Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka i isporuka dizel goriva (Euro 5) za teretna motorna vozila u vlasništvu JKP Komunalac Tuzla

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 69, 09.09.2013

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"KOMUNALAC" TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 938-1-1-1-12/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno komunalno preduzeće "Komunalac" Tuzla
Kontakt osoba: Aida Jahić
Adresa: Husinskih rudara bb
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209232530007
Telefon: 035302555
Faks: 035302556
Elektronska po{ta: komunalac@bih.net.ba
Internet adresa:www.komunalac.com.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: TUZLA
I.5.c. Djelatnost: Upravljanje i održavanje stambenih objekata i
ostale komunalne djelatnosti
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka dizel goriva (Euro 5) za teretna motorna vozila
u vlasništvu JKP "Komunalac" Tuzla
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka dizel goriva (Euro 5) za teretna motorna vozila
u vlasništvu JKP "Komunalac" Tuzla
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
545.000,00
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
545.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco kupca
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderdskoj dokumentaciji.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Obavezi uslovi za učešće iz člana 24. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Obavezni uslovi za učešće iz člana 25. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Obavezni uslovi za učešće iz člana 26. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. cijena, učešće:90,00 %
2. rok plaćanja, učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do
10.10.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 10.10.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 10.10.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: JKP "Komunalac" Tuzla, Ul. Husinskih rudara bb, 75 000
Tuzla
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Novčanu naknadu za tendersku dokumentaciju platiti na račun broj
1610250000840067 koji se vodi kod Raiffeisen bank dd BiH
Sarajevo, filijala Tuzla, ili lično na blagajni JKP "Komunalac"
Tuzla. Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponuda
za nabavku dizel goriva (Euro 5) za teretna motorna vozila - NE
OTVARAJ" na adresu naručioca. Na koverti treba biti naznačena
puna adresa ponuđača sa brojem telefona i brojem faksa.
(M1-A-12683-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: