Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka infuzomata i perfuzora za potrebe Univerziteskog kliničkog centra Republike Srpske

Datum objave: 14.10.2019. 12:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.10.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1255-1-1-865-3-351/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400928890000
Kontakt osoba Miljana Vračar
Adresa Dvanaest beba bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 342-806
Faks (051) 342-698
Elektronska pošta javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa www.kc-bl.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender broj: 01-5799-1/19 radi nabavke infuzomata i perfuzora za potrebe Univerziteskog kliničkog centra Republike Srpske

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka infuzomata i perfuzora za potrebe Univerziteskog kliničkog centra Republike Srpske

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sredstva tekućeg poslovanja

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan kojom se dokazuje
njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

5.11.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.11.2019. 09:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.11.2019. 10:30:00
Adresa i mjesto Služba za javne nabavke i praćenje realizacije ugovora Univerzitetskog kliničkog
centra Republike Srpske (zgrada Ginekologije,kanc.8) , Ul. Dvanaest beba bb

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponude se dostavljaju u posebno zapečaćenoj koverti, na kojoj mora da bude naznačeno: naziv i adresa ugovornog
organa,naziv i adresa ponuđača, broj nabavke: 01-5799-1/19, naziv predmeta nabavke i naznaka: "NE OTVARAJ - OTVARA
KOMISIJA" na adresu: Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Ul. Dvanaest beba bb. Ponude se predaju lično na
protokol Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske ili poštom preporučeno, a primaju se do 05.11.2019. god. do 9
časova. Neblagovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati.
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja može da prisustvuje predstavnik ponuđača. Univerzitetski
klinički centar Republike Srpske ne snosi nikakve troškove ponuđača u otvorenom međunarodnom postupku. Narucilac
zadržava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa članom
69.Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj:39/14)


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Volumetrijska i perfuzijska pumpa za potrebe Klinike za dječije bolesti

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka infuzomata i perfuzora za potrebe Univerziteskog kliničkog centra Republike Srpske

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tehničkom specifikacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

180000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Magacin Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovareno.


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Inuzione i injekcione pumpe za potrebe Klinike za neurologiju, ortopediju, plastiku, unutrašnje bolesti i dječiju hirurgiju

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka infuzomata i perfuzora za potrebe Univerziteskog kliničkog centra Republike Srpske

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tehničkom specifikacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

85000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Magacin Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovareno.

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: