02/2020

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: