Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na izgradnji rasvjete za pristupni put i vodopad Kravica

Datum objave: 06.02.2017. 16:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.02.2017.

OBAVIJEST O NABAVI

158-1-3-7-3-5/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA LJUBUŠKI
IDB/JIB 4272111190008
Kontakt osoba Stipe Bubalo
Adresa Zrinsko Frankopanska 71
Poštanski broj 88320 Ljubuški (hp mo)
Općina/Grad Ljubuški
Telefon (039) 835-532
Faks (039) 835-532
Elektronička pošta javne.nabav@gmail.com
Internet adresa www.ljubuski.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Ljubuški

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi na izgradnji rasvjete za pristupni put i vodopad Kravica

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na izgradnji rasvjete za pristupni put i vodopad Kravica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45316100-6 Instalacija vanjske rasvjete


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

85.470,00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

85470,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Turistička zona "Objekata vanredne prirodne ljepote i prirodne rijetkosti " Kravica, Općina Ljubuški

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 dana po uvođenju Izvođača radova u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

7.2.1. Ponuditelji moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabave.
7.2.2. U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuditelji trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u
odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrirani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu
nadležnog tijela kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom
nabave. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojoj razini vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti
originali ili ovjerene kopije.
7.2.3. Ponuditelji vezano za ovu točku također trebaju dostaviti ovjerene kopije identifikacijskog i poreznog broja.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

7.3.1. Što se tiče ekonomske i financijske sposobnosti, u skladu sa člankom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako
ponuditelj ne ispuni slijedeće minimalne uvjete a koji se mogu potvrditi s dokazima iz članka 47. Zakona a to su:
a) likvidnost ponuditelja
7.3.2. Ocjena ekonomskog i financijskog stanja ponuditelja će se izvršiti na osnovu dostavljene izjave ovjerene od strane
ponuditelja, koja se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom VI tenderske dokumentacije i dostavljene obične kopije sljedećih
dokumenata:
a) izvod iz Jedinstvenog registra transakcijskih računa u BiH, ne stariji od tri mjeseca, da nijedan račun ponuditelja nije
blokiran.
7.3.3. Ponuditelj čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je nakon prijema odluke
o izboru dostaviti u roku od 7 (sedam) dana originale ili ovjerene kopije dokumenata kojim dokazuje ekonomsku i financijsku
sposobnost.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

7.4.2. Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuditelja će se izvršiti temeljem sljedećih dokumenata koje su
ponuditelji dužni dostaviti:
a) Popis izvršenih ugovora o radovima a koji su u vezi s predmetom nabave u posljednje 3 (tri) godine ili od datuma
registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuditelj registriran, odnosno počeo raditi prije manje od tri godine.
7.4.3. Ponuditelj je dužan dostaviti u sastavu ponude originale ili ovjerene kopije dokumenata kojim dokazuje tehničku i
profesionalnu sposobnost.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

17.2.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 28.2.2017. 11:45:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 28.2.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto U prostorijama Općine Ljubuški, Zrinskofrankopanska 71, 88320 Ljubuški

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
158-1-3-7-3-5/17
PODIJELI: