Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka vodovodnog materijala

Datum objave: 09.10.2019. 15:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.10.2019.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

384-1-1-29-3-6/19


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv "RAD" A.D. TESLIĆ
IDB/JIB 4401298390000
Kontakt osoba Andrea Marković
Adresa Kralja Petra I bb
Poštanski broj 74270 Teslić (sp bl)
Opština/Grad Teslić
Telefon (053) 431-499
Faks (053) 431-795
Elektronska pošta info.rad.teslic@gmail.com
Internet adresa www.vodovod-teslic.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Teslić

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

131113,59

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Otvoreni postupak za nabavku vodovodnog materijala


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka vodovodnog materijala prema potrebama Ugovornog organa

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

29.10.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.10.2019. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 29.10.2019. 12:15:00
Adresa i mjesto PKD "Rad" a.d. Teslić, ul. Kralja Petra I bb, kancelarija br. 7


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

PEHD Vodovodne cijevi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

PEHD vodovodne cijevi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44160000-9 Cjevovod, sistemi cijevi, cijevi, strukturne cijevi i srodni artikli


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

35678,92

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

18 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO PKD "Rad" a.d. Teslić, ul. Kralja Petra I bb


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lijevano-željezni fazonski komadi sa antikorozivnom zaštitom

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lijevano-željezni fazonski komadi sa antikorozivnom zaštitom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44162100-4 Potrepštine za sisteme cijevi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

34795,76

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

18 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO PKD "Rad" a.d. Teslić, ul. Kralja Petra I bb


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sitni fitinzi i spojni materijal

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sitni fitinzi i spojni materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44167000-8 Različita cijevna armatura


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23138,91

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

18 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO PKD "Rad" a.d. Teslić, ul. Kralja Petra I bb


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Priključni vodovodni šahtovi (kućni priključci)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Priključni vodovodni šahtovi (kućni priključci)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44423000-1 Razni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

37500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

18 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO PKD "Rad" a.d. Teslić, ul. Kralja Petra I bb

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: