Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana: U zoni uticaja Magistralnog puta M-16.1 dionica Klašnice-Derventa, teritorija opštine Prnjavor (izmjena III)

Datum objave: 01.10.2019. 12:56 / Izvor: Akta.ba, 19.09.2019.

Na osnovu člana 48. stav 2. i člana 50. Zako- na o uređenju prostora i građenju („Službeni gla- snik Republike Srpske", broj 40/13, 106/15 i 3/16), člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16 i 36/19), člana 37. Statuta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor", broj 15/17 i 12/18) i članova 161. stav 1. i 190. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor" broj 21/17, 23/17 i 32/17), Sku- pština opštine Prnjavor na 27. sjednici održanoj dana 19. septembra 2019. godine, donijela je

 

O D L U К U o

usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana „U zoni uticaja Magistralnog puta M-16.1 dionica Кlašnice-Derventa, teritorija opštine Prnjavor" (izmjena III)

 

Član 1.

(1)        Skupština opštine Prnjavor usvaja izmjene dijela Regulacionog plana „U zoni uticaja Magistralnog puta M-16.1 dionica Кlašnice-De- rventa, teritorija opštine Prnjavor" (izmjena III) (u daljem tekstu: Plan).

(2)        Plan je izrađen od strane „Urbis ce- ntar" d.o.o. Banja Luka, (u daljem tekstu: nosilac izrade), od jula 2019. godine i čini prilog i sa- stavni dio ove odluke.

Član 2.

(1) Plan sadrži tekstualni i grafički dio:

S A D R Ž A J:

I OPŠTA DOКUMENTACIJA

-           Licence

-           Odluka o pristupanju izradi izmjene di- jela Regulacionog plana „U zoni uticaja magistra- lnog puta M-16.1 dionica Кlašnice - Derventa, teritorija opštine Prnjavor", - izmjena III, i dopu- nu Odluke, na definisanim obuhvatima

- Odluka o donošenju izmjene RP

II TEКSTUALNI DIO

A)         UVODNO OBRAZLOŽENJE

B) STANJE ORGANIZACIJE, UREĐENJA I КORIŠĆENJA PROSTORA

1.         Prostorna cjelina

2.         Prirodni uslovi i resursi

3.         Sistem zelenih površina

4.         Tipologija izgradnje

5.         Zoniranje teritorije

6.         Valorizacija naslijeđenih fondova visoko- gradnje i niskogradnje

7.         Vlasništvo nad zemljištem

8.         Mogućnosti parcelacije

9.         Poslovne djelatnosti

10.       Stanovanje

11.       Javne službe i društvene djelatnosti

12.       Zaštita objekata kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa

13.       Uslovi zaštite ljudi i dobara za slučaj elementarnih nepogoda, ratnih katastrofa i tehno- loških akcidenata

14.       Mogućnosti kretanja lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima

15.       Infrastruktura - komunalna opremljenost i uređenost prostora

15.1.     Saobraćaj

15.2.     Hidrotehnička infrastruktura

15.3.     Elektroenergetika

15.4.     Telekomunikacije

15.5.     Toplifikacija

16.       Životna sredina

17.       Bilansi korišćenja površina, resursa i objekata

B)         POTREBE, MOGUĆNOSTI I CILJEVI ORGANIZACIJE, UREĐENJA I КORIŠĆENJA PROSTORA

1.         Poslovne djelatnosti

2.         Stanovanje

3.         Javne službe i društvene djelatnosti

4.         Infrastruktura

4.1.      Saobraćaj

4.2.      Hidrotehnička infrastruktura

4.3.      Elektroenergetika

4.4.      Telekomunikacije

4.5.      Toplifikacija

5.         Sistem zelenih površina

6.         Životna sredina

7.         Bilans potreba i mogućnosti

G) PLAN ORGANIZACIJE, UREĐENJA I КORIŠĆENJA PROSTORA

1.         Organizacija prostora

2.         Plan namjene objekata i prostorne organi- zacije

2.1.      Stanovanje

2.2.      Poslovne i privredne djelatnosti

3.         Opšti urbanističko-tehnički uslovi

4.         Infrastruktura

4.1.      Saobraćaj

4.2.      Hidrotehnička infrastruktura

4.3.      Elektroenergetika

4.4.      Telekomunikacije

4.5.      Toplifikacija

5.         Parcelacija, građevinske i regulacione linije

6.         Sistem zelenih površina

7.         Životna sredina

8.         Uslovi za očuvanje, zaštitu i prezentaciju prirodnog i kulturnog nasljeđa

9.         Mjere energetske efikasnosti

10.       Zaštita od elementarnih nepogoda, tehni- čkih opasnosti i ratnih dejstava

11.       Uslovi za uklanjanje barijera za kretanje lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima

12.       Uslovi zaštite od požara

13.       Planirani bilansi

D) EКONOMSКA VALORIZACIJA PLANA

III GRAFIČКI DIO КARTE POSTOJEĆEG STANJA

01.0      Geodetska podloga - postojeće stanje sa grani- cama obuhvata plana      R 1:1000 01.1Postojeća namjena površina po zonama R 1:1000

01.2      Mreža postojećih infrastrukturnih sistema

R 1:1000

01.3      Postojeća vlasnička struktura     R 1:1000

01.4      Valorizacija postojećeg građevinskog fonda

R 1:1000

01.5      Кarta rušenja    R 1:1000

02.1      Izvod iz Prostornog plana Opštine Prnjavor

R 1:20000

02.2      Izvod iz RP za prostor u zoni uticaja magistralnog puta M-16.1 dionica Кlašnice - Derventa, teritorija opštine Prnjavor" iz 2011. godine     R 1:1000

02.3      Izvod iz PP za autoput Banjaluka- Doboj, na te- ritoriji opštine Prnjavor iz 2017. godine R 1:1000

3.         Inženjerskogeološka karta         R 1:1000

КARTE PLANIRANIH RJEŠENJA   R 1:1000

4.         Plan organizacije prostora - namjena površina R 1:1000

5.         Plan saobraćaja i nivelacije        R 1:1000

6.         Plan infrastrukture - hidrotehnika R 1:1000

7.         Plan infrastrukture - elektroenergetika i telekomunikacije            R 1:1000

8.         Plan građevinskih i regulacionih linija R 1:1000

9.         Plan parcelacije R 1:2500

Član 3.

Plan se kao javni dokument izlaže u grafičkom i tekstualnom dijelu na stalni javni uvid kod opštinskog organa uprave nadležnog za poslove prostornog uređenja.

Član 4.

O provođenju ove odluke staraće se organ iz člana 3. ove odluke.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Prnjavor".

 

Broj: 01-022-113/19     

Datum: 19. septembar 2019. god.

Predsjednik

Skupštine opštine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: