Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja mašinske opreme i montažnog objekta u Poslovnoj zoni Ramići-Banja Luka

Datum objave: 08.10.2019. 09:50 / Izvor: Akta.ba, 08.10.2019.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19), člana 67. Statuta Grada Banjaluka („Službeni glasnik Grada Banjaluka", br. 14/18 i 9/19) i tačke 2. Odluke o prodaji pokretne imovine -mašinske opreme i montažnog objekta u Poslovnoj zoni „Ramići-Banja Luka", broj: 07-013-430/19 („Službeni glasnik Grada Banjaluka", br. 32/19), Gradonačelnik grada Banjaluka, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prodaju pokretne imovine-mašinske opreme i montažnog objekta u Poslovnoj zoni „Ramići-Banja Luka", pribavljanjem pisanih ponuda

 

I Predmet prodaje

Ovom odlukom, odobrava se prodaja pokretne imovine-mašinske opreme i montažnog objekta u Poslovnoj zoni „Ramići-Banja Luka", kako slijedi :

Red.broj   

Naziv sredstva-opreme i objekta

Kom

Jedinična 

procijenjena  vrijednost  (KM)

Ukupna vrijednost

(KM)

1.

Linija za pranje i premotavanje trake

1

46.810,00

46.810,00

1.1

Ulazna kolica

1

600,00

600,00

1.2

Odmotač

1

12.000,00

12.000,00

1.3

Ravnalica

1

5.000,00

5.000,00

1.4

Hidrauličke makaze sa transporterom trake

1

4.860,00

4.860,00

1.5

Komora za pranje

1

350,00

350,00

1.6

Komora za sušenje

1

950,00

950,00

1.7

Izlazni valjci

1

2.000,00

2.000,00

1.8

Namotač

1

12.000,00

12.000,00

1.9

Hidraulički agregat

1

7.500,00

7.500,00

1.10

Izlazna kolica

1

600,00

600,00

1.11

Upravljačke jedinice

3

150,00

450,00

1.12

Elektro ormar

1

500,00

500,00

2.

Horizontalni rezervoar za emulziju

1

750,00

750,00

3.

Vertikalni rezervoar za inertni gas

1

600,00

600,00

4.

Vanjski rezervoar za inertni gas

1

4.500,00

4.500,00

5.

Montažni objekat lociran na k.č.1283/8, k.o. Ramići

1

12.373,00

12.373,00

 

REKAPITULACIJA

Red. broj  

Naziv sredstva-opreme i objekta

UKUPNO (KM)

1.

Linija za pranje i premotavanje trake

46.810,00

2.

Horizontalni rezervoar za emulziju

750,00

3.

Vertikalni rezervoar za inertni gas

600,00

4.

Vanjski rezervoar za inertni gas

4.500,00

5.

Montažni objekat lociran na k.č.1283/8, k.o.Ramići

12.373,00

UKUPNO:    

65.033,00

 

Pokretna imovina se prodaje u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadnu reklamaciju na ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike.

 

II Uslovi prodaje

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica, koja dostave ponude, poštom ili neposredno na protokol Gradske uprave grada Banjaluka, u roku utvrđenom ovim javnim pozivom.

Za učešće u postupku prodaje pokretne imovine, ponuđači su dužni uplatiti kauciju u visini od 10% od početne vrijednosti pokretne imovine (sredstava koja se prodaju, sa naznakom rednog broja, odnosno šifrom i tekstualnim opisom iz tabelarnog prikaza), objavljene u ovom pozivu. Uplatu izvršiti na žiro-račun br. 551-790-22206572-52, kod „^škgeLj! Vapk" a.d. Banjaluka.

Početna cijena pokretne imovine koja je predmet prodaje je procijenjena vrijednosti iz tabelarnog prikaza iz tačke I javnog poziva, na koju se obračunava PDV, u slučaju kupovine.

Kupcu će se uračunati u kupoprodajnu cijenu uplaćeni iznos kaucije.

Ponuđačima, čije ponude nisu prihvaćene, izvršiće se povrat uplaćene kaucije, u roku od 15 dana od dana sačinjenog i dostavljenog zapisnika o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Prodaj a pokretne imovine može se vršiti po stavkama iz rekapitulacij e, navedenim u tački I ove odluke (liniju za pranje i premotavanje trake moguće je kupiti kao cjelinu, a ne po pojedinačnim stavkama).

 

Ponuda treba da sadrži:

1. Podatke o ponuđaču (naziv/ime i prezime, adresa i kontakt telefon):

- za pravna lica (ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, matični broj firme, poreski identifikacioni broj - PIB),

- za fizička lica (ovjerena fotokopija lične karte, a ako je lice samostalni preduzetnik - ovjerena fotokopija rješenja o registraciji samostalnog preduzetnika);

2. Iznos ponude, izražen u KM;

3. Potpisanu izjavu ponuđača o prihvatanju pokretne imovine u viđenom stanju;

4. Dokaz o izvršenoj uplati kaucije.

 

Ponude sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno na protokol Gradske uprave grada Banjaluka, kancelarija broj 14, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu pokretne imovine - mašinske opreme i montažnog objekta u Poslovnoj zoni „Ramići-Banja Luka" - ne otvaraj", sa naznačenim kontakt telefonom ponuđača na zadnjoj strani koverte, na adresu Gradske uprave Grada Banjaluka, Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje (Trg srpskih vladara broj 1), u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće biti uzete u razmatranje.

Javno otvaranje ponuda, uz prisustvo ponuđača, obaviće Komisija za prodaju pokretne imovine, imenovana rješenjem gradonačelnika Grada Banjaluka dana, 24. 10. 2019. godine, u 12.00 časova u sali br.137 Gradske uprave.

 

III Zaključenje ugovora

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se primjenom kriterijuma najviše ponuđene cijene date u ponudi.

U slučaju da se dva ili više ponuđača prijave sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, prednost će imati ponuda koja je ranije prispjela po datumu i vremenu prijema na protokol.

O odluci Komisije, ponuđači će biti pismeno obaviješteni, a sa ponuđačem čija ponuda je najpovoljnija, biće zaključen ugovor o kupoprodaji.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane, ugovor će se zaključiti sa ponuđačem koji ima sljedeću najpovoljniju ponudu.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat položene kaucije.

Izabrani ponuđač (kupac) je dužan da po zaključenju ugovora, u roku od 8 (osam) dana uplati kupoprodajnu cijenu, a u roku od 20 (dvadeset) dana preuzme kupljenu pokretnu imovinu, o čemu će biti sačinjen zapisnik o primopredaji.

Pripadajuće poreze, troškove prenosa vlasništva, demontaže i utovara sredstava, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

 

IV Dodatne informacije

Pokretna imovina koja je predmet prodaje nalazi se u Poslovnoj zoni „Ramići-Banjaluka", a zainteresovani ponuđači je mogu razgledati svakim radnim danom u vremenu od 11 do 14 časova, u toku trajanja javnog poziva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoji strateško planiranje - Odsjek za saradnju sa investitorima i poslovnu zonu, ulica Kralja Alfonsa XIII broj 1, telefon: 051/220-280, kontakt osoba: Zoran Janjuš, telefon: 065/537-406 i Milojko Ševa, telefon: 065/540-952.

Javni poziv će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" i na zvaničnoj internet stranici Grada Banjaluka (IirU/ššš.ćapjaJika.gv.ća/), najkasnije 15 dana prije dana određenog za dan otvaranja pisanih ponuda.

 

Broj: 12-G-4226/19

Datum: 03.10.2019.godine

 

GRADONAČELNIK

Mr Igor Radojičić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: