Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka, isporuka i ugradnja rezervnih dijelova u svrhu funkcionalnog osposobljavanja više medicinskih uređaja proizvođača Olympus

Datum objave: 09.10.2019. 11:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.10.2019.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

40-7-2-44-3-54/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA "DR. SAFET MUJIĆ" MOSTAR
IDB/JIB 4227855320001
Kontakt osoba Sanja Šarić
Adresa Maršala Tita 294
Poštanski broj 88104 Mostar (bhp sa)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 503-127
Faks (036) 576-915
Elektronska pošta sanja.saric@kbmostar.ba
Internet adresa www.kbmostar.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka,isporuka i ugradnja rezervnih dijelova u svrhu funkcionalnog osposobljavanja više medicinskih uređaja proizvođača
Olympus


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka,isporuka i ugradnja rezervnih dijelova u svrhu funkcionalnog osposobljavanja više medicinskih uređaja proizvođača
Olympus za potrebe J.U. KB „Dr Safet Mujić“ Mostar “

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50400000-9 Usluge popravaka i održavanja medicinske i precizne opreme


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

J.U. KB "Dr Safet Mujić" M.Tita 294 Mostar

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do izvršenja obaveza iz ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke ponuđač mora ispuniti slijedeći uslov sposobnosti obavljanja
profesionalne djelatnosti i to :
- da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke;
Kao dokaz za ispunjenje gore navedenih uslova ponuđač je dužan dostaviti slijedeće:
- Aktuelni izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je
predmet ove nabavke.
Navedeni dokazi sposobnosti obavljanja profesionale djelatnosti iz ove tačke tenderske dokumentacije dostavljaju se u
orginalu ili ovjerenoj kopiji orginala,s tim da datum izdavanja orginala ne može biti stariji od tri mjeseca računajući od dana
dostavljanja ponude (pod danom dostavljanja ponude smatra se dan /datum koji je ugovorni organ odredio u ovoj
tenderskoj dokumentaciji kao dan/datum za prijem ponuda).
Ukoliko ponuđač u ponudi ne dostavi navedene dokaze sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti iz ove tačke
tenderske dokumentacije ili je ne dostavi na gore traženi način,njegova ponuda će se odbaciti zbog neispunjavanja uslova
za kvalifikaciju.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Uslovi:
Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač mora ispuniti slijedeće uslove sposobnosti obavljanja
tehničke i profesionalne djelatnosti i to:
a) Autorizacija proizvođaća u smislu da ponuđač ima odgovarajuće ovlaštenje za zastupanje navedenog proizvođača,
b) Da je tehnički opremljen i osposobljen za vršenje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta.
Kao dokaz za ispunjenje uslova iz tač.3.3.a. i b. ponuđač je dužan dostaviti slijedeće:
1. Validnu dokumentaciju kojim se dokazuje da je ponuđač jedini - ekskluzivni predstavnik, distributer i serviser
proizvođača predmetne opreme na teritoriji BiH (dostaviti ovjerene kopije autorizacije izdate od strane proizvođača
opreme);
2. Izjava ponuđača kojom se obavezuje da će isporučiti samo nove orginalne rezervne dijelove/kitove, te da će
garancija za iste biti minimalno 6 mjeseci od dana ugradnje
3. Ostale dokumente koje smatrate bitnim za ocjenu Vas kao ponuđača ili za procjenu Vaše ponude.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

16.10.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.10.2019. 09:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.10.2019. 10:00:00
Adresa i mjesto J.U.KB "Dr Safet Mujić" M.Tita 294 , Mostar

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: