Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana Centar Maglaj – sjeverni dio

Datum objave: 05.05.2023. 11:08 / Izvor: Akta.ba, 27.04.2023.

Na osnovu člana 42, 43, 45, i 50. Zakona o prostornom uređenju i građenju Zeničko –dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko – dobojskog kantona", br. 01/14 i 4/16) i člana 18. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“ br. 8/07, 3/08 i 6/08), Općinsko vijeće Maglaj, na 26. redovnoj sjednici, održanoj 26.04.2023. godine, donosi

 

ODLUKU

o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog

plana “Centar Maglaj – sjeverni dio”

 

Član 1.

(Vrsta dokumenta)

Ovom Odlukom pristupa se djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana“ Centar Maglaj– sjeverni dio” („Službene novine Općine Maglaj“ br. 08/05 i 6/15)  Inicijativa OPĆINE MAGLAJ

Član 2.

(Granice područja za koje se dokument mijenja) Djelimična izmjena Regulacionog plana “Centar Maglaj – sjeverni dio“obuhvata zemljište u vlasništvu Općine Maglaj, označeno sa k.č. br.

1494/1 površine 566 m2, 1495/1 površine 981 m2,

1495/3 površine 248 m2, 1495/4 površine 307 m2 i

1495/5 površine 207 m2 koje se nalazi u ulici Aleja ljiljana .

Izmjenom Regulacionog plana „Centar Maglaj –sjeverni dio“ bi se u odnosu na postojeće stanje izgrađenosti izvršile potrebne korekcije namjene i razmještaja objekata plana parcelacije i građevinskih i regulacionih linija. Korekcijama bi se u okviru navedenog vlasničkog zemljišta Općine Maglaj opredijelila izgradnja poslovno stambenog objekta u drugoj veličini spratnosti i strukturi čime bi se obezbjedio prostor za izgradnju potrebnog broja parking prostora i riješio prilaz planiranom objektu i postojećim izgrađenim poslovno stambenim objektima koji već koriste prilaz iz Ulice Abdulaha Mahmutagića. Urbanističko tehnički uslovi za planirani objekat bi se odredili prema odredbama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Maglaj Centar – sjeverni dio“ ( „Službene novine Općine Maglaj“, broj: 08/05).

Član 3.

(Vremenski period)

Vremenski period za koji se radi izmjena i dopuna Regulacionog plana je do važenja postojećeg planskog dokumenta prostornog uređenja (Regulacionog plana ”Centar Maglaj - sjeverni dio ”

 

Član 4.

(Smjernice za izradu)

Nosilac pripreme plana osigurat će Nosiocu izrade

potrebnu dokumentaciju značajnu za donošenje

Broj 5/23 - strana 119 Službene novine Općine Maglaj 27.4.2023.

izmjena i dopuna Regulaciog plana u skladu sa

odredbama Zakona o prostornom uređenju i

građenju.

Član 5.

(Rok izrade)

Rok izrade djelimične izmjene i dopune

Regulacionog plana bit će određen Ugovorom

potpisanim sa Nosiocem izrade izmjene

Regulacionog plana.

Član 6.

(Sadržaj i postupak izmjene planskog

dokumenta)

Djelimična izmjena Regulacionog plana „Centar

Maglaj-sjeverni dio“ sadržavat će dokumentaciju

predviđenu Zakonom o prostornom uređenju i

građenju Zeničko-dobojskog kantona.

Postupak izmjene Regulacionog plana provodit će se

u skladu sa članom 50. navedenog Zakona, stav (1)

(redovni postupak).

Član 7.

(Javna rasprava i javni uvid)

U skladu sa odredbama člana 50. stav (1) Zakona o

prostornom uređenju i građenju Zeničko –dobojskog

kantona, Nacrt djelimične izmjene Regulacionog

plana stavlja se na javni uvid i javnu raspravu .

Dužina trajanja javne rasprave i javnog uvida

izmjene Regulacionog plana bit će određena u

Odluci o usvajanju Ncrta djelimične izmjene

Regulacionog plana.

Član 8.

(Finansiranje)

Sredstva za izradu izmjene Regulacionog plana

obezbjedit će Općina Maglaj.

Član 9.

(Nosilac pripreme)

Nosilac pripreme plana je Općinski načelnik putem

Službe za urbanizam geodetske i imovinsko pravne

poslove.

Član 10.

(Nosilac izrade)

Nosilac izrade izmjene Regulacionog plana bit će

određen u skladu sa članom 45. Zakona o

prostornom uređenju i građenju, Zeničko –

dobojskog kantona .

Član 11.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana

objavljivanja u „Službenim novinama Općine

Maglaj“.

Broj:02-04-1-728/23

Maglaj,26.04.2023. godine

PREDSJEDAVAJUĆA

Svjetlana Zamboni s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: