Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova rekonstrukcije i modernizacije sistema klimatizacije na 3 benzinske stanice

Datum objave: 11.05.2023. 10:27 / Izvor: Akta.ba, 11.05.2023.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

Kompanija G-Petrol d.o.o. Sarajevo sprovodi postupak izbora Ponuđača za:

 

REKONSTRUKCIJU I MODERNIZACIJU SISTEMA KLIMATIZACIJE NA 3 BENZINSKE STANICE

 

Rok važenja ugovora: do izvršenja posla, 45 dana Izrada ponude:

 

Ponuđač treba da dostavi Ponudu u pisanom obliku, na način da kompletno popuni Obrazac za ponudu (Prilog 1), a sve u skladu sa Tehničkim zadatkom (Prilog 2).

 

Ponuđač kao sastavni dio Ponude dostavlja neophodna "potkrepljujuća" dokumenta precizirana u kvalifikacionim kriterijumima (Prilog 3) po redosljedu tačaka, a koja predstavljaju kvalifikacionu dokumentaciju. Ukoliko Ponuđač ne zadovoljava samo jedan kriterijum, Naručilac zadržava pravo sa ga eliminiše iz daljeg procesa Nabavke.

 

Ponuđač ima pravo da angažuje Podizvođača uz uslova da dostavi ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji u kojem će biti jasno preciziran predmet angažovanja podizvođača, kao i popunjen obrazac za provjeru privrednih društava za podizvođača (Prilog 4a). Ukoliko je Podizvođač angažovan kako bi zadovoljio određeni kvalifikacioni kriterijum (Prilog 3), Ponuđač za istog dostavlja dokumentaciju vezanu za taj kriterijum.

 

Ugovorna dokumentacija:

 

>Tipski Ugovor o povjerljivosti podataka (Prilog 5)

>Tipski Aneks HSE (Prilog 6)

>Model ugovora (Prilog 7)

 

Cijena i valuta ponude:

Ponuđač je dužan da cijenu iskaže u valuti KM bez PDV-a sa uračunatim svim troškovima. Naknadni troškovi neće se uvažavati!

 

Plaćanje:

•Minimum 30 dana

•Osnov za plaćanje: Potpisan Ugovor, faktura po ugovoru, zapisnisnik o izvršenim uslugama potpisan od odgovrnog lica Naručioca i odgovrnog lica Ponuđača, dostavljeno sredstvo obezbeđenja u skladu sa ugovorom.

 

Sredstvo obezbjeđenja:

• U slučaju prekoraćenja datog roka za izvođenje radova Naručilac ima pravo da obračuna penal/ugovornu kaznu u iznosu od 200,00 KM za svaki dan prekoraćenja roka.

Rok važnosti ponude mora biti najmanje 90 kalendarskih dana od dana otvaranja ponude.

 

Rok za dostavu ponuda: SRIJEDA 17.05.2023. do 16:00 h.

 

Kompletirana Ponuda sadrži:

1.Potpisan i ovjeren Obrazac ponude (Prilog br. 1);

2.Kompletnu dokumentaciju zahtjevanu Kvalifikacionim kriterijumima po redosijedu kriterijuma;

3.Potpisan Obrazac za provjeru privrednih društava (Prilog 4/ 4a);

4.CD ili USB sa excel tabelama, Obrazca za ponudu kao i predmjere radova koji su sastavni dio dokumentacije;

 

Dostavljanje ponuda: Ponuda se šalje poštom ili lično dostavlja, u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti, na sljedeću adresu:

 

G-Petrol d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Ulica Marka Marulića br. 2 Lamela B, 1. sprat, SA NAZNAKOM: ZA SEKRETARA KOMISIJE ZA NABAVKU, MAHIRA SERDAREVIĆA PONUDA ZA REKONSTRUKCIJU I MODERNIZACIJU SISTEMA KLIMATIZACIJE NA 3 BENZINSE STANICE

NE OTVARATI

 

Potkrepljujuća dokumentacija iz kvalifikacionih kriterijuma pod brojem: 14, 15, 16, 17 i 18 se u okviru postojeće ponude odvaja u posebnu kovertu sa Naznakom -Potkrepljujuća dokumentacija za tehnički dio kriterijuma - PUN NAZIV PONUĐAČA.

 

PONUDA KOJA STIGNE POSLJE NAVEDENOG ROKA, NEĆE SE UZMITATI U RAZMATRANJE!

 

Odustanak naručioca od nabavke. Naručilac zadržava pravo da u svakom momentu, a najkasnije do zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem i bez navođenja razloga odustane od daljeg sprovođenja ovog postupka nabavke, bez bilo kakvog prava ponuđača da mu Naručilac zbog toga nadoknadi eventualno prouzrokovanu štetu ili bilo koje troškove učešća u postupku nabavke po ovom Pozivu.

Nakon prijema ponuda, Naručilac zadržava pravo da sprovede postupak sa pogađanjem o čemu će svi ponuđači biti blagovremeno obavješteni.

 

Traženje i davanje obavještenja u vezi poziva za dostavljanje ponuda. Sve dodatne informacije u vezi ovog postupka nabavke mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 16,00 sati.

 

Kontakt osobe:

 

Komercijalna pitanja:     Tehnička pitanja:

 

Nataša Butorović            Admir Omerović

 

Marka Marulića br.  2      Marka Marulića br. 2, Lamela B,Sarajevo

Lamela B,Sarajevo

 

+387 65 662 951            +387 65 418 842

 

natasa.butorovic@nis.rs   admir.omerovic@nis.rs

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: