Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka tri zglobna gradska niskopodna autobusa putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti

Datum objave: 16.10.2019. 09:40 / Izvor: Official Journal of the European Union, 16.10.2019.
  •  

Hrvatska-Mokošica: Zglobni autobusi

2019/S 200-487190

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Legal Basis:


Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Libertas-Dubrovnik d.o.o. za prijevoz putnika, putnička agencija
36411681446
Ogarići 12
Mokošica
20236
Hrvatska
Osoba za kontakt: Toni Lučić
Telefon: +385 20441369
E-pošta: toni.lucic@libertasdubrovnik.com
NUTS kod: HR037

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.libertasdubrovnik.hr/hr/

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0040246

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.6)Glavna djelatnost

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa ili autobusa

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

3 zglobna gradska niskopodna autobusa putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti

Referentni broj: JNVV 04/19

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34121200

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

3 zglobna gradska niskopodna autobusa putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 7 000 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34121200

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR037

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Ogarići 12, Komolac, HR-20236 Mokošica, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

3 zglobna gradska niskopodna autobusa putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 20 bodova (20 %)

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 bodova (10 %)

Cijena - Ponder: 70 bodova (70 %)

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 7 000 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 84

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.1.6)Tražena jamstva :

Jamstvo za ozbiljnost ponude, Jamstvo za izvršenje ugovora.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 18/11/2019

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 18/11/2019

Lokalno vrijeme: 12:00

Mjesto:

Ogarići 12, Komolac, HR-20236 Mokošica, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

11/10/2019

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: