Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka opreme za ogledno polje za ispitivanje tipova navodnjavanja jagodastog i bobičastog voća za potrebe Opštine Bratunac – d.o.o. Malina

Datum objave: 11.10.2019. 09:44 / Izvor: Glas Srpske, 11.10.2019.

Poziv za dostavljanje ponuda

 

Zemlja :Republika Srpska / Bosna i Hercegovina

Projekat: Projekat razvoja navodnjavanja (IDP)

Broj kredita:IDA 50980

Naziv Ugovora:Nabavka opreme za ogledno polje za ispitivanje tipova navodnjavanja jagodastog i bobičastog voća za potrebe Opštine Bratunac – d.o.o. Malina

Broj Ugovora:  BA-IDP-IDA 50980-NCB-BL-G-19-051

 

1. Republika Srpska/Bosna i Hercegovina je primila kredit od strane Svjetske banke a za realizaciju Projekta razvoja navodnjavanja i namjerava da dio sredstava iskoristi za plaćanje po Ugovoru za isporuku opreme za ogledno polje za ispitivanje tipova navodnjavanja jagodastog i bobičastog voća za potrebe OpštineBratunac – d.o.o. Malina:

- LOT 1 – Mijerni instrumenti

- LOT 2 – Elementi sistema za navodnjavanje

 

2.Jedinica  za  koordinaciju  poljoprivrednih  projekata   (APCU),   pri  Ministarstvu  poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, poziva podobne ponuđače da dostave zatvorene ponude zaisporuku opreme za ogledno polje za ispitivanje tipova navodnjavanja jagodastog i bobičastogvoća za potrebe Opštine Bratunac – d.o.o. Malina.

 

3. Procedura nadmetanja će biti provedena putem nacionalnog nadmetanja  (NCB)  kao što je navedeno u Vodiču Svjetske  banke:Procurement  of  Goods,  Works  and  Non/Consulting  services  under  IBRD  loans  and  IDACredits&Grants, izdanje Januar 2011. godine („Vodič za nabavke“), i otvorena je za sve ponuđače kao što je toodređeno u Vodiču za nabavke. Pored toga, molimo Vas da obratite pažnju na paragraf 1.6 i 1.7 koji unapredodređuje politiku Svjetske banke o sukobu interesa.

 

4.Zainteresovani  podobni  ponuđači  mogu  dobiti  dodatne  informacije  u  Jedinici  za  koordinaciju poljoprivrednih projekata  kao  i pregledati ponudbenu  dokumentaciju  tokom  radnog  vremena  (8.00-16.00časova) na dolje navedenoj adresi.

 

5.Kompletna  ponudbena  dokumentacija,   na  jednom  od  službenih  jezika  u  Republici  Srpskoj/Bosni  iHercegovini, može biti otkupljena od strane zainteresovanih ponuđača nakon dostavljanja pismene prijave na dolje navedenu adresu i nakon uplate nepovratnog iznosa od KM 30,00.

Plaćanje ovog iznosa će biti izvršeno bezgotovinski na račun broj:

555-10000088134-85

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE

JEDINICA ZA KOORDINACIJU POLjOPRIVREDNIH PROJEKATA

Sa naznakom: tender IDP-051

 

6. Ponude moraju biti dostavljene na dolje navedenu adresu najkasnije do 24.10.2019.  godine,  do 11:00  časova .Dostavljanje ponuda elektronskim putem neće biti dozvoljeno. Zakašnjele ponude će biti odbačene. Ponude će biti javno otvorene u prisustvu ovlaštenih predstavnika ponuđača i bilo koga ko odluči da prisustvuje otvaranju ponuda a na dolje navedenoj adresi dana 24.10.2019. godine, u 11:15 časova.

 

7. Uz sve ponude mora biti dostavljena Izjava o ozbiljnosti ponude

 

8. Adresa je:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske / Jedinica za koordinaciju

poljoprivrednih projekata (APCU)

Administrativni centar Vlade Republike Srpske

Trg Republike Srpske 1, lamela A, 8. sprat, kancelarija 18

78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Stevan Raonić

Telefon: +387  (0)51  338  362

                  +387 (0)51 338 736

Faks:       +387 (0)51 338 857

e-mail:s.raonic@mps.vladars.net

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: