Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka isplačnog materijala

Datum objave: 27.09.2019. 09:14 / Izvor: Official Journal of the European Union, 27.09.2019.

Hrvatska-Zagreb: Isplaka

2019/S 187-456084

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Legal Basis:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
INA - Industrija nafte d.d.
27759560625
Avenija V. Holjevca 10
Zagreb
10020
Hrvatska
Osoba za kontakt: Nikolina Jelekovac
Telefon: +385 914972823
E-pošta: nikolina.jelekovac@ina.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.ina.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0037593
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vađenje plina i nafte

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Isplačni materijal

 

Referentni broj: EP-348/19/NJ-60000113641
II.1.2)Glavna CPV oznaka
24951110
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Isplačni materijal.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 18 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Konvencionalni isplačni materijal

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
24951110
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Molve / Graberje Ivanićko.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Konvencionalni isplačni materijal.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij ponuđenih receptura / Ponder: 20 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij vrijeme isporuke / Ponder: 5 %
Cijena - Ponder: 75 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 11 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Nova generacija isplačnih materijala (Nano tehnologija)

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
24951110
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Molve / Graberje Ivanićko.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nova generacija isplačnih materijala (Nano tehnologija).

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij vrijeme isporuke / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Ponuditelj u e-ESPD potvrđuje da je upisan u odgovarajuće strukovne ili obrtne registre - sukladno kriterijima za odabir koji se nalaze u privitku ove Obavijesti o nadmetanju.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.1.6)Tražena jamstva :

 

1. Uz ponudu dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude;

2. Uz dispozicije dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

 

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Pregovarački postupak s prethodnim pozivom na nadmetanje
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 24/10/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski, Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

 

U ovoj prvoj fazi nadmetanja dostavlja se SAMO Zahtjev za sudjelovanje generiran iz EOJN-a. Zahtjev za sudjelovanje mora sadržavati popunjen e-ESPD obrazac sukladno Uputi gospodarskim subjektima za popunu i dostavu e-ESPD koja je sastavni dio ove Obavijesti o nadmetanju.

Uz ponudu za grupu 2 Ponuditelji će morati dostaviti uzorak.

 

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/09/2019

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: