Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje) Izvođenje radova na sanaciji cestovne opreme na putevima na području općine Lukavac, lot 1

Datum objave: 05.06.2023. 10:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.06.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

719-1-3-109-4-80/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD LUKAVAC
IDB/JIB 4209451920007
Kontakt osoba Merima Omerdić
Adresa Trg Slobode 1
Poštanski broj 75300 Lukavac (bhp sa)
Općina/Grad Lukavac
Telefon (035) 366-724
Faks (035) 366-703
Elektronska pošta merima.omerdic@lukavac.ba
Internet adresa www.lukavac.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Lukavac

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

255300,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka radova na sanaciji cestovne opreme na putevima na području općine Lukavac

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka radova na sanaciji cestovne opreme na području općine Lukavac.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka radova na sanaciji horizontalne signalizacije - LOT 1.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka radova na sanaciji horizontalne signalizacije na području općine Lukavac

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233140-2 Cestovni radovi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

110000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje Grada Lukavac.

V Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 2,00 %
2 Cijena 98,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Ponuđač „SACOM“ D.O.O. SARAJEVO je kao prvorangirani i jedini ponuđač, obaviješten o rezulatu postupka javne nabavke

te pozvan da dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama u roku od 7
(sedam) dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Obzirom da izabrani ponuđač „SACOM“ d.o.o Sarajevo“ do predviđenog roka za dostavu tražene dokumentacije nije
dostavio original ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona, i kako u predmetnom postupku više nema
prihvatljivih ponuda, postupak je poništen.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

12.05.2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: