Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka stočne hrane (ječmenog stočnog brašno), u cilju podrške stočarstvu na području općine Vogošća

Datum objave: 08.10.2019. 15:19 / Izvor: Akta.ba, 03.10.2019.

 OPĆINA VOGOŠĆA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

Broj: 03-24-1638/19

Vogošća, 03.10.2019. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), i čl. 71. i 125. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/14 i 14/15 Prečišćeni tekst), Općinski načelnik dana 03.10.2019. godine donio je

ODLUKU

O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE STOČNE HRANE (JEČMENO STOČNO BRAŠNO), U CILJU PODRŠKE STOČARSTVU NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku stočne hrane (ječmeno stočno brašno), u cilju podrške stočarstvu na području općine Vogošća broj: 03-24-1638/19, jer primljena ponuda nije prihvatljiva.

 

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na web stranici Općine Vogošća, istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

OBRAZLOŽENJE

Općinski načelnik je dana 11.09.2019. godine donio Odluku o pokretanju postupka Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku stočne hrane (ječmeno stočno brašno), u cilju podrške stočarstvu na području općine Vogošća, zajedno sa objavljivanjem Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije na Portalu javnih nabavki BiH dana 12.09.2019. godine pod brojem: 1353-7-1-192-3-142/19.

Tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki BiH je preuzelo 7 (sedam) ponuđača. Krajnji rok za dostavu ponuda bio je 27.09.2019. godine do 14:00 sati, te je izvršeno javno otvaranje ponuda, što je konstatovano Zapisnikom sa otvaranja ponuda od 27.09.2019. godine.

Shodno navedenom Zapisniku sa otvaranja ponuda, Komisija za javne nabavke je konstatovala da je zaprimljena jedna ponuda i to ponuđača "Tabakovići" d.o.o. Sarajevo, broj int. knjige 245/19, sa ponuđenom ukupnom cijenom nabavke u iznosu od 17.996,58 KM bez uračunatog PDV-a.

Nakon izvršenog otvaranja ponuda, Komisija za javne nabavke je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponudu, u smislu provjere njene validnosti, s obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u Tenderskoj dokumentaciji broj: 03-24-1638/19 iz septembra 2019. godine, odnosno pregledu ponude u skladu sa procedurama i pravilima utvrđenim Tenderskom dokumentacijom, te Zakonom o javnim nabavkama BiH i pripadajućim podzakonskim aktima.

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti iste, Komisija za javne nabavke je utvrdila sljedeće:

Ponuda ponuđača "Tabakovići" d.o.o. Sarajevo ne ispunjava formalno-pravne uslove tražene Tenderskom dokumentacijom i to:

  • Tačkom 8.2.1.TD a u skladu sa članom 58. Zakona, propisano je da Ponuda mora da sadrži slijedeće elemente i to između ostalih:

- Obrazac za cijenu ponude, sačinjen i popunjen u skladu sa šemom koja je data u Aneksu 2. tenderske dokumentacije, ovjeren i potpisan od strane ponuđača. Članom 5. stav 4. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiH", broj: 90/14 i 20/15) je propisano da prilikom ispunjavanja obrasca za cijenu ponude ponuđač ukupnu cijenu stavke izračunava kao:

  1. Proizvod količine stavke i cijene stavke, ili
  2. Proizvod zbirnog procijenjenog udjela više objedinjenih stavki i zbirne cijene više stavki na koje se taj zbirni procijenjeni udio odnosi.

Ponuđač "Tabakovići" d.o.o. Sarajevo je u svojoj Ponudi (strana 7. Ponude) dostavio Obrazac za cijenu ponude-Aneks 2, a za koji Komisija za javne nabavke ugovornog organa smatra da nije ispravno popunjen.

Naime, ponuđač je propustio da u jasno vidljivu kolonu jedinična cijena stavka III i kolonu ukupno stavka IV (IIxIII)-redni broj 1. u tabeli unese tražene iznose, tj. propustio je da upiše jediničnu cijenu i proizvod količine stavke i cijene stavke-kako je to propisano članom 5. stav 4. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda. Komisiji za javne nabavke je ostalo nepoznato iz kojih razloga je ponuđač podatke koje je propustio upisati u ostavljenim praznim kolonama u gornjem dijelu tabele Obrazca za cijenu ponude upisao u dio rekapitulacija, koji je predviđen samo za unos ukupnih vrijednosti koje se odnose na datu ponudu (ukupna cijena bez PDV-a, ponuđeni popust, PDV i ukupna cijena sa ponuđenim popustom i PDV-om).

  • Tačkom 7.4.1. pod b) TD a u skladu sa članom 49. Zakona traženo je od ponuđača posjedovanje Uvjerenja koje izdaje nadležna institucija ili agencija za kontrolu kvaliteta, a kojim se potvrđuje da na odgovarajući način tačno označena roba odgovara određenim specifikacijama ili normama.

Kao dokaz tačkom 7.4.2. pod b) TD zahtjevano je dostavljanje Uvjerenja-Nalaza o hemijskoj ispravnosti stočne hrane izdatog od nadležne institucije, uz napomenu da dostavljeni dokaz koji se dostavlja mora biti originali ili ovjerens kopija.

Ponuđač "Tabakovići" d.o.o. Sarajevo je u svojoj Ponudi (str.29-31. Ponude) dostavio Izvještaj o ispitivanju broj: 6393-H/19 od 12.09.2019. godine i Izvještaj o ispitivanju broj: 6393-M/19 od 16.09.2019. godine, izdate od Veterinarskog zavoda "Teolab" d.o.o. Bijeljina. Predmetnim Izvještajima kao što je vidljivo iz istih, vršena su ispitivanja od strane Odjeljenja za fizičko-hemijska ispitivanja namirnica i stočne hrane kao i Odjeljenja za mikrobiološka ispitivanja namirnica i stočne hrane na uzorcima vlasnika uzoraka-naručioca ispitivanja firme "Deelgros-Komerc" ztr, Tabanci bb Zvornik.

Komisija za javne nabavke iz dostavaljenih dokaza ponuđača "Tabakovići" d.o.o. Sarajevo, a koji se odnose na firmu "Deelgros-Komerc" ztr, Tabanci bb Zvornik nije bila u mogućnosti da napravi bilo kakvu poveznicu, jer ponuđač nije dostavio bilo kakvu naznaku ili dokaz da će robu koja je predmet javne nabavke kupovati od firme čiji su uzorci bili predmetom ispitivanja od Veterinarskog zavoda "Teolab" d.o.o. Bijeljina.

Komisija za javne nabavke je mišljenja da je u ovom slučaju bilo potrebno dostaviti dokaz da će firma "Tabakovići" d.o.o. Sarajevo izvršiti nabavku tražene robe od firme "Deelgros- Komerc" ztr, Tabanci bb Zvornik, te se kao dokaz mogao priznati ugovor o poslovno- tehničkoj saradnji, sporazum i sl.

Zbog prethodno navedenog, a u skladu sa odredbom člana 68. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) predmetna ponuda je formalno-pravno neispravna i kao takva nije prihvatljiva za ugovorni organ.

Iz navedenih razloga, a postupajući u skladu sa odredbama člana 68. Zakona o javnim nabavkama BiH, Komisija za javne nabavke je jednoglasno dala preporuku Općinskom načelniku da donese Odluku o poništenju postupka Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku stočne hrane (ječmenog stočnog brašna), u cilju podrške stočarstvu na području općine Vogošća, iz razloga jer primljena ponuda nije prihvatljiva, a u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14).

033/424-501

 

Pouka o pravnom lijeku: Ponuđač koji je učestvovao u postupku nadmetanja može radi zaštite svojih prava, u roku od pet dana od prijema Odluke o poništenju

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: