Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka video nadzora, sistema kontrole pristupa rada i radnog vremena, sistema zaštite prostorija sigurnosnog područja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 23.09.2013

BRČKO DISTRIKT BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-1-1-1004/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Nermina Arslić
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049240617
Faks: 049240617
Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa:www.nabavka.bdcentral.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Brčko distrikt
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme: "Sistem video nadzora, sistem kontrole radnog
vremena i sistem zaštite prostorija sigurnosnog područja"
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do
14.10.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.10.2013. Vrijeme: 13:15
Mjesto: Ul. Bulevar mira 1, Brčko distrikt BiH, Kancelarija br. 59 u
zgradi Vlade Brčko distrikta
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se preuzima uz predočen dokaz o uplati
naknade za otkup tenderske dokumentacije. Naknadu za tendersku
dokumentaciju potrebno je uplatiti na račun:
154-921-20034345-03, vrsta prihoda: 721124, šifra opštine: 099,
budžetska organizacija: 1504001, svrha doznake: otkup tenderskke
dokumentacije br. 13-003409/13
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Nermina Arslić
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
Telefon: 049216470
Faks: 049216470
Elektronska po{ta: nermina.arslic@bdcentral.net
Internet adresa:www.nabavka.bdcentral.net
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sistem video nadzora
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sistem video nadzora
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
88.034,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sistem kontrole pristupa i radnog vremena
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sistem kontrole pristupa i radnog vremena
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
24.017,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sistem zaštite prostorija sigurnosnog područja
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sistem zaštite prostorija sigurnosnog područja
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
51.281,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
(A-13464-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: