Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na investicionom održavanju gradskih asfaltnih saobraćajnica - rehabilitaciji, modernizaciji gradskih makadamskih saobraćajnica, rekonstrukciji gradskih saobraćajnica sa izgradnjom dijela trotoara od Hiper korta prema prijedorskoj petlji i dijela trotoara od mosta na rijeci Vrbas prema Olimpijskom bazenu, investicionom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva

Datum objave: 22.02.2018. 15:52 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.02.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

320-1-3-57-3-84/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB 4401012920007
Kontakt osoba Željka Morača
Adresa Trg Srpskih vladara 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 244-476
Faks (051) 244-576
Elektronska pošta javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internet adresa www.banjaluka.rs.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Banja Luka

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na investicionom održavanju gradskih asfaltnih saobraćajnica - rehabilitacija,
modernizaciji gradskih makadamskih saobraćajnica, rekonstrukciji gradskih saobraćajnica sa izgradnjom dijela
trotoara od „Hiper korta“ prema prijedorskoj petlji i dijela trotoara od mosta na rijeci Vrbas prema
Olimpijskom bazenu, investicionom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i rekonstrukciji lokalnih i
nekategorisanih puteva Lot 1- Lot 5


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na investicionom održavanju gradskih asfaltnih saobraćajnica - rehabilitacija,
modernizaciji gradskih makadamskih saobraćajnica, rekonstrukciji gradskih saobraćajnica sa izgradnjom dijela
trotoara od „Hiper korta“ prema prijedorskoj petlji i dijela trotoara od mosta na rijeci Vrbas prema
Olimpijskom bazenu, investicionom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i rekonstrukciji lokalnih i
nekategorisanih puteva Lot 1- Lot 5

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

definisani predviđenim nacrtima

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponuđač na propisan način registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

pozitivno poslovanje u 2016. godini

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Za LOT 1 :
- A) da je ponuđač imao uspješno iskustvo u realizaciji 1 (jednog) ili najviše 2 (dva) ugovora sa predmetom
rekonstrukcije, izgradnje, modernizacije, investicionog održavanja ili rehabilitacije puteva ili ulica, u
zadnjih 5 godina, u ukupnoj vrijednosti od najmanje 700.000,00 KM sa PDV-om,
- B) da će ponuđač imati kontinuiranu isporuku asfaltne mase za vrijeme trajanja predmetnog ugovora za
LOT 1,
Za LOT 2 :
- A) da je ponuđač imao uspješno iskustvo u realizaciji 1 (jednog) ugovora sa predmetom rekonstrukcije,
izgradnje, modernizacije, investicionog održavanja ili rehabilitacije puteva ili ulica, u zadnjih 5 godina, u
vrijednosti od najmanje 250.000,00 KM sa PDV-om,
- B) da će ponuđač imati kontinuiranu isporuku asfaltne mase za vrijeme trajanja predmetnog ugovora za
LOT 2,
Za LOT 3 :
- A) da je ponuđač imao uspješno iskustvo u realizaciji 1 (jednog) ugovora sa predmetom rekonstrukcije,
izgradnje, modernizacije, investicionog održavanja ili rehabilitacije puteva ili ulica, u zadnjih 5 godina, u
vrijednosti od najmanje 210.000,00 KM sa PDV-om,
- B) da će ponuđač imati kontinuiranu isporuku asfaltne mase za vrijeme trajanja predmetnog ugovora za
LOT 3,
Za LOT 4 :
- A) da je ponuđač imao uspješno iskustvo u realizaciji 1 (jednog) ugovora sa predmetom rekonstrukcije,
izgradnje, modernizacije, investicionog održavanja ili rehabilitacije puteva ili ulica, u zadnjih 5 godina, u
vrijednosti od najmanje 300.000,00 KM sa PDV-om,
- B) da će ponuđač imati kontinuiranu isporuku asfaltne mase za vrijeme trajanja predmetnog ugovora za
LOT 4,
Za LOT 5 :
- A) da je ponuđač imao uspješno iskustvo u realizaciji 1 (jednog) ili najviše 2 (dva) ugovora sa predmetom
rekonstrukcije, izgradnje, modernizacije, investicionog održavanja ili rehabilitacije puteva ili ulica, u
zadnjih 5 godina, u ukupnoj vrijednosti od najmanje 505.000,00 KM sa PDV-om,
- B) da će ponuđač imati kontinuiranu isporuku asfaltne mase za vrijeme trajanja predmetnog ugovora za
LOT 5.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.3.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.3.2018. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.3.2018. 12:40:00
Adresa i mjesto Trg srpskih vladara 1


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 – investiciono održavanje gradskih asfaltnih saobraćajnica - rehabilitacija

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1 – investiciono održavanje gradskih asfaltnih saobraćajnica - rehabilitacija

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

598.290,59 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

598290,59

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

regulisan predviđenim nacrtom ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje grada BanjalukaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 – modernizacija gradskih makadamskih saobraćajnica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2 – modernizacija gradskih makadamskih saobraćajnica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

213.675,20 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

213675,20

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

regulisan predviđenim nacrtom ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje grada BanjalukaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 – rekonstrukcija gradskih saobraćajnica sa izgradnjom dijela trotoara od „Hiper korta“ prema prijedorskoj
petlji i dijela trotoara od mosta na rijeci Vrbas prema Olimpijskom bazenu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3 – rekonstrukcija gradskih saobraćajnica sa izgradnjom dijela trotoara od „Hiper korta“ prema prijedorskoj
petlji i dijela trotoara od mosta na rijeci Vrbas prema Olimpijskom bazenu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

186.196,75 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

186196,75

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

regulisan predviđenim nacrtom ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje grada BanjalukaANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 – investiciono održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 4 – investiciono održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

256.410,20 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

256410,20

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

regulisan predviđenim nacrtom ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje grada BanjalukaANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 – rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 5 – rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

431.623,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

431623,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

regulisan predviđenim nacrtom ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje grada Banjaluka

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: