Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje postupka) Nabavka goriva: Eurosuper, Euro-Diesel, propan butan

Datum objave: 30.09.2019. 10:54 / Izvor: Akta.ba, 27.09.2019.

Broj: ODL 01-14-5- 1335- 11/19 M.M.

Datum: 26.09.2019.

 

Na temelju članka 70.stavka 1., 4., i 6. članka 88, članka 89 i članka 69. stavak 2. točke e) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), na preporuku Stalnog povjerenstva za javnu nabavuroba usluga i radova (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) temeljem Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude broj: 01-14-5- 1335- 10/19., od dana 26. 09. 2019 godine, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, u postupku „Nabava goriva Eurosuper, Eurodiesel, plin propan butan",donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o poništenju nabave roba Eurosuper, Eurodiesel, plin propan butan",

 

Prihvaća se preporuka Povjerenstva za nabavu broj: 01-14-5- 1335- 2/19 od 26.09. 2019. o poništenju postupka javne nabave robe" Eurosuper, Eurodiesel, plin propan butan",iz razloga što je cjena njegove ponude znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavu, a po Odluci o pokretanju postupka za predmetnu nabavu broj: ODL 01-14-5- 1335- 2/19 M.M. od dana 10.09. 2019., a na temelju članka 69. stavak 2. e) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14),

Članak 2.

Ova odluka objavit će se na web stranici Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, www.faz.ba, istovremeno sa upućivanjem ponuditelju koji je sudjelovao u postupku javne nabave sukladno članku70. stav (6) Zakona o javnim nabavama.

Članak 3.

Za izvršenje ove odluke ovlašćuje se i zadužuje Odjeljenje za pravne, računovodstvene i opće poslove.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave robe broj: ODL 01-14-5- 1335- 2/19 M.M. od dana 10.09. 2019., Javna predmetna nabava provedena je putem konkurentskog postupka za dostavu ponuda nabave roba: Eurosuper, Eurodiesel, plin propan butan",

Procijenjena vrijednost predmetne javne nabave bez PDV-a, je 12.094,02 KM. odnosno s PDV-om je:12.62,71 KM.

Obavijest o nabavi broj: 345-7-1-32-3-17/19 objavljena dana 16.09. 2019 u 12:14, Tenderska dokumentacija broj: T D. 01-14-5-1335-3/19. od dana 10.09.2019.
Povjerenstvo, imenovano Rješenjem broj:01-14-5-282/19. od 21.02.2019. godine, dostavilo je ugovornom tijelu, direktoru Zavoda, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-14-5- 1335- 10/19 M.M. od dana 26.09. 2019. godine, i u istom svoju Preporuku o poništenju postupka nabave roba, „Eurosuper, Eurodiesel, plin propan butan",

U postupku i samom Zapisniku o pregleu i ocjeni ponuda, utvrđeno je da je Povjerenstvo blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje, pregled i ocjenu dospjele ponude, o čemu je sačinilo odgovarajuće Zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

-    daje u predmetnom postupku blagovremeno zaprimljena (1) ponuda:

-    da je zaprimljena (1) ponuda .

-    da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda

-    da je ponuda ponuditelja Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo, znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavu pa se na temelju članka pa se na temelju članka 69. stavak 2. točke e) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), postupak poništava.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice, da je Povjerenstvo pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja i pregled ocjenu ponude, sukladno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Direktor Zavoda nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili temelj za ne prihvatanje preporuke Povjerenstva za javnu nabavu.

Naime u postupku je ocjenjeno, da je Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je, da je ponuda ponuditelja Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo, znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavu, a sukladno sa Odlukom o pokretanju postupka broj: ODL 01-14-5-1335- 2/19 M.M. i Tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi Filijala/Podružnica Mostar, putem Ugovornog tijela, najksnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: