Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje remontnih radova na kotlovima sekcije 50 u Rafineriji nafte Brod a.d.

Datum objave: 10.02.2017. 09:23 / Izvor: Akta.ba, 10.02.2017.

Broj : 963-17

Banja Luka, 08.02.2017.

68 K/17

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka u ime, za račun i za potrebe „Rafinerije nafte Brod" a.d. Brod, vas poziva da dostavite ponudu za izvođenje usluge iz predmeta javnog poziva

 

Predmet javnog poziva:

" Remontni radovi na kotlovima sekcije 50 u Rafineriji nafte Brod ad,"

 

Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja na javnom nadmetanju imaju svi ponuđači koji ispunjavaju Zakonom propisane uslove vezano za predmet Tendera, odnosno dostave dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje predmetne djelatnosti prema spisku uslova, sektora za tehničko održavanje opreme Rafinerije nafte Brod ad.

Napomena :

Izvođenje usluge je planirano sukcesivno tokom planskih obustava u toku 2017. godine. Plan remonta peći sa potencijalnim izvođačem radova dogovorio bi se 15 dana prije početka radova.

Ponuđač može doći u Rafineriju nafte Brod ad, radi uvida u predmetu uslugu i dobijanja potrebnih informacija u cilju izrade kvalitetne i kompletne ponude uz prethodnu pismenu najavu. Pisana najava se daje dva dana prije planiranog datuma dolazka, a najkasnije u roku od 7 dana do datuma za dostavu ponude.

 

Sadržaj ponude

Ponudu je potrebno uraditi iz dva dijela i to : Komercijalna ponuda - jedna koverta Kvalifikaciona ponuda - jedna koverta ( Obe ponude za pa kovati u jednu kovertu ,na poleđini napisati adresu pošiljaoca )

Komercijalni uslovi ponude:

1)    Cijena

Jedinične cijene iskazati po jedinici mjere prema defektažnom listu ( obrazcu ) za izradu komercijalne ponude u valuti KM bez PDV-a

Komercijalnu ponudu izraditi isključivo prema navedenom uputstvu odnosno priloženom obrazcu.

2)    Način i uslovi plaćanja - odloženo do 60 dana po prijemu fakture za izvršenu uslugu,doznakom ili na žiro račun odabrnog izvođača usluge / mjesečno.

3)    Dinamika i rok završetka usluge;

- pisana Izjava ponuđača odgovornog lica ponuđača da će poštovati zadane rokove izvođenja predmetnih radova, definisane od strane Naručioca.

4)    Garancija na izvedenu uslugu, pisana Izjava Ponuđača da će predmetna usluga biti izvedena u skladu sa svim Zakonskim propisima RS odnosno BiH iz oblasti struke i defektažnom listu. Navesti garanciju

( br. mjeseci, godina )

5)    Rok važenja ponude: 120 dana

6)    Pisana izjava ponuđača da će pri povećanju obima radova do 10% uključujući i 10% zadržati isti nivo cijena i ugovorene vrijednosti.

Kvalifikacioni uslovi:

1)    Sadržaj dostavljene ponude

2)    Lista referentnih radova u 2015/2016. godini sa imenom kontakt osobe i telefonskim brojem;

3)    Izvod (rješenje) o registraciji privrednog subjekta/ovjerena fotokopija ili drugi dokument u skladu sa zakonom, ne stariji od 6 mjeseci.

4)    Izjava da se protiv ponuđača (odgovornog lica) ne vodi krivični postupak ni pred jednim sudom.

5)    Tačan naziv ponuđača adresa, kontakt telefon, e-mail i ime odgovornog lica.

6)    J I B - ovjerena fotokopija iz 2017 godine ( za rezidente )

7)    Spisak radnika ( dokaz o broju zaposlenih ) i njihova kvalifikaciona struktura po oblastima, potpisan od strane odgovornog lica Ponuđača,

8)    Licenca pravnog lica ( ako Ponuđač istu posjeduje ),

9)    Pisana Izjava ponuđača da će poštovati dinamički plan Naručioca

10)    Dokaz o vlasništu, broju i vrsti opreme sa kojom će predmetna usluga biti izvođena

11)    Preporuka drugih Investitora

12)    Dokaz o ispunjavanju Zakonskih uslova za izvođenje predmetne usluge, ( pisana Izjava )

13)    Potvrda o likvidnosti.,izdata od strane poslovne banke ne starija od 8 dana od datuma za podnošenje ponude

14)    Ostala dokumentacija navedena u spisku uslova, iz priloga.

15)    Pisana Izjava Ponuđača da će se pridržavati svih Zakonskih propisa koji regulišu predmetnu oblast.

16)    Pisana Izjava ponuđača da je saglasan sa nacrtom prijedloga ugovora

 

Uputstvo ponuđaču

1)    Sa najpovoljnijim ponuđačem, zaključiti će se ugovor za izvođenje predmetne usluge

2)    Usluga će se vršiti prema naprijed usaglašenom termin planu između Naručioca i Izvođača radova ili po radnom nalogu Naručioca u zavisnosti od okolnosti.

3)    Kvalifikacioni uslovi imaju eliminatorni karakter pri ocjeni ponuda.

4)    Ponuda će se smatrati validnom samo ako je urađena prema uputstvima iz ovog poziva i dostavljena u roku predviđenom javnim pozivom.

Sa izabranim Izvođačem, „Rafinerija nafte Brod" a.d. Brod potpisaće kupoprodajni ugovor kojim će se precizno definisati obaveze vršioca usluge i naručioca.

 

Potvrda učešća kandidata

Kandidati su obavezni potvrditi svoje učešće na Tenderu do 16.02.2017. godine uključujući i 16.02.2017. godine do 16 časova, na email adresu jovicicz@optimagrupa.net

Tenderska dokumentacija se može preuzeti sa zvaničnog sajta Optima grupe Banja Luka

 

Podnošenje Tenderskih ponuda

Ponude se dostavljaju lično ili poštom na adresu Naručioca: „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka Kralja Alfonsa XIII 37A 78000 Banja Luka

u zatvorenim kovertama sa punom adresom ponuđača i naznakom, 68 K/17 „Remontni radovi na koti ovi ma sekcije 50 u krugu Rafinerije nafte Brod ad" - „NE OTVARATI". Broj javnog poziva 963-17

Krajnji rok za dostavu ponuda je 28.02.2017. godine do 16 časova.

Ponuda treba da glasi na Rafineriju nafte Brod ad.

Ponude dostavljene, odnosno zaprimljene van navedenog roka smatrati će se nevažećim i iste će biti vraćene ponuđačima, na adresu naznačenu na poleđini koverte.

Ocjena tenderskih ponuda i izbor najpovonjnijeg ponuđača, obavit će se u skladu sa internim pravilnikom „Optima grupe" Banja Luka.

O ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno obaviješteni.

„Optima grupa" Banja Luka,, zadržava pravo prihvatiti svaku tendersku ponudu ili odbiti istu, a ta kode proglasiti JAVNI POZIV nevažećim, prije zaključivanja Ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima. Svi troškovi učešća na ovom Tenderu, padaju na teret ponuđača.

Mjesto izvođenja usluge, „Rafinerija nafte Brod" a.d. Brod

Svetog Save 106 74 450 Brod Republika Srpska Bosna i Hercegovina

 

Kontakt osoba za sve dodatne informacije: Zoran Jovičić

Vodeći specijalista Uprave za nabavku

Te!: +387 53 626-048

E-mail: jovicicz@optimagrupa.net

 

Tehničko lice : Gradimir Kušljić,

tel. 065/875-591

E-mail: KusijicGradimir@rafinerija.com

 

Sadržaj tenderske dokumentacije:

 Javni poziv;ovaj dokumemnt-lista

- Tabela, opšti podaci Ponuđača

- 1 list Prijedlog ugovora

Obrazac za izradu komercijalne ponude

Tehnički i opšti uslovi

 

 

Preuzmite dokumentaciju

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: