Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka toga i svečanih kapa za potrebe Ustrojbenih jedinica Sveučilišta u Mostaru

Datum objave: 25.10.2019. 15:50 / Izvor: Akta.ba, 25.10.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
SVEUČILIŠTE U MOSTARU

Broj: 01- 7040/19
Datum: 22.listopada 2019.godine

Na temelju članka 70. stavak 4., i članka 69. stavak 2. toč. d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), u otvorenom postupku javne nabave toga i svečanih kapa, na prijedlog Povjerenstva od 17.listopada 2019.godine, Rektor Sveučilišta u Mostaru, dana 22.listopada 2019. godine, donosi


ODLUKU
o poništenju postupka javne nabave toga i svečanih kapa

 

Članak 1.

Poništava se postupak javne nabave toga i svečanih kapa za potrebe Ustrojbenih jedinica Sveučilišta u Mostaru ugovornog tijela Sveučilišta u Mostaru jer nijedna od zaprimljenih ponuda nije prihvatljiva.

Članak 2.

Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka o pokretanju postupka javne nabave roba, ur. broj : 01-6160/19 od 6.rujna 2019. godine kojom se pokreće postupak javne nabave toga i svečanih kapa za potrebe Ustrojbenih jedinica Sveučilišta u Mostaru.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici Sveučilišta u Mostaru, istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su učestvovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak (4 ) i (6) Zakona o javnim nabavama BiH.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno sa člankom 71. stavak (2) Zakona o javnim nabavama BiH.

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 01- 6160/19 od б.гијпа 2019. godine. Javna nabava provedena je putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost javne nabave je 56.800,00 KM bez PDV-a. Obavijest o nabavi broj: 1197- 1-1-152/19 objavljena je na Portalu javnih nabava, dana 17. rujna 2019. godine, istovremeno s postavljanjem tenderske dokumentacije broj 01-6248/19 od 16.rujna 2019.godine na stranicu Agencije za javnu nabavu BiH i upućivanjem sažetka na objavu u Službeni glasnik BiH.

Povjerenstvo za javnu nabavu imenovano je Odlukom broj: 01- 6161/19 od б.rujna 2019.godine.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od deset dana od dana primitka ove odluke. Žalba se podnosi Uredu za razmatranje žalbi BiH, putem ugovornog tijela, u pisanom obliku sukladno članku 99. Zakona o javnim nabavama.                   

 

Dostaviti:

  1. Ponuditelju,
  2. Ustrojbenim jedinicama,
  3. Web Sveučilišta,
  4. Pravnoj službi,
  5. Pismohrani

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: