Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka beskonačnih predštampanih obrazaca sa ljepilom i rasterom za potrebe Službe Hibridna pošta

Datum objave: 02.12.2019. 14:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.12.2019.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

238-7-1-854-3-177/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba Zlatko Lazović, tel: 033 252-868; fax: 033 252-813; e-mail adresa:
zlatko.lazovic@posta.ba
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta kabinet@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka beskonačnih predštampanih obrazaca sa ljepilom i rasterom za potrebe Službe Hibridna pošta

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka beskonačnih predštampanih obrazaca sa ljepilom i rasterom za potrebe Službe Hibridna pošta

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30199340-5 Beskonačni obrasci


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

280.000 kom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DDP skladište Ugovornog organa, ul. Put života bb, 71000 Sarajevo.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja obje ugovorne strane.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

a) U svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona, ponuđač mora
dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan ili da
obezbijedi posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu
djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju na teritoriju Bosne i Hercegovine, bez obzira
na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije;

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

b) U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđač je dužan dostaviti slijedeće dokaze kojima se
dokazuje ispunjavanje uslova iz tačke 2.1. pod c) tenderske dokumentacije:
Spisak izvršenih Ugovora o isporučenim robama, koje su predmet nabavke, u posljednje tri godine (2017.,2018. i
2019.) ili od datuma registracije računajući od datuma za dostavljanje ponuda, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač
registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od tri godine, uz potvrdu koju daje druga ugovorna strana o njihovoj
realizaciji, u skladu sa članom 48. st. (2) Zakona i članom 7.st. (4) pod b) 2). Uputstva za pripremu modela Tenderske
dokumentacije koja sadrži najmanje jedan Ugovor čija minimalna vrijednost treba biti u iznosu od 30.000,00KM bez
uračunatog PDV-a.
Uz spisak izvršenih Ugovora ponuđač je dužan dostaviti minimalno jednu potvrdu u gore navedenom iznosu koja je u vezi sa
listom isporučene robe, a koju daje druga ugovorna strana o njihovoj realizaciji, a koje obavezno sadrže: naziv i sjedište
ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet Ugovora, vrijednost Ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja Ugovora i navode
o uredno izvršenim Ugovorima.
U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi
Izjava ponuđača o uredno izvršenim Ugovorima, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde
obezbjede.
i) Po pet primjeraka od obrazaca navedenih u tehničkoj specifikaciji Aneksa 3
Napomena:
Ukoliko ponuđač ne dostavi tražene uzorke prema specifikaciji u Aneksu 3, ponuda će se smatrati nepotpunom i neće se
uzeti u daljnje razmatranje
j) Dokumenti pribavljeni od proizvođača papira na kojem se ponuđeni obrasci štampaju (izjava proizvođača papira ili
potvrda laboratorija za ispitivanje kvaliteta), a kojim se potvrđuje kvalitet papira koji je zahtjevan u Aneksu 3. TD (original ili
ovjerena kopija)

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.12.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.12.2019. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.12.2019. 12:15:00
Adresa i mjesto Obala Kulina bana 8,7100 Sarajevo

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: