Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Izvođenje radova na stanici za prenos topline (plinsko grijanje) u JU Služba za zapošljavanje (Biro rada Visoko)

Datum objave: 29.05.2023. 13:47 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

68-7-3-71-3-4/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZE-DO KANTONA ZENICA
IDB/JIB 4218290130000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Stefana Todorović
Adresa Adolfa Goldbergera 6
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 448-200
Faks (032) 405-173
Elektronska pošta info@zdk-szz.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost


Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Druge instalacije u zgradama

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Predmet nabavke nije podijeljen na lotove jer se radi o istovrsnim nabavkama.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova na stanici za prenos topline (plinsko grijanje) u JU Služba za zapošljavanje (Biro rada Visoko)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radova na stanici za prenos topline (plinsko grijanje) u JU Služba za zapošljavanje (Biro rada Visoko) u skladu sa
tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uslovima / zahtjevima naznačenim u tenderskoj dokumentaciji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45232142-9 Građevinski radovi na stanici za prenos topline
Dodatni predmet(i) 45232141-2 Postrojenje za grijanje

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

18.000,00 KM bez PDV-a

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja radova su prostorije Biro rada Visoko, Hadžihasanova 23, Visoko;

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja radova na plinskoj stanici za prenos topline je 45 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Cijenu sa porezom na dodatu vrijednost plaća ugovorni organ putem banke uplatom na transakcijski račun ponuđača u roku
od 30 (trideset) dana od dana prijema fakture

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač mora zadovoljavati uslov da je registrovan za obavljanje
djelatnosti koja je predmet ove nabavke, te je dužan dostaviti dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 46. Zakona

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Minimalni uslovi u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti u predmetnom postupku nabavke roba je dostavljanje
slijedećeg:
- Izjava ponuđača u Aneksu 1 (Obrazac za ponudu) da će osigurati garancije za izvedene radove u trajanju od
minimalno 1 (jednu) godinu dana;
- Dokaz - dostaviti garantne listove za ugrađenu opremu koja podliježe garanciji;
- Spisak ovlaštenih servisa ugrađene opreme (Aneks 5);

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

06.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.06.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU Služba za zapošljavanje ZE-DO kantona Zenica, ulica Adolfa Goldbergera 6,
72000 Zenica, kancelarija 210
Datum i vrijeme 13.06.2023. 13:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Stefana Todorović
Adresa Adolfa Goldbergera 6
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 448-200
Faks (032) 405-173
Elektronska pošta info@zdk-szz.ba
Internet adresa

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: