Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(MK) Izvođenje građevinskih radova

Datum objave: 13.02.2017. 08:35 / Izvor: Official Journal of the European Union, 11.02.2017.
  •  

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Kicevo: Građevinski radovi

2017/S 030-055200

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Municipality of Kicevo
MKD
st. Boris Kidric No. 1
Kicevo
6250
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Osoba za kontakt: Begzat Aliu
E-pošta: javni-nabavki@kicevo.gov.mk
NUTS kod: MK003

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://e-nabavki.gov.mk/

Adresa profila kupca: www.kicevo.gov.mk

I.2)Zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/15983f86-3ee3-41ab-95dd-9c9b34240727/1
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Construction of water supply network in village Gorno Strogomiste — Municipality of Kichevo.

 

Referentni broj: 02/2017
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45000000
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Construction of water supply network in village Gorno Strogomiste — Municipality of Kichevo.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 17 500 000.00 MKD
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK003
II.2.4)Opis nabave:

 

Construction of water supply network in village Gorno Strogomiste — Municipality of Kichevo.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 17 500 000.00 MKD
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 5
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Given in the TD.
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Given in the TD.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

Given in the TD.

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

Given in the TD.

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

Given in the TD.

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

Given in the TD.

 

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodit će se elektronička dražba
Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

 

Given in the TD.

 

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 28/02/2017
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 2 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 28/02/2017
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

 

Municipality of Kichevo.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
State Audit Office
Skopje
1000
bivša jugoslavenska republika Makedonija
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/02/2017

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: