Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka metal oksidnih odvodnika prenapona

Datum objave: 03.10.2019. 11:43 / Izvor: Akta.ba, 02.10.2019.

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo

Zavisno društvo "ELDIS TEHNIKA" d.o.o.- Sarajevo

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA UGOVORE O NABAVCI ROBA

PUTEM IZBORNOG POSTUPKA

 

TENDER BROJ 003-10-IP/19

 

Predmet nabavke: Metal oksidni odvodnici prenapona"

 

Sarajevo, oktobar 2019. godine

 

 

1 OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM NABAVKE

1.1 Pojmovi koji se koriste u ovoj tenderskoj dokumentaciji znače slijedeće:

"Ovlašteno lice/ lica" - lice/ lica koje/a je Društvo ovlastilo da djeluje/ u u njegovo ime i lice/ lica koje/a ima/ ju pismenu punomoć da djeluje/u u ime ponuđača.

"Društvo"- JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Zavisno društvo "Eldis Tehnika" d.o.o. Sarajevo. "Postupak nabavke"- postupak za nabavku roba koji provodi Društvo na osnovu ove tenderske dokumentacije.

"Ponuđač" označava privredni subjekt, koji može biti pravno ili fizičko lice ili grupa takvih lica, koji dostavlja ponudu u postupku nabavke roba.

"Dobavljač" je privredni subjekt koji može biti pravno ili fizičko lice ili grupa takvih lica, a kojem je nakon okončanja postupka nabavke dodijeljen ugovor o nabavci.

"Roba" podrazumijeva materijal za proizvodnju, materijalna stalna sredstva, rezervne dijelove, gorivo, HTZ opremu, sitan inventar i ostale robe namijenjene za potrebe Društva i upotrebu u Društvu, kao i s njima povezane usluge/radove, ukoliko njihova vrijednost ne prelazi vrijednost same robe.

"Tenderska dokumentacija" podrazumijeva dokumentaciju kojom se opisuje predmet nabavke robe, uslovi za učešće u nabavci i postupak izbora najpovoljnije ponude (u daljem tekstu: TD). "Web stranica Društva www.eldistehnika.ba

"Ponuda" podrazumijeva potpisan i ovjeren dokument koji podnosi ponuđač koji nudi robe pod uslovima koji su određeni u ovoj TD od strane Društva.

"Prihvatljivaponuda" je ponuda koja zadovoljava sve uslove i zahtjeve utvrđene u TD.

"Ugovor"je ugovor o nabavci sa finansijskim interesom koji se zaključuje u pisanoj formi između Društva i odabranog ponuđača i ima za cilj nabavku roba.

 

1.2 Društvo može poništiti postupak nabavke iz jednog od slijedećih razloga:

a) nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku za dostavu ponuda,

b) nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva za Društvo,

c) cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od procijenjene vrijednosti za predmetnu nabavku,

d) zbog drugih razloga koji su u interesu Društva.

 

2 INFORMACIJE O DRUŠTVU

Društvo: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Zavisno društvo „Eldis Tehnika" d.o.o. Sarajevo

Adresa: Blažujski drum bb, 71210 Ilidža - Sarajevo

Identifikacijski broj: 4200036180009

Broj bankovnog računa: 1994970099866658 SPARKASSE BANK D.D.

Telefon: +387(0)33 779 620

Faks: +387 (0)33 779 622

Web stranica Društva: www.eldistehnika.ba

 

Lica ovlaštena da vode komunikaciju u ime Društva sa potencijalnim ponuđačima:

Elvir Mujić, tel: + 387 33 779 620;

e-mail: elvir.mujic@epbih.ba - tehnička pitanja

Nardina Mujkić, tel: + 387 33 779 620;

e-mail adresa: n.mujkic@epbih.ba - opšta pitanja u vezi TD

 

3 POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

3.1.Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, pozivate se da dostavite ponudu u izbornom postupku za nabavku robe: „Metal oksidni odvodnici prenapona

Za predmetni postupak nabavke TD je besplatna i ista je objavljena na web stranici Društva.

3.2.Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, ponuđači moraju zadovoljiti minimalne uslove koji su detaljno opisani u tački 5. ove TD.

3.3.Kriterij za dodjelu ugovora u postupku nabavke: „Najniža cijena tehnički prihvatljive ponude". 3.4. Isporuka robe će se izvršiti prema roku utvrđenom u ugovoru.

3.5.U obrascu za cijenu ponude (Obrazac 3) TD su date količine robe za proizvodne potrebe Društva koje će omogućiti svim ponuđačima da iskažu ukupnu vrijednost ponude koja će biti temelj za vrednovanje ponuda, a ugovor će se zaključiti na iznos ponude ponuđača koji bude dostavio najnižu cijenu tehnički prihvatljive ponude.

3.6.Svi ponuđači koji blagovremeno dostave svoje ponude u predmetnom postupku nabavke, će biti obaviješteni o rezultatu postupka nabavke, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o dodjeli ugovora/poništenju postupka nabavke.

3.7.Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa ovom TD i internim aktima Društva.

 

4 PREDMET POSTUPKA NABAVKE

4.1.Predmet nabavke: Metal oksidni odvodnici prenapona u skladu sa tehničkom specifikacijom ove TD.

4.2.Rok i mjesto za dostavljanje ponude: 07.10.2019. godine do 10:00 sati, na jedan od načina:

- e-mail: n.mujkic@epbih.ba

- fax: 033/779-622

- ili poštom na adresu Zmaja od Bosne 49, 71000 Sarajevo, kancelarija do broja 303/IV sprat.

Ponude koje budu dostavljene nakon isteka krajnjeg roka, neće biti razmatrane.

4.3.Rok isporuke robe: 7 (sedam) dana od dana stupanja na snagu ugovora o isporuci predmetne robe.

4.4.Mjesto isporuke robe: sjedište Društva, Blažujski drum bb, 71210 llidža, (skladište).

4.5.Garancija za isporučenu robu: garancija proizvođača dostavlja se uz isporuku robe i važi 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke robe na ugovoreno odredište.

4.6.Valuta plaćanja: 60 (šezdeset) dana od dana isporuke robe (sa priloženom potpisanom otpremnicom) uz ispostavljenu originalnu fakturu za isporučenu robu, u skladu sa Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost sa obaveznom naznakom broja ugovora.

4.7.Validnost ponude: ponuda mora važiti u periodu od 30 (trideset) dana, računajući od isteka krajnjeg roka za podnošenje ponuda. Ukoliko ponuđač ne navede u ponudi rok važenja ponude, smatrat će se da ponuda važi 30 (trideset) dana.

4.8 Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. Jedan ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude, ili više alternativnih ponuda, od jednog ponuđača, razlog je za odbacivanje te ponude.

 

5 INSTRUKCIJE ZA PONUĐAČE

5.1 Da bi bila prihvatljiva, ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente:

1. Pismo ponude - Obrazac 2 (podatke unijeti u originalni obrazac iz TD).

2. Obrazac za cijenu ponude - Obrazac 3 (podatke unijeti u originalni obrazac iz TD).

3. Popunjen, potpisan i ovjeren nacrt Ugovora - Obrazac 8A, (podatke unijeti u originalni obrazac iz TD).

 

5.2 Dostavljanje ponuda

Ponuđač dostavlja 1 (jednu) ponudu u skladu sa zahtijevanim uslovima iz tačke 5.1. ove TD. Ponuda se dostavlja na jedan od slijedećih načina:

o e-mail: n.mujkic@epbih.ba

o fax: 033/779-622

o ili poštom na adresu Zmaja od Bosne 49, 71000 Sarajevo, kancelarija do broja 303/1V sprat.

Ponude koje budu dostavljene nakon isteka krajnjeg roka, neće biti razmatrane

 

6 OCJENA PONUDA

Kriterij za dodjelu ugovora - "Najniža cijena tehnički prihvatljive ponude"

Komisija za nabavke može nakon pregleda i izvršene kvalifikacije ponuđača, uputiti kvalifikovanim ponuđačima pozive na pregovore o finansijskim aspektima ponude, u cilju smanjenja cijena, koje će biti konstatovano na već dostavljenoj ponudi, sa datumom, potpisom i pečatom ovlaštenog lica ponuđača i koje će predstavljati konačnu ponudu kvalifikovanih ponuđača, na osnovu kojih će se izvršiti odabir najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa utvrđenim kriterijem za odabir najpovoljnijeg ponuđača u predmetnom postupku nabavke. U slučaju da ponuđač kojem je upućen poziv na pregovore, ne želi istima prisustvovati, dostavlja Izjavu, potpisanu od strane ovlaštenog lica i ovjerenu pečatom, kojom izjavljuje da ostaje pri uslovima cijene svoje ponude. U slučaju nedostavljanja pomenute Izjave smatrati će se da takođe, ponuđač ostaje pri uslovima cijene svoje ponude, a što će biti zapisnički konstatovano.

 

7 KVALIFIKACIJA PONUĐAČA

7.1 Ponuda će biti odbijena ako:

a) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa ranije potpisanim ugovorima sa Društvom,

b) se trenutno vodi sudski spor između potencijalnog ponuđača i Društva.

7.2 U slučaju daje ponuđač odbio potpisati dodijeljeni mu ugovor nakon okončanja predmetne nabavke, ili da isti neosnovano zadržava duže od zahtijevanog roka za potpis ugovora, odnosno da je došlo do raskida zaključenog ugovora zbog neizvršavanja ugovornih obaveza od strane ponuđača, takvom ponuđaču može biti onemogućeno učešće u postupcima nabavke koje provodi Društvo na period od 12 (dvanaest) mjeseci od momenta odbijanja potpisa ili raskida ugovora.

 U izuzetnim slučajevima direktor Društva može odobriti učešće ponuđača iz prethodnog stava u postupcima nabavke i prije roka naznačenog u prethodnom stavu.

 

8 POTPISIVANJE UGOVORA

8.1 Društvo će Odlukom o dodjeli ugovora obavijestiti ponuđače o rezultatu predmetnog postupka nabavke, a najpovoljnijem ponuđaču dostaviti dodijeljeni ugovor o isporuci robe, koji je odabrani ponuđač (Prodavač) u obavezi potpisati i ovjeriti, te u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema na adresu, vratiti na adresu Društva (Kupca).

8.2 U slučaju da ponuđač kod dostavljanja svoje ponude ne dostavi sve zahtijevano u tački 5.1. ove TD, ponuda će biti ocijenjena kao neprihvatljiva.

 

PRILOZI:

1. Pismo ponude - Obrazac 2

2. Obrazac za cijenu ponude - Obrazac 3

3. Nacrt Ugovora - Obrazac 8A.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: