Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Izvođenje radova sanacije i rehabilitacije puteva u MZ B. Mahala (Sokačica, Rosulje – 3 kraka, Brijest – raskrsnica i Brijest – 2 kraka)

Datum objave: 16.05.2023. 10:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

870-1-3-41-3-50/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD VISOKO
IDB/JIB 4218275170003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Adna Smajić
Adresa Alije Izetbegovića 12A
Poštanski broj 71300 Visoko (bhp sa)
Općina/Grad Visoko
Telefon (032) 732-500
Faks (032) 738-330
Elektronska pošta gradonacelnik@visoko.gov.ba
Internet adresa www.visoko.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Visoko

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Razlozi za nedijeljenje predmeta nabavke na lotove su objektivne prirode imajući u vidu jednostavnije organizovanje
poslova.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija i rehabilitacija puteva u MZ B. Mahala (Sokačica, Rosulje – 3 kraka, Brijest – raskrsnica i Brijest – 2 kraka)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je sanacija i rehabilitacija puteva u MZ B. Mahala (Sokačica, Rosulje – 3 kraka, Brijest – raskrsnica i
Brijest – 2 kraka), detaljno prema predmjeru radova koji se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno prema predmjeru radova

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

256410,26

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ B. Mahala, Visoko

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Budžet Grada Visoko

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Član 46. Zakona o javnim nabavkama

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Član 47. Zakona o javnim nabavkama

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Član 51. Zakona o javnim nabavkama

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

23.05.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.06.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Grad Visoko, ulica Alije Izetbegovića 12 A, Mala sala Grada Visoko
Datum i vrijeme 06.06.2023. 12:15

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

-


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Adna Smajić
Adresa Alije Izetbegovića 12A
Poštanski broj 71300 Visoko (bhp sa)
Općina/Grad Visoko
Telefon (032) 732-556
Faks (032) 738-330
Elektronska pošta nabavke.visoko@gmail.com
Internet adresa www.visoko.gov.ba
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
870-1-3-41-3-50/23
PODIJELI: