Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na modernizaciji puteva i ulica i sanaciji oštećenog kolovoza na putevima i ulicama

Datum objave: 02.03.2018. 11:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.03.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

645-1-3-30-3-11/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA ČELINAC
IDB/JIB 4401135920001
Kontakt osoba Spomenka Veljko
Adresa Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50
Poštanski broj 78240 Čelinac (sp bl)
Opština/Grad Čelinac
Telefon (051) 553-010
Faks (051) 553-015
Elektronska pošta celinac@teol.net
Internet adresa www.opstina-celinac.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Čelinac

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Modernizacija puteva i ulice i sanacija oštećenog kolovoza na putevima i ulicama


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Modernizacija puteva i ulice i sanacija oštećenog kolovoza na putevima i ulicama

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U roku do 30 dana od dana ispostavljanja nesporne okončane situacije.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Traži se u skladu sa članom 46. Zakona o javnim nabavkama

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Traži se u skladu sa članom 47. stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Traži se u skladu sa članom 51 stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkam

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

19.3.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 3.4.2018. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 3.4.2018. 12:00:00
Adresa i mjesto Opština Čelinac, Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50, Čelinac -
mala sala


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nastavak modernizacije puta Pejakovići - Ravna Gora - Skatavica, dionica Ravna Gora od profila 20 do 35, L=450

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Modernizacije puta Pejakovići - Ravna Gora - Skatavica, dionica Ravna Gora u dužini od 450 metara

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233100-0 Građevinski radovi na autoputevima, putevima

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data Aneksu 2 Tenderske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

37615,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 (trideset) dana od dana uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Put Pejakovići - Ravna Gora - Skatavica, opština ČelinacANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Modernizacija puta Branešci - Ivanići, L = 600 m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Modernizacija puta Branešci - Ivanići u dužini od 600 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233100-0 Građevinski radovi na autoputevima, putevima

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u Aneksu 4 Tenderske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42230,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Put Branešci - Ivanići, opština ČelinacANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Modernizacija dijela ulica Bojane Jelić, Dušana Trivića, Ivana Gorana Kovačića i Petra Petrovića NJegoša,
L=300,00 m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Modernizacija dijela ulica Bojane Jelić, Dušana Trivića, Ivana Gorana Kovačića i Petra Petrovića NJegoša u
dužini od 300 metara

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233100-0 Građevinski radovi na autoputevima, putevima

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u Aneksu 6 Tenderske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24410,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština ČelinacANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija oštećenog kolovoza na putevima i ulicama

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija oštećenog kolovoza na putevima i ulicama

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju puteva

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u Aneksu 8 Tenderske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12420,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dan uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje opštine Čelinac

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: