Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja motornih vozila Audi A6, Škoda Oktavia i VW Passat

Izvor: EuroBlic, 25.09.2013.

BOSNA I HERCEGOVINA

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

 

Na osnovu Odluke Ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine o pokretanju postupka prodaje stalnih sredstava - vozila putem javnog nadmetanja - licitacije broj: 05-02-2-2050/13, Komisija za prodaju stalnih sredstava - vozila Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, imenovana Odlukom broj: 05-02-2-1647/13 godine, objavljuje

 

JAVNI OGLAS

Za prodaju stalnih sredstava- motornih vozila

 

I Podaci o Ministarstvu

Ministarstvo Civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Trg BiH br, 3 Sarajevo

Tel: 033-492-604, fax: 033-492-648, kontakt osoba 061-212-161,

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine kombinovanom metodom, metodom prikupljanja pisanih ponuda i usmenim javnim nedmetanjem, prodaje sljedeća motorna vozila:

II Opis predmeta licitacije po lotovima

Red br.

Marka i tip vozila

Registarski broj vozila

Vrsta goriva

Godina prve registracije

Registracija ističe

Početna cijena

Lot 1

Audi A6

T89-A-711

Dizel

04.10.2007.g

04.10.2014.g

16.458,40 KM 

Lot 2

Škoda Oktavia

900-M-182

Dizel

11.12.2007.g

06.12.2013.g

8.749,04 KM

Lot 3

Škoda Oktavia

030-A-269

Dizel

11.12.2007.g

06.12.2013.g

8.087,16 KM

Lot 4

VW Passat

884-K-573

Dizel

22.02.2005.g

27.04.2014.g

11.958,65 KM

 

III Mjesto i vrijeme gdje se može izvršiti pregled vozila

Vozila se mogu pogledati 30.09.2013.godine i 01.10.2013.godine (ponedjeljak i utorak) u vremenu od 10:00 do 12:00 sati na parking prostoru JP RAD Vrbanja, u Sarajevu. Za sve potrebne informacije kontakt osoba g. Lutvo Mahmutović broj tel. 061/ 21 2161.

 

IV Mjesto, datum i vrijeme početka održavanja licitacije

Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača odrzaće se dva dana nakon zatvaranja javnog oglasa, 09.10.2013. g (u srijedu) u Sali, u prizemlju zgrade prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine ( visoka zgrada Vijaća ministara na Marijin Dvoru), Trg BiH br. 3 u 11:00 h, Sarajevcr-3

 

V Rok i način podnošenja ponude

Rok za dostavljanje ponude trajaće 8 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka neće se uzeti u razmatranje. Prodaja stalnih sredstava-licitacija, izvršit će se na principu „viđeno-kupljeno", bez naknadnih prigovora i žalbi na predmet prodaje. Prodaja će bit punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač za jedan LOT. U slučaju da nije pristigla niti jedna pismena ponuda nastavlja se usmeno nadmetanje za LOT pojedinačno.

Dostava ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ne otvaraj- PONUDA za prodaju vozila putem licitacije LOT broj_.

 

Ponuda sadrži:

• Podaci o fizičkom licu ( Ime i prezime, ime jednog roditelje, adresa , broj telefona, kopija identifikacionog dokumenta ovjerene od nadležnih organa).    

• Podaci o pravnom licu (fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerenu od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za postupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj žiroračuna, broj i naziv banke).

• Iznos ponude u Konvertibilnim markama (KM) potpisane od strane ponuđača. Ukoliko je ponuđač pravno lice mora bit ovjerena pečatom pravnog lica.

• Broj LOT-a na koji se podnosi ponuda.

• Dokaz o uplati depozita

• Ponuda mora biti složena redosljedom

 

VI Pravo učešća

Pravo učešća na licitaciji imaju domaća i strana fizička i pravna lica, koja uplate depozit u vrijednosti od 5% od početne cijene vrijednosti vozila, za svaki LOT pojedinačno. Pravo učešća u postupku licitacije nemaju članovi komisije Ministarstva civilnih poslova BiH iclanovi njihove uže porodice. Depozit se polaže na blagajni Ministarstva civilnih poslova BiH ( prostorije Ministarstva u zgradi Vijeća ministara 7 sprat soba 715) najkasnije dan prije održavanja licitacije u vremenu od 10:00 h do 13:00h.

Povrat depozita učesnicima koji su ostvarili pravo na povrat depozita) oni koji nisu prošli kao najbolji ponuđač u postupku licitacije) vrši se na blagajni nakon završetka licitacije.

 

VI Tok licitacije

Pred početak licitacije izvršiće se registracija kandidata, koja podrazumijeva provjeru identiteta podnosioca ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika, koji učestvuju na licitaciji, javnim otvaranjem ponuda ,najbolju ponudu saopštava predsjedavajući Komisije i time ga proglašava pobjednikom licitacije za taj LOT.

U slučaju da imamo dvije ili više ponuda sa istom cijenom nadmetanje se nastavlja usmenim licitiranjem do najbolje ponude za LOT pojedinačno. Usmeno nadmetanje traje maksimalno 30 min od momenta davanja instrukcije od strane predsjedavajućeg Komisije da nadmetanje može početi, a najmanje povećanje licitiranog iznosa je 50,00 KM. U slučaju da ponuđači ne žele izvršiti i povećanje cijene usmenim javnim nadmetanjem, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja protokola ministarstva.

 

VII Obaveze kupca

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, kupac, dužan je pristupiti zaključenju kupoprodajnog ugovora u roku od dva (2) dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije. Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni Iznos u roku od tri (3) dana od dana potpisivanja ugovora. Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi Kupac, a primopredaja vozila izvršiće se odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.

 

VIII Informacije

Sve ostale dodatne informacije možete dobiti na telefon 033/ 492-604,.061/ 212-161 kontakt osoba" Lutvo Mahmutović.

Komisija za prodaju stalnih sredstava - vozila

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: