Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Izvođenje radova na uklanjanju ostataka građevine, saniranju lokacije, uređenju zelene površine i ozelenjavanju trga u Kraljevoj Sutjesci- I dio

Datum objave: 30.09.2020. 13:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.09.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

792-1-3-38-3-27/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA KAKANJ
IDB/JIB 4218305690007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Meliha Neimarlija
Adresa Ulica branilaca
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-812
Faks (032) 771-812
Elektronska pošta opcinaka@bih.net.ba
Internet adresa www.kakanj.com.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Kakanj

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Priprema gradilišta, Rušenje zgrada, odvoz zemlje, demontaža objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Uklanjanje ostataka građevine, saniranje lokacije, uređenje zelene površine i ozelenjavanje trga u Kraljevoj Sutjesci- I dio

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radova za potrebe realizacije projekta „Uklanjanje ostataka građevine, saniranje lokacije, uređenje zelene površine
i ozelenjavanje trga u Kraljevoj Sutjesci – I dio“.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45111000-8 Radovi rušenja, priprema i čišćenje gradilišta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

46.008,55

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

46008,55

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Naselje Kraljeva Sutjeska, općina Kakanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Period na koji se zaključuje ugovor za nabavku radova je 45 dan od dana obostranog potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljne informacije i zahtijevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljne informacije i zahtijevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljne informacije i zahtijevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljne informacije i zahtijevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

10.10.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.10.2020. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Općina Kakanj, Ulica branilaca 1, 72240 Kakanj (Sala za sastanke)
Datum i vrijeme 20.10.2020. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Preuzimanje tenderske dokumentacije vrši se na način da zainteresovani privredni subjekti iz člana 2.stav (1) tačka c) Zakona
koji su registrovani u sistemu “E–nabavke”, bez naknade, preuzimaju tendersku dokumentaciju objavljenu u sistemu "E –
nabavke". Objavom tenderske dokumentacije na sistemu "E – nabavke" onemogućeno je dostavljanje iste na druge načine
predviđene članom 55. stav (1) tačka a) – c) Zakona. Također, za istu se ne zahtijeva novčana naknada za preuzimanje.
Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije i odgovora s pojašnjenjem može se vršiti samo u formi i na način kako je
definisano u sistemu „E-nabavke“.
Tenderska dokumentacija može se preuzeti više puta za isti postupak javne nabavke. Ako korisnik sistema preuzme
tendersku dokumentaciju za isti postupak javne nabavke više puta, rok za žalbu iz člana 101. stav (1) tačka b) Zakona računa
se od prvog preuzimanja tenderske dokumentacije.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo putem sistema „E-nabavke“ na portalu (www.ejn.gov.ba.).
Za ovaj postupak nabavke je predviđena E-aukcija.Ugovorni organ će odrediti početak i vrijeme trajanja E–aukcije u sistemu
E–aukcije prihvatljivih ponuda. Svi ponuđači koji su podnijeli prihvatljive ponude momentom zakazivanja E–aukcije bit će
obavješteni istovremeno putem sistema „E–nabavke“ o sljedećem:
a) Datumuivremenupočetka E–aukcije,
b) PrethodnoodređenomtrajanjuE–aukcije,
c) Brojupostupkajavnenabavke,
d) Pozicijina rang listi u početnojocjeniponuda,
e) Da li se naponuduprimjenjujepreferencijalnitretmandomaćeg.
Nakon završene E–aukcije izabrani ponuđač dužan je dostaviti linearno umanjenje cijene za sve stavke iz Obrasca za cijenu
ponude, u roku od 5 dana od dana okončanja E–aukcije.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: