Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka nabavke jarbola za zastavu

Datum objave: 03.10.2019. 10:54 / Izvor: Akta.ba, Broj 6, 25.09.2019.

Na osnovu člana 18. stav 1. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", broj 39/14), članova 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", broj: 97/16), članova 61. i 100. Statuta opštine Pelagićevo ("Službeni glasnik opštine Pelagićevo" broj: 10/14) i člana 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, broj: 02-022-6/15 od 17.02.2015. godine, a postupajući po prijedlogu Odjeljenja za opštu upravu, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Pelagićevo i u skladu sa Izmjenom plana javnih nabavki opštine Pelagićevo za 2019. godinu, broj: 02-022-58/19 od 25.06.2019. godine, načelnik Opštine Pelagićevo je donio

 

O D L U K U

o pokretanju postupka nabavke robe nabavka jarbola za zastavu

 

Član 1.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke roba - Nabavka jarbola za zastavu.

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 2.000,00 KM (slovima: šesthiljada KM).

Za sprovođenje javne nabavke obezbijeđena su sredstva iz budžeta opštine Pelagićevo, ekonomski kod 511200.

Javna nabavka će se sprovesti putem direktnog sporazuma.

Postupak javne nabavke sprovešće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

Evidencioni broj javne nabavke: 32.

Član 2.

Potrebnu dokumentaciju za provođenje postupka direktnog sporazuma sačiniće ugovorni organ, odnosno službenik za javne nabavke u saradnji sa službenicima Odjeljenja za opštu upravu, prostorno uređenje i stambeno - komunalne poslove, u roku od 5 dana, računajući od donošenja ove odluke.

Član 3.
Kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena.

Član 4.

Otvaranje i ocjenu ponuda sprovešće službenik za javne nabavke u saradnji sa službenicima Odjeljenja za opštu upravu, prostorno uređenje i stambeno - komunalne poslove.

Član 5.

Sastavni dio ove odluke je procjena vrijednosti sa predmjerom radova.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljenja u Službenog glasniku Opštine Pelagićevo.

 

OBRAZLOŽENjE

Na osnovu raspoloživih činjenica, utvrđeno je da je predloženi postupak direktnog sporazuma osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, u skladu sa članom 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, broj: 02-022-6/15 od 17.02.2015. godine.

Pri donošenju Odluke, načelnik Opštine Pelagićevo se posebno rukovodio činjenicom da je predložena nabavka planirana Izmjenom plana nabavki za 2019. godinu, pod brojem 32, da je realno procijenjena njena vrijednost na tržištu, da su obezbijeđena sredstva za isplatu, te da je predložena odgovarajuća vrsta postupka.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

Broj: 02-022-62/19

Dana: 01.07.2019.g

 

NAČELNIK

Opštine Pelagićevo

Simo Stakić mr.ek. s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: