Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka terapijske opreme

Datum objave: 11.10.2019. 12:54 / Izvor: Akta.ba, 27.09.2019.

Broj: 127-03-11564-9/19

Datum.27.09.2019,godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2, tačka a) i člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (<Službeni glasnik BiH», broj 39/14, u daljem tekstu ZJN), član 33.stav (2) Pravilnika o javnim nabavkama, član 29. Statuta Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ,,Dr Miroslav Zotović” Banja Luka, Direktor donosi:

 

ODLUKU

O poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke i u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d) poništava se postupak nabavke roba terapijska oprema.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na web stranici Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“(www.zotovicbl.com) u skladu sa članom 70. Stav 6 Zakopa o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke roba terapijska oprema pokrenut je na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 127-03-11564-1/19 od 06.08.2019. godine i proveden putem otvorenog postupka a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Obavještenje o nabavjci broj 617-1-1-341-3-157/19, objavljeno dana 06.08.2019. godine.

U predviđenom roku je zaprimljena jedna ponuda ponuđača Banjalukafarmplus d.o.o. Banja Luka.

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je utvrdila da ponuda ponuđača Banjalukafarmplus d.o.o. Banja Luka nije prihvatljiva za ugovorni organ iz sledećih razloga:

- na svim mjestima u ponudi osim na Aneksima 3 i 4 potpis ovlaštenog lica ponuđača je reprodukovan (odštampan ili u vidu pečat potpisa), tj. ne radi se o svojeručnom potpisu ovlaštenog lica;

-ponuđač nije dostavio dokaznu dokumentaciju iz tačke 4.3.2 pod v) koja se odnosi na ovlaštenje za servisiranje ponuđene opreme. Ponuđač je dostavio samo obinčnu kopiju licence izdate trećem licu za vršenje servisa na ponuđenoj opremi, a ne „ovjereni  kopiju ugovora sa preduzećem koje je ovlašteno za vršenje servisa na opremi koja je ponuđena u ovom postupku
nabavke“ kako ie traženo tenderskom dokumentacijom:

-ponuđač je u sklopu ponude djelimično ispunio zahtjeve tražene taclcom 4.3.2. pod a) tenderske dokumentacije koji glase „ ...odnosno ako medicinska sredstva nisu registrovana u BiH običnu kopiju EC sertifikat-sertifikat o usklađenosti medicinskih sredstava sa evropskim direktivama i Declaration of Conformity (Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH)“. Naime, ponuđač je dostavio deklaraciju o konformitetu za sve ponuđene proizvode kako je i traženo tenderskom dokumentacijom, ali ne i EC sertifikat, te je njegova ponuda nepotpuna u pogledu ispunjavanja uslova iz navedene tačke tenderske dokumentacije.

Shodno, navedenom, Komisija jednoglasno, a u skladu sa članom 69. daje preporuku direktoru da za nabavku roba - terapijska oprema donese Odluku o poništenju postupka, u skladu ša članom 69. stav (2), tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Direktor Zavoda je prihvatio preporuku Komisije i na osnovu izloženog odlučio kao u dispozitivu odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke, ponuđač koji je učestvovao u postupku nabavke, može izjaviti žalbu u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: