Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova čišćenja i sanacije erozija u koritu vodotoka Tinja, Lomnica i Jaruga

Datum objave: 25.01.2018. 08:26 / Izvor: Dnevni list, 25.01.2018.

Poziv za podnošenje ponuda- PONOVLJENI POZIV

 

Zemlja: Bosna i Hercegovina / Brčko distrikt BiH

Naziv Projekta:  Projekat hitnog oporavka od poplava (FERP)

Kredit broj:  5529BA

Projekat broj: P151157

Datum objave: 25.1.2018.

Naziv ugovora: "Čišćenje i proširenje riječnih korita na području Brčko distrikta BiH" i „Sanacija oštećenja obala i dna odvodnih kanala i gravitacionog ispusta na ustavi u Vučilovcu"- lot 4 "Čišćenje i sanacija erozija u koritu vodotoka Tinja, Lomnica i Jaruga" BA-FERP-IDA-5529-NCB-BD-W-16-103/Lot 4

 

Referenca broj:

1. Bosna i Hercegovina / Brčko distrikt BiH, primila je kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) - Svjetska banka, za realizaciju Projekta hitnog oporavka od poplava (FERP) i namjerava upotrijebiti dio sredstava za čišćenje i proširenje riječnih korita na području Brčko distrikta BiH i sanacije oštećenja obala i dna odvodnih kanala i gravitacionog ispusta na ustavi u Vučilovcu, na teritoriji Brčko distrikta BiH, br. BA-FERP-IDA-5529-NCB-BD-W-16-103- po lotovima.

2. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU) u ime Brčko distrikta BiH poziva na dostavu zapečaćenih ponuda za:

br. BA-FERP-IDA-5529-NCB-BD-W-16-103 Lol (4) za „Čišćcnje i sanacija erozija u koritu vodotoka Tinja, Lomnica i Jaruga", na području Brčko distrikta BiH- po pouovljenom pozivu.

 

3. UVID U PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Izvedbena projektna dokumentacija bit će na raspolaganju ponuđačima na uvid u prostorijama Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH, svaki radni dan u periodu od 9.00 do 15.00 sati, na adresi: ul. Mostarska 195, Brčko, Brčko distrikt BiH. Za više informacija, o projektnoj dokumentaciji, ponuđači se mogu obratiti gospodinu Zijadu Bikiću, kontakt telefon +387/49 320-146, e-mail adresa: zijad.bikic@bdcentral.net. i gospođi Ivani Plavšić, kontakt telefon +387 49/320-125, e-mail adresa: ivana.plavsic@bdcentral.net.

Pretponudbena konferencij/posjeta terenu će biti održana 7. 2. 2018. godine u 11.00 sati na gore navedenoj adresi.

 

4. PREUZIMANjE TENDERSKE DOKUMENTACIJE UZ NAKNADU

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti, uz prethodni pisani zahtjev, upućen e-mailom, poštom ili faksom, na adresi:

Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH 

Porezna uprava

Miroslava Krleže br. 1,1 sprat, kancelarija br. 26 (kabinet desno)

76100 Brčko, Brčko distrikt BiH, BiH

Kontakt osoba: Nataša Predojević

Tel. +387 49 / 216-656, lok. 204

Faks:+387 49/216-655

E-mail: prcdoievic.natasa@vahoo.coin

uz, obavezno donošenje originalne priznanice o uplaćenoj bespovratnoj naknadi u iznosu od 40,00 KM za komplet, na račun broj: 562-099-81230182-41-MIN. FIN. RS-RPN HITNI PROJEKAT OPORAVKA OD POPLAVA KREDIT IDA 55290, s naznakom: APCU Tender br. BA-FERP-IDA-5529-NCB-BD-W-16-103/Lot4 po ponovljenom pozivu.

 

5. KRITERIJI ZA KVALIFIKOVANjE

između ostalih uključuju:

Prosječan godišnji promet od građevinskih radova

Minimalni prosječni godišnji promet od građevinskih radova za Lot (4) u iznosu od 2.700.000,00 KM koji se obračunava kao ukupan iznos isplaćen za tekuće ugovore i/ili okončane ugovore u proteklih tri (3) godine (od 1. januara 2015. godine do posljednjeg dana roka za podnošenje ponuda), podijeljeno s tri (3) godine.

Finansijska sposobnost

i) Ponuđač mora da dostavi dokaze da ima pristup ili da ima na raspolaganju likvidna sredstva, neopterećenu imovinu, kreditnu liniju i druga finansijska sredstva (nezavisno od avansnog plaćanja predviđenog ugovorom) dovoljna da se podmire zahtjevi za gotovinom za koju se procjenjuje da iznosi 440.000,00 KM za Lot (4) za potrebe predmetnog ugovora odvojeno od drugih obaveza ponuđača.

(ii) Ponuđač mora da dokaže naručiocu da posjeduje adekvatne izvore finansiranja kojima će naručilac biti zadovoljan, dovoljne da se podmire zahtjevi za gotovinom za potrebe tekućih radova i budućih ugovornih obaveza.

(iii) Ponuđač mora da dostavi Bilans stanja koji je prošao reviziju, ili drugi finansijski izvještaj prihvatljiv za naručioca, za protekle tri (3) godine i u njima se mora prikazati tekuća finansijska stabilnost ponuđača i očekivana dugoročna profitabilnost.

Opće iskustvo u građevinskim radovima: Iskustvo stečeno realizacijom ugovora za izvođenje građevinskih radova na poslovima izgradnje ili rekonstrukcije ili sanacije hidrograđevinskih objekata, održavanje hidrograđevinskih objekata, održavanje prirodnih i vještačkih vodotoka , a sve kako je traženo u tenderskoj dokumentaciji u ulozi glavnog izvođača, člana zajedničkog ulaganja, podizvođača ili rukovodioca radova u protekle 3 (tri) godine, od 1. januara 2015. godine do posljednjeg dana roka za podnošenje ponuda. 

Specifična iskustva u oblasti izgradnje ili rekonstrukcije ili sanacije hidrograđevinskih objekata i upravljanja ugovorima: Dolje navedeni minimalni broj sličnih ugovora koji su uspješno i u potpunosti okončani i u kojima je ponuđač radio kao glavni izvođač, član zajedničkog ulaganja, rukovodilac radova ili podizvođač u periodu između 1. januara 2015. godine do posljednjeg dana roka za podnošenje ponuda: jedan (1) ugovor minimalne vrijednosti od 350.000,00 KM za Lot (4).

6. Uz sve ponude mora biti dostavljena Izjava o ozbiljnosti ponude i Pismo nainjere komercijalne banke (ORIGINAL).

 

7. ADRESA I UPUTSTVO ZA DOSTAVLjANjE PONUDA

Zapečaćene koverte s ponudom, s obaveznom naznakom „PONUDA BA-FERP-IDA-5529- NCB-BD-W-16-103/Lot 4 po ponovljenom pozivu - NE OTVARATI", dostavljaju se na sljedeću adresu:

Vlada Brčko distrikta BiH - protokol/pisarnica

Za: Kabinet zamjenika gradonačelnika

Adresa: Bulevar mira 1 76100 Brčko, Brčko distrikt BiH, BiH

n/r Nataša Predojević

najkasnije do 20. 2. 2018. godine u 12.00 sati, po lokalnom vremenu. Otvaranje je isti dan u 12.15 sati.

Elektronsko slanje ponuda nije dozvoljeno.

Zakašnjele ponude koje prispiju nakon tog roka će biti odbijene i neotvorene vraćene ponuđačima.

 

8. OTVARANjE PONUDA

Ponude se otvaraju javno, u prisustvu predstavnika ponuđača koji odluče da prisustvuju dana 20. 2. 2018. godine u 12.15 sati u prostorijama Vlade Brčko distrikta, Bulevar Mira, II sprat, sala br. 59, 76 100 Brčko, Brčko distrikt BiH, Bosna i Hercegovina.

 

Mr. Stefan Mitrović

Direktor APCU

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: