Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(MK) Nabavka medicinskih naprava, lijekova i proizvoda za osobnu njegu

Datum objave: 09.01.2020. 09:14 / Izvor: Official Journal of the European Union, 09.01.2020.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

2020/S 006-009926

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Drugs Agency of RNM
Poštanska adresa: 50 divizija No 6
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: marija.trajculeski@malmed.gov.mk

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.moh.gov.mk

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: http://www.bjn.gov.mk/
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: http://www.bjn.gov.mk/
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalna ili lokalna agencija/ured
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Procurement of TKI Inhibitor Drugs and Chronic C Virus Infection Drugs

 

II.1.2)Glavna CPV oznaka
33000000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Procurement of TKI inhibitor drugs and chronic C virus infection drugs.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK
II.2.4)Opis nabave:

 

Procurement of TKI inhibitor drugs and chronic C virus infection drugs.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Confirmation issued from authorized body for compliance of special criteria for performing legal business activity related to the public procurement subject. A decision issued by the Agency for drugs and medical aids of RM, approving whole sale trading with drugs.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

Declare a statement for full time employee with university degree in medicine or pharmacy in charge for pharmacovigilance and detection of problems in the drugs quality or Errors in the drug’s series, submitting his/her data: name, surname, profession and contact phone in order to be available at any time; graduated pharmacist licensed to work in the procurement phases (reception,

Keeping and issuing drugs); declare a statement that the conditions for drugs safe keeping, accommodation, transport and managing are fulfilled pursuant to the guidance for the conditions related to the space, equipment and human resources for awarding approval for whole sale trade with drugs (Off. Gazette of RM No 151/08).

 

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodit će se elektronička dražba
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 30/01/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 30/01/2020
Lokalno vrijeme: 10:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: State Appeals Commission
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Ten days.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Ministry of Health of Republic of North Macedonia
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/01/2020

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: