Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka drenažnih profilisanih cijevi Ø 160- PVC i betonskih cijevi i ostalog materijala za izradu revizornih šahtova - lot 2

Datum objave: 07.10.2019. 08:49 / Izvor: Akta.ba, 06.09.2019.

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A. D. D O B O J

Broj: V-5. 19535/19 
Dana: 04.09.2019. godine.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 54. Statuta Željeznica PC A.D. Doboj - Doboj, V.D. Generalnog direktora donosi:

 

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1: drenažnih profilisanih cijevi 0 160 - PVC i
ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke za Lot 2: betonskih cijevi i ostalog materijala za izradu revizionih šahtovaI
Prihvata se Preporuka (broj protokola V-5.19365/19 od 03.09.2019.godine) Komisije Željeznica PC A.D. Doboj-Doboj za sprovođenje javnog nadmetanja za nabavku Lot 1: drenažnih profilisanih cijevi
Ø 160 - PVC i Lot 2: betonskih cijevi i ostalog materijala za izradu revizionih šahtova - (Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda - K-38/19 - prvi put), da se zaključi Ugovor o nabavci za Lot 1: drenažnih profilisanih cijevi Ø 160 - PVC sa ponuđačem "MIRNA" D.O.O. - GRAČANICA, ukupna vrijednost ponude za Lot 1: drenažnih profilisanih cijevi Ø 160 - PVC iznosi 2.678,00 KM bez PDV-a, te da se poništi postupak javne nabavke za Lot 2: betonskih cijevi i ostalog Laterijala za izradu revizionih šahtova u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH”, 39/14), jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

II
Broj primljenih ponuda za Lot 1: nabavka drenažnih profilisanih cijevi
Ø 160 - PVC (jedna ponuda).
Broj primljenih ponuda za Lot 2: nabavka betonskih cijevi i ostalog materijala za izradu revizionih šahtova (nije primljena nijedna ponuda).
ZA LOT 1:
Ponuđač „MIRNA“ D.O.O. - GRAČANICA se kvalifikovao u okviru ovog javnog nadmetanja, tj. dostavio je zahtijevanu dokumentaciju traženu predmetnom Tenderskom dokumentacijom. Ukupna vrijednost ponude navedenog ponuđača iznosi 2.678,00 KM bez PDV-a, i ista je u okviru procjenjene vrijednosti nabavke iz Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj 1-4.17823/19 od 09.08.2019.godine, a koja za Lot 1: ivnosi 2.700,00 KM bez PDV-a, a za Lot 2: iznosi 4.200,00 KM bez PDV-a
S obzirom da je Odlukom o pokretanju postupka predmetne nabavke određeno da će se postupak nabavke sprovesti Konkurentskim zahtjevom za dostavanje ponude putem „E-aukcije“, a imajući u vidu da je ponudu poslao samo jedan ponuđač, to je Komisija konstatovala da se postupak Javne nabavke sproveo bez „E-aukcije“, pregledom i ocjenom pristigle ponude.
ZA LOT 2:
Na adresu Željeznica PC A.D. Doboj, do predviđenog roka za prispjeće ponuda, do 03.09.2018.godine, do 08,00 časova, nije prispjela nijedna ponuda.

III
Obavještenje o javnoj nabavci predmetne robe pod brojem 1373-7-1-222-3-106/19 objavljeno je na Portalu javnih nabavki i na veb-stranici Ugovornog organa, dana 20.08.2019.godine, a na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 1-4.17823/19 od 09.08.2019.godine, procijenjena vrijednost za Lot 1: drenažnih profilisanih cijevi
Ø160 - PVC iznosi 2.700,00 KM bez PDV-a, a za Lot 2: betonskih cijevi i ostalog materijala za izradu revizionih šahtova iznosi 4.200,00 KM bez PDV-a.

IV
Zadužuje se Sektor za nabavke i prodaju da nakon donošenja ove Odluke provede dalju zakonsku proceduru, te izvrši objavljivanje Odluke na svojoj Web stranici, shodno odredbi člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik BiH,", broj 39/14).

V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ove Odluke može se izjaviti Žalba Ugovornom organu, u pisanoj formi, direktno ili se podnosi preporučenom pošiljkom, u tri primjerka, najkasnije 5 dana od dana prijema Odluke.

 

DOTAVLJENO:
1.Sektor za nabavke i prodaju
2.Ponuđaču 1x

3. a/a 2x

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: