Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka računara i računarske opreme

Datum objave: 16.10.2019. 11:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.10.2019.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1143-1-1-25-4-12/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200556770003
Kontakt osoba Dženan Slabić
Adresa Bulevar Meše Selimovića 12
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 776-808
Faks (033) 776-809
Elektronska pošta alma.avdic@tvsa.ba
Internet adresa www.tvsa.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka robe: računari i računarska oprema

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka robe: računari i računarska oprema

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

56.000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do izvršenja ugovornih obaveza

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Ugovorni organ nije postupio u skladu sa članom 56. stav 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14),
te tehnička specifikacija robe u predmetnom postupku javne nabavke nije pripremljena u skladu sa pravilima struke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

16.10.2019.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: