Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Izvođenje radova na sanaciji građevine Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj, Split, I. faza

Datum objave: 21.07.2015. 12:48 / Izvor: Official Journal of the European Union, 21.07.2015.

Hrvatska-Zagreb: Radovi na krovu i drugi posebni građevinski zanatski radovi

2015/S 138-253921

Poziv na nadmetanje

Radovi

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Ministarstvo socijalne politike i mladih
15351583880
Savska cesta 66
Služba(e) za kontakt: Služba za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Iva Poleto, Martina Hanžek
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: iva.poleto@mspm.hrmartina.hanzek@mspm.hr
Telefaks: +385 15557225

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.mspm.hr/

Adresa profila kupca: http://www.mspm.hr/ministarstvo/javna_nabava/podaci_o_narucitelju

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2015%2fS+002-0025949

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstva ili druga državna ili federalna tijela, uključujući njihove područne ili lokalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Javni radovi na sanaciji građevine Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj, Split, I. faza.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Radovi
Izvođenje radova
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj”, Split, Radnička 2.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Javni radovi na sanaciji građevine Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj, Split, I. faza.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

45260000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Točna količina predmeta nabave određena je u dijelu 12. Dokumentacije za nadmetanje (tehničkim specifikacijama/troškovniku građevinskih radova).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 778 001 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
danima: 75 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
6.6. Jamstva:
Ponuditelji moraju dostaviti sljedeća jamstva:
a) Jamstvo za ozbiljnost ponude:
Jamstvo za ozbiljnost ponude naručitelj će zadržati i naplatiti u slučaju:
— odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
— dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 –Odluka USRH-a),
— nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH),
— odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno,
— nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Kao jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti garanciju banke na iznos od 35 000 HRK. Sukladno članku 77. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka USRH-a) trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. Garancija banke mora glasiti na valutu ugovora. U tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na prvi poziv korisnika jamstva (naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva. Sukladno članku 77. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu od 35 000 HRK. Novčani polog uplaćuje se u korist računa HR1210010051863000160 s pozivom na model HR649725-47045-21-2015. Kod opisa plaćanja upisuje se naziv postupka javne nabave (Javni radovi na sanaciji građevine Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj, Split, I. faza). U slučaju uplate novčanog pologa, ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti dokaz o uplati novčanog pologa.
Jamstvo za ozbiljnost ponude (garancija banke/dokaz o uplati novčanog pologa) dostavlja se u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio ponude te ne smije ni na koji način biti oštećeno (bušenjem, klamanjem i slično). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude.
U slučaju elektroničke dostave ponuda putem EOJN-a traženo bankovno jamstvo koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, zainteresirani gospodarski subjekt u roku za dostavu ponuda, dostavlja naručitelju u zatvorenoj poštanskoj omotnici sukladno točki 5.2. podtočki b) ove Dokumentacije za nadmetanje.
Javni naručitelj je obvezan sukladno članku 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH-a) vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude (garanciju banke/ novčani polog) neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti i čuvati najmanje 4 godine od završetka postupka javne nabave;
b) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza:
Ponuditelj je obvezan potpisati i u ponudi priložiti izjavu iz dijela 7. dokumentacije za nadmetanje, izjave ponuditelja/svih članova zajednice ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta (točka 7.2.), kojom izjavljuje kako će u slučaju odabira njegove ponude zajedno s potpisanim primjercima ugovora o javnim radovima dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u obliku garancije banke s naznakom najvišeg iznosa do 10 % vrijednosti ugovora, s rokom važenja ugovorenog roka izvođenja radova, plus 30 dana respira.
Garancija banke mora glasiti na valutu ugovora. U tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na prvi poziv korisnika jamstva (naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora će se naplatiti u slučaju da ponuditelj ne izvrši sve obveze preuzete ugovorom odnosno u slučaju povrede preuzetih ugovornih obveza. Jamstvo se vraća po proteku ugovornog odnosa;
c) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku:
Kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ponuditelj je obvezan potpisati i u ponudi priložiti izjavu iz dijela 7. dokumentacije za nadmetanje, izjave ponuditelja/svih članova zajednice ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta (točka 7.3.), kojom izjavljuje kako će prilikom primopredaje uručiti naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku garancije banke, s naznakom iznosa do 10 % vrijednosti Ugovora, s rokom važenja jamstvenog roka. Garancija banke mora glasiti na valutu ugovora. U tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na prvi poziv korisnika jamstva (naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku naplatit će se u slučaju da ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete. Jamstvo se vraća po proteku jamstvenog roka.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: da
Opis posebnih uvjeta: 6.1. Posebni i ostali uvjeti za izvršenje ugovora:
a) uvjeti koje ponuditelj mora ispuniti prije predaje ponude:
Prije izrade i predaje ponude, ponuditelj je obvezan izvršiti uvid u prostor Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj”, Split, Radnička 2 te u projektnu dokumentaciju. Ponuditelj je u ponudi obvezan priložiti Obrazac Potvrde iz točke 10.3. ove Dokumentacije za nadmetanje, popunjen i potpisan od strane predstavnika „Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj”, Split, kojom dokazuje kako je izvršio u uvid u prostor. Ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi ne dostavi traženi obrazac Potvrde iz točke 10.3. ove Dokumentacije za nadmetanje, popunjen i potpisan od predstavnika Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj”, Split, Radnička 2, kojom dokazuje kako je izvršio u uvid u prostor te u projektnu dokumentaciju, naručitelj će odbiti njegovu ponudu.
Kontakt podaci osoba za uvid u prostor: Željka Paleka, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj” Split, tel. +385 21541670 / 21541660, mob. +385 98554498; Katarina Žarak, tel. +385 21541660.
6.2. Posebne izjave ponuditelja:
Potrebne izjave ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta navedene u dijelu 7. ove Dokumentacije za nadmetanje potrebno je ovjeriti potpisom i pečatom ponuditelja i dostaviti ih u ponudi.
Napomena: izjave ovjerava pečatom i potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja ili osoba koju je osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja pisanom punomoći ovlastila za potpisivanje ponude te se u tom slučaju uz ponudu dostavlja i punomoć za potpisivanje ponude. Navedena odredba odnosi se i na članove zajednice ponuditelja.
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelji dokazuju kako ne postoje razlozi za isključenje sukladno članku 67. stavku 1. točkama 1., 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka USRH-a):
a) Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a. prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b. prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Za potrebe utvrđivanja činjenice (ne)postojanja pravomoćne osuđujuće presude za naprijed navedena kaznena dijela, gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Obrazac Izjave nalazi se u dijelu 10. pod točkom 10.2. ove Dokumentacije za nadmetanje.
Sukladno članku 67. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka USRH-a), javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Sukladno članku 67. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka USRH-a), ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz članka 67. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi, radi provjere okolnosti iz članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz članka 67. stavka 5. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz članka 67. stavka 5. točke 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi;
b) Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe dokazivanja navedene okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz članka 67. stavka 3. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz članka 67. stavka 3. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili jednakovrijedni dokument iz članka 67. stavka 3. točke 2. Zakona o javnoj nabavi;
c) Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata, kojima dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje navedeni u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje ili kojima dokazuje postojanje traženih uvjeta sposobnosti.
Sukladno članku 75. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, u slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su natjecatelji ili ponuditelji dostavili sukladno s odjeljkom 4. Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka USRH-a), javni naručitelj će radi provjere istinitosti podataka od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.
U slučaju zajednice ponuditelja, sukladno članku 67. stavku 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH-a), okolnosti iz točke 3.1. pod a), b) i c) ove Dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
U slučaju sudjelovanja podizvoditelja, sukladno članku 67. stavku 7. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH-a), okolnosti iz točke 3.1. pod a), b) i c) ove Dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se i za podizvoditelje.
Sve dokumente koje javni naručitelj zahtijeva pod točkom 3. Razlozi isključenja ponuditelja ove Dokumentacije za nadmetanje ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
Sukladno članku 95. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj zadržava pravo nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata koji su traženi u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje
4.1. Pravna i poslovna sposobnost (članak 70. Zakona o javnoj nabavi):
a) Svaki ponuditelj mora u ovom postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se dostavom u ponudi odgovarajućih izvoda, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Ponuditelj je sposoban ako je dokazao svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta kako je traženo u točki 4.1. podtočka a) ove Dokumentacije za nadmetanje (članak 70. stavak 1., 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH-a).
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz točke 4.1. pod a) ove Dokumentacije za nadmetanje;
b) Ponuditelj mora u ovom postupku javne nabave sukladno članku 70. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi dokazati kako on i/ili njegov podizvoditelj posjeduju određeno ovlaštenje kako bi mogli izvršiti ovaj ugovor. Napominje se, ukoliko ponuditelj namjerava dati dio ugovora podizvoditelju, a za izvršenje tog dijela ugovora je propisano posjedovanje određenog ovlaštenja, ponuditelj mora dokazati naručitelju da podizvoditelj posjeduje važeće ovlaštenje.
Za potrebe dokazivanja navedene okolnosti, ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti za sebe i/ili za svog podizvoditelja:
1. Suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva kao pravnog prednika Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja i/ili izvođenja pojedinih radova na građevini najmanje za skupinu radova H, prema Troškovniku u ovoj dokumentaciji za nadmetanje, koja je izdana sukladno člancima 32., 33., 43. i 44. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13) i Pravilniku i suglasnostima za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (Narodne novine, broj: 43/09).
Ponuditelj je sposoban ako dostavi važeću suglasnost kako je traženo u točki 4.1. pod b) u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje (članak 70. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi).
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
4.2. Tehnička i stručna sposobnost (članak 72. Zakona o javnoj nabavi):
a) Popis ugovora o izvršenim radovima kojima se prilaže potvrda/potvrde druge ugovorne strane (članak 72. Zakona o javnoj nabavi). Ponuditelj u ponudi kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti mora dostaviti popis ugovora o radovima izvršenim u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 5 godina koje prethode toj godini. Popis ugovora mora sadržavati vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Popis kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova sadrži ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Ovim dokumentom ponuditelj mora dokazati kako je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i/ili tijekom 5 godina koje prethode toj godini uredno izvršio ugovor/e o radovima istim ili sličnim ovom predmetu nabave, u vrijednosti jednakoj procijenjenoj vrijednosti ovog predmeta nabave.
Ponuditelj je sposoban ako dostavi popis ugovora i minimalno jednu potvrdu o radovima istim ili sličnim ovom predmetu nabave, u ukupnoj vrijednosti jednakoj procijenjenoj vrijednosti ovog predmeta nabave, a kako je traženo pod točkom 4.2. a) ove Dokumentacije za nadmetanje. Ponuditelj može dostaviti i popis ugovora koji sadrži ili kojem je priloženo više potvrda o radovima istim ili sličnim ovom predmetu nabave, čiji je zbroj jednak procijenjenoj vrijednosti ovog predmeta nabave;
b) Tehnički listovi/katalozi proizvoda (članak 72. Zakona o javnoj nabavi):
Naručitelj je predvidio mogućnost nuđenja jednakovrijednih proizvoda pod stavkama troškovnika kako slijedi:
1. 2) hidrantska mreža, I. instalaterski radovi, stavke 1. i 3.;
2. 3) elektroinstalacije, I. elektroinstalacija jake struje, 1. razdjelnici stavke 1.2. do 1.7.;
3. 3) elektroinstalacije, I. elektroinstalacija jake struje, 4. panik rasvjeta, stavke 4.1. do 4.4.;
4. 3) elektroinstalacije, I. elektroinstalacija jake struje, 5. prekidači i priključnice, stavke 5.1. do 5.6. zatim stavke 5.8. do 5.12. te stavke 5.14. i 5.15.;
5. 3) elektorinstalacije, I. elektroinstalacija jake struje, 8. sredstva zaštite od požara, stavke 8.3. do 8.4.;
6. 3) elektroinstalacije, I. elektroinstalacija jake struje, 10. sustav za odimljavanje, stavke 10.1. do 10.4.;
7. 3) elektroinstalacije, II. elektroinstalacija slabe struje, 1. instalacija strukturnog kabliranja, stavke 1.1. do 1.4. te 1.16.;
8. 3) elektroinstalacije, II. elektroinstalacija slabe struje, 2. televizijska instalacija catv i satv, stavke 2.1. i 2.2.;
9. 4) vatrodojavna instalacija, I. vatrodojavna instalacija, stavke 1.1. do 1.6. te 1.8.
Samo u slučaju nuđenja jednakovrijednih proizvoda ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti tehničke listove/kataloge proizvoda s modelima te detaljnim prikazom ponuđenih proizvoda i opisom tehničkih karakteristika kojima se dokazuje da jednakovrijedni proizvodi zadovoljavaju sve tražene minimalne tehničke zahtjeve.
Osim toga, u slučaju nuđenja jednakovrijednih proizvoda ponuditelj je obvezan popuniti stavku („U slučaju nuđenja jednakovrijednog proizvoda obavezno upisati naziv proizvođača, model proizvoda i broj strance kataloga proizvoda ___________________________________”).
Ukoliko ponuditelj ne popuni stavku („U slučaju nuđenja jednakovrijednog proizvoda obavezno upisati naziv proizvođača, model proizvoda i broj strance kataloga proizvoda _________________ __________________”) smatra se da je ponudio traženi proizvod koji je obvezan u slučaju odabira njegove ponude i isporučiti/ugraditi.
Sukladno točki 5.1. Sadržaj i način izrade ponude ove Dokumentacije za nadmetanje, Tehnički listovi/katalozi proizvoda kao dokaz sposobnosti čine sastavni dio ponude i moraju biti označeni rednim brojevima stranica.
Dostavljeni tehnički listovi/katalozi proizvoda moraju biti izrađeni na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a svi dijelovi tehničkih listova koji nisu izrađeni na hrvatskom jeziku moraju biti prevedeni na hrvatski jezik. Prijevod na hrvatski jezik mora izraditi stalni sudski tumač za odnosni strani jezik i mora biti ovjeren Potvrdom stalnog sudskog tumača kojom se potvrđuje da prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na stranom jeziku (sukladno točki 5.6. Jezik na kojem se izrađuje ponuda koja se nalazi u dijelu 5. ove Dokumentacije za nadmetanje).
Ponuditelj je sposoban ukoliko u slučaju nuđenja jednakovrijednh proizvoda dostavi dokumente tražene pod točkom 4.2. podtočka b) ove Dokumentacije za nadmetanje.
Sukladno stavku 6. članku 72. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH-a) za dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti iz točke 4.2. ove Dokumentacije za nadmetanje, gospodarski subjekt može se po potrebi za određene ugovore osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U slučaju da se ponuditelj oslanja na sposobnost drugih ponuditelja (npr. stručne djelatnike koji nisu njegovi zaposlenici), ponuditelj kao uvjet prihvatljivosti ponude mora dokazati javnom naručitelju da će iste resurse za izvršenje ugovora imati na raspolaganju, primjerice pisanim prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu za vrijeme trajanja ugovora o javnoj nabavi. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
Sve dokumente koje javni naručitelj zahtijeva u dijelu 4. Odredbe o sposobnosti ponuditelja ove Dokumentacije za nadmetanje, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
Sukladno članku 95. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj zadržava pravo nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata koji su traženi u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
EV: 21/2015
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 9.9.2015 - 14:00
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
9.9.2015 - 14:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 9.9.2015 - 14:00

Mjesto:

Ministarstvu socijalne politike i mladih, Savska cesta 66, HR-10000 Zagreb u dvorani za sastanke na 15. katu.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: 6.13. Pouka o pravnom lijeku:
Sukladno članku 146. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH-a) rok za izjavljivanje žalbe u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti iznosi 5 dana, i to od dana:
— objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji,
— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,
— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Sukladno stavku 2. članka 146. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH-a) žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku sukladno odredbama članka 145. i 159. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH-a) Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, tel. +385 14559930, faks +385 14559933, e-pošta: dkom@dkom.hr. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave.

VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Služba za javnu nabavu
Savska cesta 66
Zagreb
HRVATSKA
Telefaks: +385 15557225

VI.5)Datum slanja ove objave:
16.7.2015

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: