Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Izvođenje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju dijela ulice Prvomajska u opštini Drvar

Datum objave: 28.04.2023. 14:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.04.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

871-1-3-7-3-9/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA DRVAR
IDB/JIB 4281088340004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Vanja Krneta
Adresa Titova 1
Poštanski broj 80260 Drvar (hp mo)
Opština/Grad Drvar
Telefon (034) 819-001
Faks (034) 819-001
Elektronska pošta opcina.drvar@tel.net.ba
Internet adresa www.opstinadrvar.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (FBIH),Drvar

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Radovi su takvi da iziskuju jedinstven postupak.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija i asfaltiranje dijela ulice Prvomajska u opštini Drvar

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija i asfaltiranje dijela ulice Prvomajska u opštini Drvar

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233142-6 Radovi na popravku puteva

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

104270,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Drvar

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Nema ih.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne đelatnosti u skladu sa članom 46. ZJN ponuđači moraju biti
registrovani za obavljanje đelatnosti koja je predmet javne nabavke.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Što se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti, ponuđači trebaju ispuniti sljedeće minimalne uslove (član 47.
ZJN), a to je:
Da ukupan godišnji promet koji je ponuđač ostvario na izvođenju radova na izgradnji, sanaciji, rehabilitaciji i
rekonstrukciji cesta u 2022. godini, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa
radom prije manje od godinu dana, nije ispod dvostrukog iznosa procjenjene vrijednosti nabavke.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači trebaju ispuniti sljedeće minimalne uslove (član
51. ZJN), a to su:
a) uspješno iskustvo u realizaciji minimalno jednog uredno izvršenog ugovora čiji predmet nabavke –
rekonstrukcija - asfaltiranje ulica je isti ili sličan predmetnoj nabavci, čija vrijednosti bez PDV-a je
minimalno jednaka iznosu procjenjene vrijednosti predmetne nabavke, u zadnje tri (3) godine, ili od datuma
registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri
(3) godine;
b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije izvođača radova i kvalifikacije njegovog rukovodećeg osoblja,
naročito kvalifikacije lica koje je odgovorno za izvođenje predmetnog ugovora kako sljedi:
• minimalno jednog (1) diplomiranog inženjera građevine, sa položenim stručnim ispitom i najmanje 5
godina iskustva na radovima izgradnje, sanacije, rehabilitacije i rekonstrukcije objekata niskogradnje, voditelj
građenja.
c) da raspolaže sa mašinama i opremom u svrhu izvršenja ugovora i to:
• asfaltna baza mobilna ili stacionarna, udaljena od mjesta izvođenja radova najviše 100 km,
• 5 kamiona kipera, minimalne nosivosti 15t,
• 1 garnituru valjaka,
• 1 finišer,
• 2 rovokopač.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

18.05.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.05.2023. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Opština Drvar, Titova 1 - Sala za sastanke
Datum i vrijeme 29.05.2023. 09:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Vanja Krneta
Adresa Titova 1
Poštanski broj 80260 Drvar (hp mo)
Opština/Grad Drvar
Telefon (034) 819-001
Faks (034) 819-001
Elektronska pošta javne.nabvake.drvar@gmail.com
Internet adresa www.opstinadrvar.org
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: