Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji kanalizacijske mreže rekonstrukcija vodoopskrbne mreže aglomeracije Zaprešićsukladno detaljnoj tehničkoj specifikaciji u Knjizi 3 ovog DON-a

Datum objave: 12.02.2020. 09:26 / Izvor: Official Journal of the European Union, 12.02.2020.

Hrvatska-Zaprešić: Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

2020/S 030-070742

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:


Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 29113541841
Poštanska adresa: Zelengaj 15
Mjesto: Zaprešić
NUTS kod: HR042

Poštanski broj: 10290
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Domagoj Mikuš, struč. spec. aediff.
E-pošta: dmikus@komunalno-zapresic.hr
Telefon: +385 13310315
Telefaks: +385 13310524

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: https://vio.vio-zapresic.hr/

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F5-0005714

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.6)Glavna djelatnost

Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija kanalizacijske mreže rekonstrukcija vodoopskrbne mreže aglomeracije Zaprešić

Referentni broj: E-VV_02-2019

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45231300

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija kanalizacijske mreže rekonstrukcija vodoopskrbne mreže aglomeracije Zaprešićsukladno detaljnoj tehničkoj specifikaciji u Knjizi 3 ovog DON-a.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 300 215 400.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

45231300

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR042

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Mjesto izvršenja radova je područje aglomeracije Zaprešić.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je: Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija kanalizacijske mreže rekonstrukcija vodoopskrbne mreže aglomeracije Zaprešić.

Komponenta A 1 do A 9: Izgradnja sustava odvodnje Zaprešić Izgradnju kolektora ukupne duljine 104,937 km: - Gravitacijski kolektori – ukupna duljina 100,071 km,

- Tlačni cjevovodi - ukupna duljina 4,866 km,Izgradnju objekata na sustavu odvodnje - 24 crpne stanice-Telemetrijska oprema 24 kom.

Komponenta B: Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje Rekonstrukcija sustava odvodnje uključuje: dogradnja: Gravitacijski kolektori 2,956 m Retencijski bazeni (850 m3) 2 kom Crpne stanice 1 kom Telemetrijska oprema 13 kom Pristupni put 220 m Rekonstrukcija: Gravitacijski kolektori 3,222 m Crpne stanice 2 kom Komponenta C: Sanacija postojećeg sustava odvodnje Sanacija sustava odvodnje uključuje:- Ukupna duljina sekcija koje je potrebno sanirati u prvoj fazi je 11,193 m Komponenta F: Novi vodoopskrbni cjevovodi - Vodoopskrbni cjevovodi 2.580 m - SPT 1 kom Komponenta G: Sanacija vodosprema - Sanacija hidrotoplinske izolacije 375 m2- Sanacija unutrašnjosti vodospreme 1,288 m2 Komponenta H: Zamjena crpki i unaprjeđenje postrojenjana crpnim stanicama - Crpke 3 kom Komponenta I: Mjerna oprema DMA zona i zahvati na vodoopskrbnoj mreži za regulaciju tlakova i tlačnih zona - Nova mjerna mjesta i dogradnja postojećih 19 kom- Ugradnja zasuna 13 kom Komponenta J: Zahvati na vodocrpilištu - Regulacijska jedinica za automatsko upravljanje- automatskim doziranjem plinskog klora 1kom- Analizator slobodnog klora u vodi 2 kom- Elektromotorni dozirni ventil 2 kom- Crpka za pogon injektora 2 kom- Instalacije i potrebni materijal.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstvo / Ponder: 30

Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 70

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 300 215 400.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 29

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

Gospodarski subjekt mora dokazati da je o upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi

Odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

Popis i kratki opis pravila i kriterija: 

Točka 63. Knjige 1 DON-a.

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.1.6)Tražena jamstva :

Jamstvo za ozbiljnost ponude;

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora;

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u razdoblju odgovornosti za nedostatke (jamčeni rok).

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Točka 61. Knjige 1 DON-a.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Točka 62. Knjige 1 DON-a.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 23/03/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 21/06/2020

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 23/03/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

Mjesto: 

Zelengaj 15, HR-10290 Zaprešić, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite: 

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

07/02/2020

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: