Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka IT i ostale opreme za potrebe Drive caffea u Avaz Twist Tower-u FCO

Datum objave: 27.09.2019. 11:40 / Izvor: Akta.ba, 27.09.2019.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Kompanija G-Petrol doo Sarajevo sprovodi postupak izbora

 

Ponuđača za nabavku:

IT I OSTALE OPREME ZA POTREBE DRIVE CAFFEA U AVAZ TWIST TOWER-U FCO: Avaz twist Tower, Tešanjska 24 a, sprat 3

(Isporučeno ocarinjeno) svi troškovi uračunati. Izrada ponude:

Ponuđač je dužan da dostavi kompletno popunjen Obrazac ponude (Prilog 1) u skladu sa Tehnickim zadatkom (Prilog 2).

Ponuđač može da konkuriše jedan ili više LOT-ova u skladu sa svojim mogućnostima stim da za LOT za koji konkuriše mora da dostavi cene za sve tražene stavke ponuđenog LOT-a.

Pravo konkurisanja u delu IT opreme imaju Ponuđači koji imaju

licencu/zastupništvo/predstavništvo/zvanični prodajni lanac proizvođača ponuđene opreme.

Naručilac zadržava pravo da izvrši izbor pobednika u skladu sa svojim poslovnim interesima bez obaveze da poraženoj strani po ovom tenderu dostavi informacije o razlozima izbora Pobednika.

 

Ugovorna dokumentacija:

> Obrazac za proveru privrednih društava (Prilog 3)

> Tispki Aneks HSE (Prilog 4)

> Tispki Ugovor o povjerljivosti podataka (Prilog 5)

> Izjava (Prilog 6)

 

Cijena i valuta ponude:

Ponuđač je dužan da cijenu iskaže u valuti KM sa uračunatim svim troškovima. Naknadni troškovi neće se uvažavati !!!

 

Plaćanje:

•Minimum 30 dana, Bez Avansa ali ne pre 01.01.2020.godine.

• Osnov za plaćanje: Potpisan Ugovor, faktura po ugovoru, zapisnisnik o izvršenim uslugama/prijemu robe potpisan od odgovrnog lica Naručioca i odgovrnog lica Ponuđača.

 

Sredstva obezbjeđenja:

• Izabrani Ponuđač je pod prijetnjom raskida ugovora obavezan da u roku od 20 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora sa Naručiocem kao sredstvo obezbjeđenja dobrog izvršenja posla dostavi blanko sopstvenu mjenicu, sa klauzulom ''bez protesta'' i mjenično ovlašćenje za popunjavanje mjenice na iznos 20% od ukupne vrijednosti Ugovora sa obračunatim PDV, sve ovjereno pečatom izabranog ponuđača i potpisano od strane zakonskog zastupnika izabranog Ponuđača i karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje ovjerenih od strane banke.

Rok važnosti ponude mora biti najmanje 90 kalendarskih dana od dana otvaranja ponuda

 

Rok za dostavu ponuda: četvrtak 03.10.2019. DO 12:00 ČASOVA.

Kompletna Ponuda sadrži:

1.Skenirani PDF - dokument - Potpisan i pečatiran obrazac Ponude (Prilog 1)

2. Skenirani PDF - dokument - Potpisan Obrazac za provjeru privrednih društava (Prilog 3)

3. Skenirani PDF - dokument - Rešenje o registraciji

4. Skenirani PDF - dokument - Potpisana Izjava (Prilog 6)

5. Skenirani PDF - dokument - Izveštaj o računaima pravne osobe-dokument koji izdaje Centalna banka Bosne i Hercegovine a koji nije stariji od 60 dana

6. Skenirani PDF - dokument - Detaljna specifikacija ponuđene robe

7. Skenirani PDF - dokument - Potpisana Izjava ponuđača na memorandumu kompanije u kojem se prihvata tražene garancije.

8. Izjavu da ponuđena cijena obuhvata sve troškove koji su neophodni da bi se izvršila isporuka na željenu adresu, odnosno u sjedište G-Petrol d.o.o. na adresi Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo (Avaz Twist Tower)

Dostavljanje komercijalne ponude, obratiti posebnu pažnju!

Odvojena PDF dokumenta (prvih 5) se šalju isključivo na mail: branislav.zezelj@nis.eu u traženom roku.

• Ponuda koja stigne poslije traženog roka NECE SE UZIMATI U DALJE RAZMATRANJE,

• Veličina skenirane Ponude maximum 10 MB,

• U subjectu maila napisati: Ponuda za nabavku IT i ostale opreme za Drive Caffe.

•U tijelu maila napisati: Ovo je nasa Ponuda za nabavku IT i ostale opreme za Drive Caffe.

• Obavezno u potpisu treba da budu informacije o kompaniji i licu zaduženom za ovaj tender (ime i prezime, tel. mob. E mail).

• Ukoliko je veličina maila preko 10 MB pa je potrebno poslati jos jedan:

• U Subjectu maila se nakon dijela „Ponuda za nabavku IT i ostale opreme za Drive Caffe" stavlja napomena PRVI MAIL a u Subjectu finalnog maila se nakon dijela „Ponuda za nabavku IT i ostale opreme za Drive Caffe" stavlja napomena POSLJEDNJI MAIL.

Dostavljanje Tehničke ponude, obratiti posebnu pažnju!

Odvojena PDF dokumenta (pod brojem 6,7,8) se šalju isključivo na mail: naim.opardija@nis.eu (u cc branislav.zezelj@nis.eu  ) u traženom roku.

• Veličina skenirane tehničke Ponude maximum 10 MB,

• U subjectu maila napisati: Tehnička Ponuda za nabavku IT i ostale opreme za Drive Caffe

• U tijelu maila napisati: Ovo je nasa tehnička Ponuda za nabavku IT i ostale opreme za Drive Caffe

• Obavezno u potpisu treba da budu informacije o kompaniji i licu zaduženom za ovaj tender (ime i prezime, tel. mob. E mail).

Odustanak naručioca od nabavke. Naručilac zadržava pravo da u svakom momentu, a najkasnije do zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem i bez navođenja razloga odustane od daljeg sprovođenja ovog postupka nabavke, bez bilo kakvog prava ponuđača da mu Naručilac zbog toga nadoknadi eventualno prouzrokovanu štetu ili bilo koje troškove učešća u postupku nabavke po ovom Pozivu.

Nakon prijema ponuda, Naručilac zadržava pravo da sprovede postupak sa pogađanjem o čemu će svi ponuđači biti blagovremeno obavješteni.

Traženje i davanje obavještenja u vezi poziva za dostavljanje ponuda. Sve dodatne informacije u vezi ovog postupka nabavke mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 16,00 sati.

 

Kontakt osobe:

Komercijalna pitanja Branislav Žeželj

Menadžer za podršku poslovnim procesima Nabavke

Tehnička pitanja Naim Opardija Koordinator za IT poslove G-Petrol d.o.o. Sarajevo Tešanjska 24 a, Sarajevo tel.: +387 33 944 954, mob: +387 66 290 406 naim.opardija@nis.eu

G-Petrol d.o.o. Sarajevo +387 66 915 734 +387 51 971982 branislav.zezelj@nis.eu

 

Dokumentacija-1569571928-5015-1569571934-1146.zip

 

https://www.gazprom-petrol.ba/sites/default/files/nis_tenderi/Dokumentacija-1569571928-5015-1569571934-1146.zip

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: