Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.06.2015. 13:21

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na uređenju Doma Građevina u Loparama

Izvor: eKapija.ba, Broj 4,12.06.2015.godine

Na osnovu člana 18. stav (1), člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i člana 13. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova („Službeni glasnik opštine Lopare“, broj: 15/09), Načelnik opštine Lopare, d o n o s i

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke

 

I

Pokreće se postupak nabavke radova na uređenju Doma „Građevina“ u Loparama, u dijelu za kolektivni smještaj.

 

II

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 6.000,00 KM, sa uračunatim PDV-om. Sredstva za nabavku radova iz tačke I ove Odluke obezbjeđuju se u budžetu opštine Lopare za 2015. godinu, iz donatorskih sredstava Crvenog krsta Republike Srpske.

 

III

Za predmetnu javnu nabavku vodiće se postupak direktnog sporazuma.

 

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom glasniku opštine Lopare“.

 

R E U B L I K A S R P S K A

OPŠTINA LOPARE

Načelnik opštine

 

Broj: 02/5-404-23-1/15

Datum:03.06.2015.

 

N A Č E L N I K

Dr Rado Savić, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: