Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana dijela naseljenog mjesta Povelič

Datum objave: 17.05.2023. 11:12 / Izvor: Akta.ba, 04.05.2023.

Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 2. i člana 82. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21), člana 39. stav 3. i člana 40. stav 1. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), člana 37. stav 2. tačka 2. i člana 90. Statuta opštine Srbac („Službeni glasnik opštine Srbac“, broj 5/17 i 8/17), u vezi sa članom 149. Poslovnika o radu Skupštine opštine Srbac („Službeni glasnik opštine Srbac“, broj 7/17 i 4/18), Skupština opštine Srbac na sjednici održanoj dana 04.05.2023. godine, donijela je

 

O D L U K U

o pristupanju izradi „Regulacionog plana dijela

naseljenog mjesta Povelič“

 

Član 1.

Pristupa se izradi „Regulacionog plana dijela naseljenog mjesta Povelič“.

 

Član 2.

Obuhvat Regulacionog plana je određen u grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove Odluke. Obuhvat iz prethodnog stava moguće je djelimično korigovati prilikom izrade, a konačna granica obuhvata odrediće se u grafičkom dijelu Regulacionog plana.

 

Član 3.

Period za koji se utvrđuju planski parametri je do 2033. godine.

 

Član 4.

Za izradu Regulacionog plana, definišu se sljedeće smjernice:

Plan izraditi u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju, Pravilnika o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja, Pravilnika o opštim pravilima urbanističke regulacije i parcelacije, te drugim propisima iz posebnih oblasti relevantnih za planiranje i uređenje prostora    (saobraćaj, snabdijevanje vodom i energijom, telekomunikacije, zaštita od prirodnih nepogoda i tehničkih incidenata, zaštita vazduha, vode, tla, prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, i drugih elemenata životne sredine i drugo).

Prilikom izrade Regulacionog plana potrebno je voditi računa o javnom interesu i opštim i posebnim ciljevima prostornog razvoja.

Nosilac izrade obavezan je obezbijediti usaglašenost Regulacionog plana u toku njegove izrade, sa dokumentom prostornog uređenja šireg područja, kao i programskim elementima koji mu budu dostavljeni od strane nosioca pripreme.

 

Član 5.

Rok za izradu planskog dokumenta je 60 dana od dana objavljivanja Odluke u „Službenom glasniku opštine Srbac“.

 

Član 6.

Sadržaj Regulacionog plana načelno je određen  članom 35. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), a detaljnije odredbama Pravilnika o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja član 144. do 154. („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 69/13).

 

Član 7.

Nosilac pripreme Regulacionog plana nakon sprovedene procedure utvrđuje nacrt Plana i mjesto, vrijeme i način njegovog izlaganja na javni uvid.

Nacrt Regulacionog plana biće stavljen na javni uvid u trajanju od 30 dana, u prostorijama nosioca pripreme i nosioca izrade.

O mjestu, vremenu i načinu izlaganja nacrta Regulacionog plana na javni uvid, javnost i vlasnici nepokretnosti će biti obaviješteni oglasom objavljenim u najmanje dva sredstva javnog informisanja, najmanje dva puta, s tim da će prva obavjest biti objavljena 8 dana prije početka javnog uvida, a druga 15 dana od početka izlaganja nacrta na javni uvid.

Nosilac izrade obavezan je da razmotri sve primjedbe, prijedloge i mišljenja, koji su dostavljeni tokom javnog uvida i da prije utvrđivanja prijedloga Regulacionog plana o njima zauzme svoj stav, koji u pisanoj formi dostavlja nosiocu pripreme i licima koja su dostavila svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja.

Stav nosioca izrade Regulacionog plana o primjedbama, prijedlozima i mišljenjima razmatra se na javnoj raspravi.

Prijedlog Regulacionog plana utvrdiće nosilac pripreme u skladu sa zaključcima utvrđenim na stručnoj raspravi, održanoj u skladu sa odredbama člana 48. Zakona o uređenju prostora i građenju.

 

Član 8.

Sredstva potrebna za izradu Regulacionog plana i troškove u postupku njegovog donošenja obezbijediće podnosilac inicijative.

 

Član 9.

Nosilac pripreme Regulacionog plana je Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno – komunalne djelatnosti Opštinske uprave Opštine Srbac.

 

Član 10.

Nosilac izrade Regulacionog plana biće pravno lice koji ima odgovarajuću licencu za izradu ove vrste dokumenta prostornog uređenja.

 

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Srbac“.

 

Broj: 01-022-67/23

Datum: 04.05.2023. godine

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE

Miloš Budić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: