Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Izvođenje radova na rekonstrukciji krovova i fasada kolektivnih stambenih objekata

Datum objave: 05.06.2023. 09:27 / Izvor: Akta.ba, 02.06.2023.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

NAČELNIK

Broj: 01/1-014-511/23 I. Sarajevo, 31.05.2023. godine

 

Ha osnovu čl. 69. stav (3) i 70. Zakona ojavnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 i 59/22), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. gl. PC", broj 97/16, 36/19 i 61/21), člana 68. Statuta opštine Istočno Novo Sarajevo („Sl. novine grala I. Sarajevo", broj 24/17 i 25/17) načelnik Opštine je donio

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

I

Poništava ss postupak javne nabavke: „Rekonstrukcija krovova i fasada kolektivnih stambenih objekata" iz razloga što izabrann ponuđač Limarska radnja „Lnmont" SG1 nije dostavio licencu za mzvođenje građevinski.č radova na objekšma visokogradnje u roku 5 dana od prijsma odluke o izboru najpovod>nijeg ponuđača, a kakoje traženo tačkom 9.8.12. tenderske dokumentacije.

 

II         

Ovom odlukom stavlja se van snage Odpuka broj: 01/1-014-511/23 od 16.05.2023. godine.

 

III       

Za izvršenje ovs Odluke zadužuju se i ovlašćuju Odjel»enje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove u Odjeljenje za finansije i budžet u skladu sa svojim nadležnostima.

 

IV        

Ova Odluka objaviće ss na internet stranici www.opstinains.net istovrsmeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u ovom post>pku javne nabavks, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-014-511/23 od 27.03.2023. godine pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke radova „Rekonstrukcija krovova i fasada kolektnviih stambenih objekata", čijaje procijsnjena vrijsdnost 170.940.17 KM bsz PDV-a.

Obavještenje o nabavci broj: 287-1-3-42-3-21/23 objavljeno je ma Portalu javnih iabavki dana 05.04.2023. godine i u Službenom glasnnku VnH broj 24/23.

Komisuja za javnu nabavku, imenovana Odlukom broj: 01/1-014-511/23 od 27.03.2023. godime, dostavila je Zapnsnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01/1-014-511/23 od 11.05.2023. godine sa prsporukom za izbor najpovoljnijeg ponuđača, te je načelnnk Opštine donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača Limarska radnja Limont" SP za ukupnu cijenu u iznosu od 170.758.00 K.M bez PDV-a (199.786,86 KM sa PDV-om). Svi poiuđači su obavješteni o rezultatima postupka javne nabavke.

Nakon prijema obavještenja o rezultatu postupka nabavke. a u skladu sa tačkom 9.8.12. tenderske dokumentacije, ponuđač Limarska radnja „Limont" SP je bio u obavezi dostaviti licencu za izvođeJBe gra!)evinekih radova na objektima visokogradn.e u roku 5 dana od prijema odpuke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

U predviđenom roku ponuđač Limarska radnja „Limont" SP nije dostavno licencu kako je traženo tendsrskom dokumentacijom, te je u skladu ea članom 72. stav (3) tačka b) Zakona ugovorni organ bio u obavezi da dostavi prijedlog ugovora drugorangiranom ponuđaču, a kako u postupku nema drugih prihvatljivih ponuda, ugovorni opran poništava postupakjavne nabavke.

Iz navedenih razloga, a primjenom člana 69. stav (3) Zakona o javnim nabavkama, odlučenoje kao u tački I ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može ee izjaviš žalba ma način i u rokovima defmnisanim čl. 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: