Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) (izmjena) Nabavka bolničkih kreveta i instrumentarija

Datum objave: 30.09.2019. 09:48 / Izvor: Akta.ba, 30.09.2019.

Hrvatska-Zagreb: Medicinske naprave

2019/S 188-457260

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 177-430122)

Legal Basis:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Klinika za dječje bolesti Zagreb
70641763756
Vjekoslava Klaića 16
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Nikolina Pintar, mag. oec.
Telefon: +385 14600272
E-pošta: nikolina.pintar@kdb.hr
NUTS kod: HR041

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.kdb.hr

Adresa profila kupca: www.kdb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Bolnički kreveti i instrumentarij

Referentni broj: E-VV-15/19

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33100000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Bolnički kreveti i instrumentarij.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

25/09/2019

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 177-430122

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: III.1.1

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Umjesto:

4.1.1. Ponuditelj mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt mora dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Gospodarski subjekt ovim dokazom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuje da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave Naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz sposobnosti gospodarskog subjekta iz točke 4.1.:

— Za točku 4.1.1. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1. za sve gospodarske subjekte, u ponudi dostavlja:

Ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1).

Glasi:

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (sukladno čl. 256. st.1. t.1. ZJN 2016):

Javni naručitelj je u ovoj Dokumentaciji o nabavi odredio uvjete za obavljanje profesionalne djelatnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Svi uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti su vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave. U nastavku se navode uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti:

4.1.1. Ponuditelj mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1. za sve gospodarske subjekte, u ponudi dostavlja:

Ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1).

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz sposobnosti gospodarskog subjekta iz točke 4.1.:

— Za točku 4.1.1. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Broj odjeljka: II.2.5

Grupa br.: 1

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta tekst - opis [1]

Umjesto:

Jamstevni rok 10 bodova

Glasi:

Produljeni jamstveni rok 10 bodova

Broj odjeljka: II.2.5

Grupa br.: 2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta tekst - opis [2]

Umjesto:

Dodatne tehničke karakteristike 10 bodova

Jamstveni rok 10 bodova

Glasi:

Dodatne tehničke karakteristike 10 bodova

Produljeni Jamstveni rok 10 bodova

Broj odjeljka: II.2.5

Grupa br.: 3

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta tekst - opis [3]

Umjesto:

Dodatne tehničke karakteristike 10 bodova

Jamstveni rok 10 bodova

Glasi:

Dodatne tehničke karakteristike 10 bodova

Produljeni Jamstveni rok 10 bodova

Broj odjeljka: II.2.5

Grupa br.: 4

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta tekst - opis [4]

Umjesto:

Jamstveni rok 20 bodova

Glasi:

Produljeni Jamstveni rok 20 bodova

Broj odjeljka: II.2.5

Grupa br.: 5

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta tekst - opis [5]

Umjesto:

Jamstveni rok 10 bodova

Glasi:

Produljeni Jamstveni rok 10 bodova

Broj odjeljka: II.2.5

Grupa br.: 6

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta tekst - opis [6]

Umjesto:

Jamstveni rok 10 bodova

Glasi:

Produljeni jamstveni rok 10 bodova

Broj odjeljka: II.2.5

Grupa br.: 7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta tekst - opis [7]

Umjesto:

Jamstveni rok 10 bodova

Glasi:

Produljeni jamstveni rok 10 bodova

Broj odjeljka: II.2.5

Grupa br.: 8

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta tekst - opis [8]

Umjesto:

Jamstveni rok 10 bodova

Glasi:

Produljeni jamstveni rok 10 bodova

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: