Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području Općina Bosanska Krupa, Velika Kladuša i Bužim

Datum objave: 01.10.2019. 15:12 / Izvor: Akta.ba, 01.10.2019.

Odluka o poništenju postupka

 

Javno preduzeće            

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. - Sarajevo

 

Sarajevo, 27.09.2019.

Broj: 03-28069/19

 

Na osnovu članova 69. stav (1) tačka b) i stav (2) tačka e) i 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016. godine i broj: SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine, članova 72. stav (1) tačka b) i stav (2) tačka e), 73. stav (6) i 74. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO - 5155/15 - 52/5.1. od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17-54./4. od 30.05.2017. godine, člana 4. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva-prečišćeni tekst, broj: 06-6522/18 od 05.03.2018. godine i Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01-22653/19-258/31. od 07.08.2019. godine, Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavku, donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

PONIŠTAVA se postupak javne nabavke roba, proveden po Otvorenom postupku broj: OP 29-EDB/2019 - Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Bosanska Krupa, Velika Kladuša i Bužim, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija" Bihać, jer cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, a sve u skladu s članom 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14).

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać da u roku od tri dana a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

 

Obrazloženje:

Otvoreni postupak javne nabavke roba, broj: OP 29-EDB/2019 - Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Bosanska Krupa, Velika Kladuša i Bužim, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke roba, broj 03-2-63-21680/2019 od 10.07.2019. godine. Obavještenje o nabavci o postupku javne nabavke i tenderska dokumentacija su objavljeni na portalu javnih nabavki dana 15.07.2019. godine, pod brojem obavještenja 1421-1-1-123-3-87/19. Tendersku dokumentaciju sa portala Agcncijc za javne nabavke "e-nabavka" je preuzeo 26 (dvadesetšest) privrednih subjekat.

 

Rok za prijem ponuda je bio 30.08.2019. godine do 13:00 sati, a javno otvaranje ponuda je obavljeno 30.08.2019. godine u 15:00 sati.

 

U krajnjem roku za dostavu ponuda, ponudu su dostavili sljedeći ponuđači:

1. „ELCOM"d.o.o. Tuzla.........2.031.076,60 KM (bez PDV-a)

2. Konzorcij: ,,ELPOS"d.o.o. Bosanska Krupa (Lider konzorcija), „MC-STELLA" d.o.o. Velika Kladuša (Član konzorcija) i ,,POWERDIS" d.o.o. Bihać (Član konzorcija) .......1.518.734,10 KM (bez PDV-a)

 

Komisija za nabavku, imenovana Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke roba, broj: 03-2-63- 21680/2019 od 10.07.2019. godine, izvršila je javno otvaranje, pregled i ocjenu blagovremeno primljenih ponuda i utvrdila da ponude ponuđača ,,ELCOM"d.o.o. Tuzla i Konzorcija: ,,ELPOS"d.o.o. Bosanska Krupa (Lider konzorcija), „MC-STELLA" d.o.o. Velika Kladuša (Član konzorcija) i ,,POWERDIS" d.o.o. Bihać (Član konzorcija), zadovoljavaju sve uslove tenderskog dokumenta, te su ocijenjene tehnički prihvatljivim.

 

Ugovorni organ je u skladu sa tenderskom dokumentacijom, obavještenjem o nabavci i Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, zakazao e-aukciju za dan 12.09.2019. godine u 10:00 sati.

Ukupna ocjena ponuda - izbor najpovoljnijeg ponuđača prema zahtjevima i postupku ocjenjivanja datih u tenderskom dokumentu:

Naziv ponuđača i sjedište

Iznos ponude bez PDV-a (KM)

Iznos ponude nakon e-aukcije bez PDV-a (KM)

Osvojena pozicija

Konzorcij: ,,ELPOS"d.o.o. Bosanska Krupa (Lider konzorcija), „MC- STELLA" d.o.o. Velika Kladuša (Član konzorcija) i ,,POWERDIS" d.o.o. Bihać (Član konzorcija)

1.518.734,10

1.518.734,10

1

,,ELCOM"d.o.o. Tuzla

2.031.076,60

2.031.076,60

2

 

Komisija za nabavku je predložila da se Otvoreni postupak javne nabavke roba, broj: OP 29-EDB/2019 - Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Bosanska Krupa, Velika Kladuša i Bužim, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija", Bihać okonča poništenjem, jer su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, a sve u skladu s članom 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14).

Obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Bihać) u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

 

Izvršni direktor za distribuciju

Admir Anđelija 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: