Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka lične zaštitne i radne odjeće za profesionalnu upotrebu za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica

Datum objave: 18.10.2019. 09:00 / Izvor: Akta.ba, 18.10.2019.

Sarajevo, Broj: 01-

Na osnovu člana 69. stav (2) pod a), člana 70. stav (4) i člana 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevoi, broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016. godine, Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, broj: SD-18295/18 od 19.07.2018. godine, člana 15., 73. i 74. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo broj: NO-5155/15-52/5.1. od 26.02.2015. godine, Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo broj: NO-16376/17-54/4 od 30.05.2017. godine, člana 4. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva prečišćen tekst broj: 06-6522/18 od 05.03.2018.godine, Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva br. U-01-22653/19-258/31. od 07.08.2019.godine, Izvršni direktor za proizvodnju, donosi:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke lične zaštitne i radne odjeće za profesionalnu upotrebu za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku - član 69. stav (2) pod a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice «Hidoelektrane na Neretvi» Jablanica da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu objavi na web stranici www.epbih.ba u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH i time obavjesti sve zainteresovane ponuđače o rezultatima postupka nabavke.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Podružnica «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica, (u daljem tekstu Ugovorni organ) Odlukom broj: 02-2-83-5815/19 od 12.09.2019. godine odobrila je provođenje postupka nabavke lične zaštitne i radne odjeće za profesionalnu upotrebu za potrebe Podružnice «Hidoelektrane na Neretvi» Jablanica putem otvorenog postupka broj 10202-132/19. Istom Odlukom Ugovorni organ je imenovao Komisiju za provođenje postupka javne nabavke (u daljem tekstu: Komisija). Obavještenje o nabavci predmetnih roba broj 1409-1-1-123-3-75/19 objavljenog na „Portalu javnih nabavki" dana 12.09.2019. Procjenjena vrijednost predmetne nabavke iznosi 24.500,00 KM bez PDV-a. Izvještajem o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača je konstatovano da je 16 (šesnaest) privrednih subjekata preuzelo tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki.

Otvaranje ponuda je zakazano za 30.09.2019.godine u 13:00 sati, u prostorijama Ugovornog organa u Jablanici. Zapisnikom o otvaranju ponuda broj 10202-132/19 Komisija je konstatovala da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku. S obzirom da je nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, Komisija za nabavke je utvrdila da su ispunjeni uslovi iz člana 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH za poništenje postupka nabavke, te je shodno tome predložila donošenje odluke o poništenju postupka javne nabavke.

Na osnovu ovog prijedloga Komisije, Ugovorni organ donio je odluku kao u dispozitivu.

 

Pravna pouka:

Svaki ponuđač koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka kod poništenja javne nabavke prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i/ili podzakonskih akata ili Pravilnika ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi u roku od 10 (deset) dana od dana kada je njegov podnosilac primio odluku o poništenju postupka javne nabavke. Žalba se podnosi ugovornom organu Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, Podružnica «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica u 3 (tri) originalna primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: