Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka potrošnog materijala za potrebe kardijalne kirurgije transplantacija umjetno srce

Izvor: Official Journal of the European Union, 04.09.2013.

Hrvatska-Zagreb: Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal

2013/S 171-295722

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Klinička bolnica Dubrava
32206148371
Av. Gojka Šuška 6
Služba(e) za kontakt: Nabavna služba
Na pažnju (osoba za kontakt): Sanja Stanković
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 12902844
E-pošta: sstankov@kbd.hr
Telefaks: +385 12902361

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2013%2fS+002-0074679

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.3)Glavna djelatnost

Zdravstvo

I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:

Potrošni materijal za potrebe kardijalne kirurgije transplantacija umjetno srce

II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Klinička bolnica Dubrava, skladište Ljekarne.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)

Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi

II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu

II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)

Potrošni materijal za potrebe kardijalne kirurgije transplantacija umjetno srce.

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33141000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne

II.1.8)Grupe

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne

II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)

Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne

II.2)Količina ili opseg predmeta nabave

II.2.1)Ukupna količina ili opseg:

Sukladno dokumentaciji.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 600 000 HRK

II.2.2)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.3)Podaci o obnavljanjima

Ovaj ugovor će se obnavljati: ne

II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor

III.1.1)Tražena jamstva :

Ponuditelj se obvezuje da će pri zaključenju Ugovora o nabavi predati Naručitelju potpisanu i ovjerenu bjanko zadužnicu na obrascu propisanom Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice ( NN 147/2010, 16/2011) kojom daje suglasnost da se zaplijene svi njegovi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku.

III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

III.1.4)Ostali posebni uvjeti

Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne

III.2)Uvjeti sudjelovanja

III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 4. Utvrđivanje sposobnosti
Razlozi isključenja ponuditelja
4.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja
(članak 67. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13)
4.1.1 Javni naručitelj obvezan je isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave:
1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),
(2) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 1. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Obrazac Izjave o nekažnjavanju je u prilogu dokumentacije za nadmetanje.
4.1.2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 2. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovoga stavka.
4.2. Ostali razlozi isključenja ponuditelja
(članak 68. . Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13)
(1) Javni naručitelj može isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave:
1. ako je nad njime otvoren stečaj ili predstečajna nagodba, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,
2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, predstečajna nagodba ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,
3. ako je gospodarski subjekt pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti, odnosno za odgovarajuće djelo prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili
4. ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
(2) Ako će koristiti jedan ili više razloga isključenja iz stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj mora navesti koji će razlog ili razloge koristiti za isključenje. U slučaju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, javni naručitelj navodi jedno ili više određenih kaznenih djela ili prekršaja u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti koje će koristiti kao razlog isključenja.
(3) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:
1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili
2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga stavka ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga stavka ili dokument iz točke 2. ovoga stavka ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.
(4) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 3. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
(5) Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz stavka 1. točke 3. ovoga članka od tijela nadležnog za vođenje kaznene i prekršajne evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja ili ponuditelja zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Uz zahtjev za izdavanje potvrde javni naručitelj obvezno mora priložiti dokumentaciju za nadmetanje.
(6) Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz stavka 5. ovoga članka radi provjere okolnosti iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene, prekršajne ili odgovarajuće evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz evidencije iz točke 1. ovoga stavka ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ovoga stavka ili oni ne obuhvaćaju sva djela iz stavka 1. točke 3. ovoga članka zatražena sukladno stavku 2. ovoga članka.
(7) Težak profesionalni propust u smislu stavka 1. točke 4. ovoga članka je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.
(8) Republika Hrvatska obavještava Europsku komisiju o nacionalnim tijelima nadležnima za izdavanje dokumenata iz ovoga članka. Takvo obavještavanje nije u suprotnosti s propisima o zaštiti podataka.
(9) U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
(10) Javni naručitelj može, na odgovarajući način, odrediti primjenu ovoga članka i u odnosu na podizvoditelje, što uključuje i ovlaštenje za provjeru sukladno stavku 5. ovoga članka.
5. Odredbe o sposobnosti ponuditelja
5.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja
5.1.1.
(1) Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
(2) Upis u registar iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
(3) Izvod ili izjava iz stavka 2. ovoga članka ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
(4) Ako gospodarski subjekt u državi njegova sjedišta mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor ili dio ugovora, natjecatelj ili ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za podizvoditelja.
(5) U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz stavka 1. ovoga članka.
5.1.2. Dozvola Agencije za lijekove i medicinske proizvode za promet lijekovima i medicinskim i proizvodima, usklađenu s Pravilnikom o dobroj praksi i uvjetima za davanje dozvole na promet na veliko te uvozu i izvozu medicinskim proizvodima (NN 38).

III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 5.2. Uvjeti financijske sposobnosti
(članak 71. Zakona)
U ovoj Dokumentaciji za nadmetanje Naručitelj ne određuje uvjete financijske sposobnosti ponuditelja.

III.2.3)Tehnička sposobnost

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
5.3. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti
(članak 72. Zakona)
Ponuditelj mora dokazati postojanje tehničke i stručne sposobnosti dostavom u ponudi sljedećih dokaza:
5.3.1.
(1) Javni naručitelj može odrediti uvjete tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta. Tehnička i stručna sposobnost pregledava se i ocjenjuje u skladu sa stavcima 3. do 5. ovoga članka.
(2) Javni naručitelj u pozivu na nadmetanje ili u pozivu na dostavu ponuda iz članka 36. ovoga Zakona navodi koje dokaze iz stavaka 3., 4. ili 5. ovoga članka zahtijeva.
(3) Tehnička i stručna sposobnost za izvršenje ugovora o javnoj nabavi može se, ovisno o prirodi, količini, važnosti i namjeni robe, dokazati s jednim ili više sljedećih dokaza:
1. popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini, a ako je potrebno radi osiguranja odgovarajuće razine natjecanja naručitelj može odrediti i duže razdoblje. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde,
2. navod o tehničkim stručnjacima ili tehničkim odjelima koji će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, a posebice o osobama odgovornima za kontrolu kvalitete,
3. opis tehničkih mogućnosti i mjera za osiguranje kvalitete dobavljača te mogućnosti studija i istraživanja gospodarskog subjekta,
4. kada se radi o složenijim proizvodima ili, iznimno, o proizvodima koji se traže za posebnu svrhu, izjava o prihvaćanju kontrole koju provodi javni naručitelj ili u njegovo ime nadležno tijelo države sjedišta dobavljača, podložno sporazumu tog tijela, a koja se odnosi na proizvodne kapacitete dobavljača i, ako je potrebno, na način studija i istraživanja koji su mu na raspolaganju i na mjere za kontrolu kvalitete koje će koristiti,
5. uzorci, opisi i/ili fotografije proizvoda čija se autentičnost na zahtjev javnog naručitelja mora potvrditi,
6. potvrde koje izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje.
Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
U postupcima javne nabave čiji je predmet roba koja zahtijeva poslove postavljanja ili instalacije, pružanje usluga i/ili izvođenje radova, sposobnost gospodarskog subjekta da pruži usluge, izvrši instalaciju ili izvede radove može se ocjenjivati posebice u odnosu na njegove vještine, učinkovitost, iskustvo i pouzdanost.
5.3.2. Najmanje jednu potvrdu Naručitelja niz tog popisa koja sadrži podatke o nazivu i sjedištu ugovornih strana, predmetu ugovora, vrijednosti ugovora, vremenu i mjestu ispunjenja ugovora te navod o urednom ispunjenju ugovora.
U slučaju nemogućnosti dobivanja takve potvrde od drugih ugovornih strana, valjana je i ovjerena izjava ponuditelja s navedenim podacima uz obrazloženje i predočenje dokaza da je potvrda zatražena.
Ponuditelj je sposoban ukoliko dokaže da je uredno izvršavao preuzete ugovorne obveze prema Naručiteljima.
5.3.3. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode o upisu nuđenog u Očevidnik Agencije Ponuditelj je sposoban ukoliko priloži traženo Rješenje za one medicinske proizvode za koje je Zakonom o medicinskim proizvodima propisano da podliježu upisu u Očevidnik Agencije za lijekove i medicinske proizvode.
Ukoliko nuđeni medicinski proizvodi ne podliježu upisu u Očevidnik proizvoda pri Agencije za lijekove i medicinske proizvode Ponuditelj je dužan priložiti izjavu s popisom onih medicinskih proizvoda za koje nije potreban upis u isti. Izjava mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama

III.3.1)Podaci o određenoj profesiji

III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu

IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.2)Kriteriji za odabir ponude

IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Najniža cijena

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodi se elektronička dražba: ne

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:

23-2013/E-VV

IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

ne

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije

Dokumentacija se naplaćuje: ne

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

12.10.2013 - 10:00

IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima

IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

hrvatski.

IV.3.7)Rok valjanosti ponude

danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda

Datum: 12.10.2013 - 10:00

Mjesto:

Klinička bolnica Dubrava, II. kat, soba 19.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ovaj ugovor će se obnavljati: ne

VI.2)Podaci o fondovima Europske unije

Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

VI.3)Dodatni podaci

VI.4)Žalbeni postupak

VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe

VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

VI.5)Datum slanja ove objave:

2.9.2013

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: