Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(pregovarački postupak) Nabavka reagencija za koagulometar STAGO SATELIT

Datum objave: 26.09.2019. 15:24 / Izvor: Akta.ba, 13.08.2019.

PREDMET: POZIV ZA UCEŠĆE NA PREGOVORE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE SA SAMO JEDNIM KANDIDATOM I DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

 

Poštovani,

Na osnovu članova 21. stav 1 c) i 28. stav 1 a) Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14) , na preporuku Komisije za javnu nabavku Reagencija za koagulometar STAGO SATELIT- upućujemo Vam ovaj poziv za dostavljanje početne ponude za učešće u pregovaračkom postupku za sukcesivnu nabavku Reagencija za koagulometar STAGO SATELIT -šifra - kod 33696500-0, sa slijedećim podacima:

Dokumenti koje trebate predati do dana zakazanih pregovora su:

popunjen obrazac za početnu cijenu koji je u sastavu ovog poziva

aktuelni izvod iz sudskog registra (ovjerena kopija)

uvjerenje o poreznoj registraciji (kopija)

uvjerenje o plaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje (ovjerena kopija)

dokaz o ekskluzivnosti u smislu člana 21. stav 1 tačka c) (ovjerena kopija)

punomoć potpisanu od strane direktora za pregovore (ako je predstavnik za pregovore direktor potrebna je samo lična karta)

Kriteriji za dodjelu ugovora je najniža cijena

Početnu ponudu za učešće ste dužni dostaviti najdalje do 20.8.2019. godine do 12,00 sati na protokol JU Bolnica Travnik.

Datum početka pregovora sa vama je 20.8.2019. godine u 12,05 sati na adresi JU Bolnica Travnik, Kalibunar bb, kada će se izvršiti javno otvaranje početne ponude za učešće u postupku.

Na pregovorima će se raspravljati o pravnim, ekonomskim i tehničkim aspektima ugovora o čemu će biti sačinjen zapisnik o obavljenim pregovorima i početnoj ponudi.

Koristimo priliku da Vas zamolimo da ponesete pečat vaše ustanove u slučaju da pregovori dozvole nastavak pregovaračkog postupka bez objave sa samo jednim kandidatom. U tom slučaju biće vam dostavljen lično poziv za predaju konačnih ponuda sa popunjenim obrascem za konačnu cijenu nakon čega će biti sačinjen zapisnik o ocjeni konačne ponude.

 

Obrazac za početnu cijenu
Reagencije za koagulometar STAGO SATELIT

Ponuda br. Datum        

R.b

N A Z I V

Jed.

mjere

Koli

čina

Jedinična cijena po stavki bez PDV-a

Ukupna cijena po stavki bez PDV- a

Ukupna cijena po stavki sa PDV-om

Proiz

vođač

Zemlja

porijekl

a

1.

STA NEOPLASTINE CL +10 (12x10 ml)

pak.

8

 

 

 

 

 

2.

COAG CONTROL N+P 12x2x1 ml

pak.

8

 

 

 

 

 

3.

UNICALIBRATOR 6x1ml

pak.

1

 

 

 

 

 

4.

STA OWNER KOLLER 24x15ml

pak.

3

 

 

 

 

 

5.

STA LIQUID FIB 12x 4 ml

pak.

3

 

 

 

 

 

6.

STA CEPHASCREEN 4

pak.

5

 

 

 

 

 

7.

CaCl 0,025M 24x15ml

pak.

4

 

 

 

 

 

8.

STA DESORB U

pak.

8

 

 

 

 

 

9

STA CLEANER SOLUTION

pak.

4

 

 

 

 

 

10.

STA SATELLITE CUVETTES 6x220

pak.

9

 

 

 

 

 

Ukupna cijena bez PDV-a u brojkama

u slovima

 

 

Popust u brojkama

u slovima

 

Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a u brojkama

u slovima

 

Ukupna cijena sa popustom sa PDV-om u brojkama

u slovima

 

Mjesto isporuke:franco JU Bolnica Travnik        

Rok isporuke   

Uslovi plaćanja

Ponuđeni eventualni popusti    

Napomena:

Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama

Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: