Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka generatora, rastvora, modula i prekursora za proizvodnju 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Datum objave: 27.09.2019. 13:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.09.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1255-1-1-836-3-334/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400928890000
Kontakt osoba Danijela Lukić
Adresa Dvanaest beba bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 342-806
Faks (051) 342-698
Elektronska pošta javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa www.kc-bl.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender br.01-5077-1/19 od 05.04.2019. godine radi nabavke generatora, rastvora, modula i prekursora za proizvodnju 68Ga
i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka generatora, rastvora, modula i prekursora za proizvodnju 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe
Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sredstva tekućeg poslovanja

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan kojom se dokazuje
njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Preciizirano Tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Preciizirano Tenderskom dokumentacijom

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.11.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.11.2019. 09:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 25.11.2019. 10:00:00
Adresa i mjesto Služba za javne nabavke i praćenje realizacije ugovora, Univerzitetskog kliničkog
centra Republike Srpske, Ul. Dvanaest beba b.b.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponude se dostavljaju u posebno zapečaćenoj koverti, na kojoj mora da bude naznačeno: naziv i adresa ugovornog organa,
naziv i adresa ponuđača, broj nabavke: 01-5077-1/19, naziv predmeta nabavke i naznaka:"NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA"
na adresu: Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, ul.Dvanaest beba bb.
Ponude se predaju lično na protokol Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske ili poštom preporučeno, a primaju se
do 25.11.2019. godine do 9 časova. Neblagovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati.
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja može da prisustvuje predstavnik ponuđača. Univerzitetski
klinički centar Republike Srpske ne snosi nikakve troškove ponuđača u otvorenom međunarodnom postupku.
Naručilac zadržava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa
članom 69.Zakona o javnim nabavkama BiH("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14).


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka generatora, rastvora i prekursora za proizvodnju 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Univerzitetskog
kliničkog centra Republike Srpske

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka 68Ge/68Ga generator sa sredstvom za eluiranje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano Tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

150000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat /Apoteka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovareno


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka generatora, rastvora i prekursora za proizvodnju 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Univerzitetskog
kliničkog centra Republike Srpske

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rastvora 177LuCl3

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano Tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

290000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat /Apoteka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovareno


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka generatora, rastvora i prekursora za proizvodnju 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Univerzitetskog
kliničkog centra Republike Srpske

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka automatski modul sa kasetama za sintezu 68Ga/177Lu peptida

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

160000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat /Apoteka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovareno


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka generatora, rastvora i prekursora za proizvodnju 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Univerzitetskog
kliničkog centra Republike Srpske

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka prekursori i referentni standardi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

51000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat /Apoteka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovareno


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name PHI University Clinical Center of Republika Srpska
UIN 4400928890000
Contact person Danijela Lukić
Address Dvanaest beba bb
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 342-806
Fax number (051) 342-698
Email address javne.nabavke@kc-bl.com
Website address www.kc-bl.com

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Tender no. 01-5077-1/19 of 05.04.2019. for the procurement of generators, solutions and precursors for the production of
68Ga and 177Lu radiopharmaceuticals for the needs of the University Clinical Center of Republika Srpska

II 1.b. Description of the object of the contract

Procurement of generators, solutions and precursors for the production of 68Ga and 177Lu radiopharmaceuticals for the
needs of the University Clinical Center of Republika Srpska

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care
products

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

According to tender documents

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

15.11.2019.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 25.11.2019. 09:00:00
Address and place Public Procurement Service and Monitoring of Contract Implementation,
University Clinical Center of Republika Srpska (Gynecology Building), Ul. Twelve
babies b.b.

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Bids must be submitted in a sealed envelope, on which the name and address of the contracting authority should be
indicated, name and address of the bidder, procurement number: 01-5077-1/ 19, name of the subject of procurement and
indication: "DO NOT OPEN - OPEN A COMMISSION" to the address: University Clinical Center of Republika Srpska,
ul.Dvanaest beba bb.
Bids are delivered personally to the protocol of the University Clinical Center of the Republic of Srpska
or by post, recommended, and accepted until November 25, 2019. until 9 am.
Untimely and incomplete bids will not be considered. Public opening of bids with the presentation of a written authorization
may be attended by a representative of the bidder. The University Clinical Center of the Republic of Srpska does not bear
any costs of the bidders in an open procedure with an international publication. The Purchaser reserves the right to cancel
the tender or reject all offers at any time prior to the conclusion of the contract in accordance with Article 69 of the Public
Procurement Law of BiH ("Official Gazette of BiH" No. 39/14)

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: